Privatlivspolitik for Boldklubben FREM

Privatlivspolitik for Boldklubben FREM

Valby d. 25. maj 2018 med ændring 24.9.2019

Boldklubben FREM

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:
Boldklubben FREM er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Boldklubben FREM,
Julius Andersensvej 7,
2450 København SV
Telefon 36 17 13 17 
CVR: 56778519

Kontaktperson: Formand Per C. Jakobsen
Kontaktperson: Næstformand Simon Nyborg (ændring 24.9.19)
Website: www.bkfrem.dk

Behandling af personoplysninger:

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Medlemsoplysninger:
  • Almindelige personoplysninger:
   o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, køn, ind- og udmeldelsesdato , medlemsnummer, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, afdeling, stamhold, sportsgren, kontingentforpligtigelse, kontingentopkrævninger, rykkere og debitorkontokort- og saldolister.
  • Kampoversigter for 1. holdet, portrætter af bestyrelsen, træner/ledere 1. holds spillere, diverse holdbilleder æresmedlemmer og guldnåle. Statistik over alle tidligere 1. holds spillere, tidligere landsholdsspillere, spillere med over 50 og 100 1. holds kampe, årets spiller og mindeplader flyulykke og klubstøtte 2016. Sponsorkontrakter og faktura med firmanavn, e-mail adresse og evt. cvr. nr..

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

  • CPR – nummer, Børneattester, Arbejdsskader herunder helbredsoplysninger, Sygedagpengerefusion, Transfer FIFA TMS, Ansættelser og afsked, Spillerkontrakter og ophøreaftaler DF/DBU, Nets certifikater/nøgler, Willis forsikring ifm. Spillerkontrakter, Lønindberetning Bluegarden, andre spilleraftaler og træner/leder kontrakter.

Hvor indsamler vi oplysninger fra:
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

  • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger:
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:

  • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
  • Behandling efter lovkrav
  • Behandling med samtykke i særlige tilfælde

Formålene:

  1. Formål med behandling af medlemsoplysninger:
   • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning, kampkort
   • Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse, kontingentopkrævning og opfølgning
   • Opfyldelse af lovkrav
   • Administration af din relation til os
  2. Formål med behandling af oplysninger på øvrige:
   • Opfyldelse af lovkrav
   • Udbetaling af løn, honorar, godtgørelser og lignende
   • Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

  • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne mv. herunder i forhold til
  • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
  • Afholdelse af arrangementer samt andre aktiviteter
  • Brug af situationsbilleder og holdbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
  • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
  • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke:
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger:
I forbindelse med aktiviteter sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse til relevant organisation.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen eller som lønnet person:

Medlemmer:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

  • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

Trænere/ledere:

  • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger og oplysninger der er tillagt en højere grad af beskyttelse i op til 1 år efter sæsonudløb for ophøret af hverv i klubben.

Øvrige (sponsorer, udbetaling af løn og honorar m.f.):
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

  • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
  • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i [5 år] efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer og øvrige til statistik og lignende, så længe det har historisk værdi.

Dine rettigheder:
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

  • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger
  • Retten til berigtigelse
  • Retten til sletning
  • Retten til begrænsning af behandling
  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.

Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Klubsangen

“Vi er fra fodboldklubben FREM
Vi ta`r en masse sejre hjem
Vi kan skyde, vi kan heade
Med et drøn i mål vi bolden ka’ sætte
Vi vil kæmpe, vi vil slås
Så stol i trygt på os
F og, R og, E og, M
Er vor klub li’ fra drenge og til mænd

 

 

 

Adresse

Boldklubben FREM

Julius Andersens Vej 7
2450 København SV

 

kontakt informationer

BK FREM moderklub

CVR 56778519

Tlf. 36 17 13 17

 

Kontorets åbningstider:

Mandag kl. 12 – 17.30

Tirsdag kl. 11 – 17.30

Torsdag kl. 10 – 17.00


kontakt@bkfrem.dk

Ægte København – Sammen er vi stærkest

Anvendelse af data fra bkfrem.dk
kræver en skriftlig godkendelse.
Skriv til  kontakt@bkfrem.dk

Boldklubben FREM ApS

CVR 42027839

Tlf. 41 11 18 86

 

Telefontid:

Mandag kl. 10 – 14

Tirsdag kl. 10- 14

Torsdag kl. 10 – 14


adm@bkfrem.dk