Ordinær generalforsamling 2012

Referat

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3. Godkendelse af det reviderede regnskab

4. Godkendelse af regnskab for Boldklubben Frem’s Hjælpefond

5. Fastsættelse af kontingent

6. Godkendelse af budget

7. Eventuelle forslag

8. Valg af bestyrelse i henhold til § 8

9. Valg af suppleanter i henhold til § 8

10. Valg af revisorer i henhold til § 12

11. Eventuelt

 

Velkomst

Formand Claus Mohrhagen bød velkommen og håbede på en god generalforsamling.

Inden starten på selve generalforsamlingen mindedes de medlemmer, som desværre ikke er blandt os længere.

-Knud (Købmand) Peter Laursen døde 28. august 2011, 84 år gammel.

-Ragna Johansen døde 21. september 2011, 92 år gammel.

-Aksel Hansen døde 7. december 2011, 89 år gammel.

-Jørn Jeppesen døde 23. januar 2012, 65 år gammel.

-Per Thomhav døde 14. februar 2012, 65 år gammel.

Der afholdtes efterfølgende 1 minuts stilhed.

Svend Petersens Ærespokal blev i 2010/11 uddelt til Erik Lindenskov Nielsen, kaldet ”Kresser”, for hans store og fortløbende indsats med historisk arkiv.  Brian Juul fik overrakt Erindringspokalen.

 

Pkt. 1: Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Thorkild Andersen (TA). TA blev valgt til dirigent uden modkandidater. TA takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

I alt 51 personer var mødt frem til generalforsamlingen.

Michael Olsen (MO) blev valgt til referent.

 

Pkt. 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

Formand Claus Mohrhagen aflagde formandens beretning således:

Da vi (den nye bestyrelse) blev valgt sidste år tog vi det som “År 0” og lavede en status på “det hele”, herunder medlemstal, opfriskning af klubhus, kælder, sommerhus, VIP lounge m.m. og det var vores ønske at klubben skulle være et rart sted at mødes og med en positiv stemning over hele linjen.

Det er til en vis udstrækning lykkedes og vi fortsætter samme linje dette år.

Vi har søgt om klubhusmidler, fokuseret på tilgang af nye medlemmer, spillere, trænere, ledere og der er rigeligt at se til i ungdomsrækkerne hvor vi stadig kan bruge flere kræfter.

Vi har blandt andet startet en helt ny “Street Soccer” afdeling og vi er tilbage i 2. division, hvilket vi er stolte af. Ambitionsniveauet er at blive et rigtig godt 1. divisionshold og så må vi senere hen se hvad det ellers kan blive til. Vi skal samtidig have vores ungdomshold op i rækkerne og det ser heldigvis ret fornuftigt ud.

 

Økonomi

Tak til sponsorerne som vi heldigvis har mange af i forhold til andre klubber på samme niveau.

Medlemstal: Vi har fået mange nye, ja rent faktisk 150-200 nye medlemmer det seneste år! Pt er vi ca. 800 medlemmer.

 

Fremtiden

Der er mange ting på tegnebrættet som kan og skal løfte FREM videre og det skal vi blandt andet bruge jer medlemmer til..!

 

Politisk arbejde

Kommunen har endelig fået åbnet øjnene og der er en god fremadrettet dialog, bl.a. med Kultur- & Fritidsborgmester Pia Allerslev.

Der er nyligt blevet bevilget penge til udbedring og forbedring af Club Danmark Hallen og hele projektet omkring “Idrætsbyen Valby” er sat igang med konkrete planer og skitser. Blandt andet har DBU projekteret med “Elitecenter Øst” som bliver en hel idræts by der igen er med til at skabe udvikling i vores nærområde i Valby.

 

Bestyrelsen

Den “gamle” bestyrelse som blev valgt samme tid sidste år ser lidt anderledes ud nu; Rene Henriksen er her stadig men Moni, Michael og Thestrup er ikke længere med i bestyrelsen, men vi skylder dem en tak for deres indsats.

 

Kontoret

Kontoret er heller ikke helt det samme på personalesiden; vi har for nylig sagt farvel til Tom K og Michael Olsen og Leif Martinsen tager over på denne opgave.

 

De frivillige og trænere/ledere

De frivillige skal have en KÆMPE tak for deres indsats i det forløbne år: uden dem var det slet ikke muligt at nå hvortil vi er i dag…Og den samme store tak skal lyde til alle trænere og ledere.

Hermed sluttede formanden sin beretning. Og så til spørgsmål fra salen til formandens beretning…

John KassingerDejligt med en positiv bestyrelse men har vi eksempelvis fået anvendt de 20.000 til vedligeholdelsesplan som vi fik bevilget af Københavns Kommune sidste år

Allan JensenVi har haft lidt besværligheder og uoverensstemmelser med V.I. men nu kan vi bruge pengene til hvad vi vil

John Kassinger: Kan vi få det på skrift (sagt med et meget skævt smil på læben)

Preben Steen Nielsen supplerede debatten med dette: P-pladsen foran klubhus forskønnes og vi tager hele tiden små skridt i den rigtige retning

Formandens beretning blev herefter enstemmigt vedtaget!

 

Pkt. 3.: Godkendelse af det reviderede regnskab

Fremlæggelse af regnskab v/ kasserer Peter Olsen også kendt som “PO”.

PO startede med at nævne Thomas Thestrup for hans indsats i forbindelse med regnskabsafslutningen. Budgettet er uændret selvom vi er rykket op i 2. division.

Årets resultat er overskud på 211.756 og overskuddet skyldes primært salg af Nicky Bille.

Uden dette salg havde der været overskud på ca. 5.000 hvilket dog stadig ville have været 100.000 over budgettet som var et minus på små 100.000. Til næste år er der budgetteret med et overskud på 2.000.

Vores egenkapital er steget støt og roligt og udgør nu 869.736.

Hvis generalforsamlingen ønskede yderligere detaljer kunne de efterfølgende rette henvendelse til Michael Olsen.

I indeværende regnskabsår (2012/2013) er der udarbejdet budget for hvert enkelt hold og disse budgetter omdeles umiddelbart efter generalforsamlingen til de enkelte trænere/ledere..

Og så til spørgsmål fra salen ifm. regnskabet…

Stina: Hvad består salg af merchandise af

PO: Det er primært trøjer, som bl.a. sælges fra kontoret

Ellers var der ingen spørgsmål til regnskabet som efterfølgende blev enstemmigt vedtaget!

 

Pkt. 4.: Godkendelse af regnskab for Boldklubben Frem’s Hjælpefond

Administrator John Kassinger startede med at fortælle lidt om den økonomiske strategi:

Hjælpefonden har valgt at investere kapitalen i hhv. 50 % aktier, 45 % obligationer og de resterende 5 % er beholdt i kontanter. Man har valgt at støtte små men synlige projekter.

Kapitalindskud er primært kommet via salg af ”stolereklamer” og ”stolpereklamer” og John Kassinger takkede varmt Torsdagsholdet for deres støtte og investering i disse små men synlige reklameskilte.  Og så gik man over til spørgsmål til Hjælpefondens regnskab…

Ib Henriksen: Hvad med dem der skulle på tur til Berlin, hvorfor støttede man ikke dem

John Kassinger: Det var alt for dyrt – ganske enkelt derfor

John Kassinger foreslog derefter foreningens §7 og §9 ændret, hvilket blev enstemmigt vedtaget. Ellers var der ingen spørgsmål til Hjælpefondens regnskab som efterfølgende blev enstemmigt vedtaget!

 

Pkt. 5: Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent hvilket blev enstemmigt vedtaget!


Pkt. 6: Godkendelse af budget

Budgettet for 2012/2013 blev fremlagt af Peter Olsen (P.O.) og der var ikke andre bemærkninger end denne:

Ole ”Jyde: Kan Cricket-afdelingens budget ikke forhøjes

P.O: jo

P.O. fortalte herefter at der nu var anlagt en anden struktur og opdeling af budgettet i forhold til sidste år, så en direkte sammenligning med sidste års tal var ikke mulig. Men overordnet set er der budgetteret meget konservativt/realistisk med både indtægter og udgifter for 2012/2013.

Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt!

 

Pkt. 7: Eventuelle forslag

Der var ikke fremkommet forslag til dette punkt, men bestyrelsen foreslog ordlyden af vedtægternes §8 ændret fra:

Klubbens bestyrelse består af 8 medlemmer, der vælges således:

I ulige år vælges:

a. Klubbens formand

b. 3 menige medlemmer

I lige år vælges:

a. Kasserer

b. 3 menige medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.

Alle valg gælder for 2 år ad gangen og foretages på den ordinære generalforsamling, eventuelt ved skriftlig afstemning. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte de udvalg man finder fornødent.

Beslutninger truffet af disse udvalg kan altid efterprøves i klubbens bestyrelse.

På den ordinære generalforsamling vælges endvidere 2 suppleanter, som også kan genvælges.

Såfremt et bestyrelsesmandat bliver vakant, konstituerer bestyrelsen sig selv, med en af de valgte suppleanter, som derefter er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.

Er begge suppleanter indtrådt i bestyrelsen, kan denne i tilfælde af vakancer supplere sig selv.

Valgbar er den, der har stemmeret, og som er til stede på generalforsamlingen, eller som skriftligt har erklæret sig villig til at modtage valg.”

til:

Klubbens bestyrelse består af 6 medlemmer, der vælges således:

I ulige år vælges:

a. Klubbens formand

b. 3 menige medlemmer

I lige år vælges:

a. Kasserer

b. 1 menigt medlem.

Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.

Alle valg gælder for 2 år ad gangen og foretages på den ordinære generalforsamling, eventuelt ved skriftlig afstemning. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte de udvalg man finder fornødent.

Beslutninger truffet af disse udvalg kan altid efterprøves i klubbens bestyrelse.

På den ordinære generalforsamling vælges endvidere 2 suppleanter, som også kan genvælges.

Såfremt et bestyrelsesmandat bliver vakant, konstituerer bestyrelsen sig selv, med en af de valgte suppleanter, som derefter er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.

Er begge suppleanter indtrådt i bestyrelsen, kan denne i tilfælde af vakancer supplere sig selv.

Valgbar er den, der har stemmeret, og som er til stede på generalforsamlingen, eller som skriftligt har erklæret sig villig til at modtage valg.”

 

John Kassinger foreslog som ændring til Bestyrelsen forslag, at der for at undgå for stor udskiftning i det ene år, vælges 3 medlemmer hvert år. Dette havde bestyrelsen ingen indvendinger imod.

Ændringsforslaget blev herefter som følger:

Klubbens bestyrelse består af 6 medlemmer, der vælges således:

I ulige år vælges:

a. Klubbens formand

b. 2 menige medlemmer

I lige år vælges:

a. Kasserer

b. 2 menige medlemmer

Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.

Alle valg gælder for 2 år ad gangen og foretages på den ordinære generalforsamling, eventuelt ved skriftlig afstemning. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte de udvalg man finder fornødent.

Beslutninger truffet af disse udvalg kan altid efterprøves i klubbens bestyrelse.

På den ordinære generalforsamling vælges endvidere 2 suppleanter, som også kan genvælges.

Såfremt et bestyrelsesmandat bliver vakant, konstituerer bestyrelsen sig selv, med en af de valgte suppleanter, som derefter er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.

Er begge suppleanter indtrådt i bestyrelsen, kan denne i tilfælde af vakancer supplere sig selv.

Valgbar er den, der har stemmeret, og som er til stede på generalforsamlingen, eller som skriftligt har erklæret sig villig til at modtage valg.”

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

Pkt. 8: Valg af bestyrelse i henhold til § 8

Thomas Thestrup, Moni Heintze og Michael Bak havde i årets løb trukket sig fra bestyrelsen og indtrådt var René Henriksen.

Således bestod bestyrelsen ved generalforsamlingens start af: Formand Claus Mohrhagen, Næstformand Allan Jensen, Christian Antonsen, Bo Witt, Peter Olsen og René Henriksen.

Efter vedtægtsændringen (jævnfør Pkt. 7) skulle der således kun vælges ét nyt medlem og Christian Antonsen genopstillede og blev genvalgt enstemmigt.

Som kasserer opstillede Peter Olsen (PO) og han modtog valg enstemmigt.

Johnny Hansen påtalte at Rene Henriksen, der indtrådte i foreningsåret som suppleant, jf. vedtægterne, også skulle vælges på generalforsamlingen. Rene Henriksen blev herefter valgt.

 

Pkt. 9: Valg af suppleanter i henhold til § 8

Som suppleanter til bestyrelsen opstillede Brian Juul og Thorkild Andersen. Begge blev enstemmigt valgt.

 

Pkt. 10: Valg af revisorer i henhold til § 12

RIR Revision v/ Thomas Lehmann Jensen genopstillede som revisor og blev enstemmigt genvalgt.

Kjeld Cecil Nielsen genopstillede som kritisk revisor og blev ligeledes enstemmigt genvalgt.

 

Pkt. 11: Eventuelt

Ib Henriksen havde forinden Generalforsamlingen modtaget et brev fra Thomas Thestrup, som havde bedt Ib Henriksen spørge om lov til at oplæse brevet for Generalforsamlingen, hvilket Ib Henriksen efterfølgende gjorde. Brevet var i al sin korthed en tak fra Thomas Thestrup for tiden i Boldklubben FREM.

Ole ”Jyde” spurgte til medlemsbladets skæbne.

Jim Voss tog ordet og svarede at han havde overtaget ansvaret for bladet og at alle frivillige skribenter/journalister m.m. ville blive taget imod med åbne arme og at Jim selv så frem til arbejdet med klubbladet.

Preben Pathuel havde et par gode input og idéer til forbedring af klubbladet og Jim ville efterfølgende samle op på disse idéer.

Preben Steen Jensen foreslog udsendelse af digitale nyhedsbreve og bestyrelsen tog positivt imod denne idé.

Bent Dithmann spurgte hvorfor der var nogle medlemmer der ikke havde modtaget medlemsbladet og bestyrelsen svarede at der måske var sket fejl i adressering og at der ville blive samlet op på disse lister.

I det hele taget er der stor interesse for medlemsbladet og måden hvorpå det skal laves og udgives, men Jim Voss er altså ansvarlig for dette projekt i indeværende år.

Thorkild Andersen kom – for en god ordens skyld – med en hurtig kommentar om at Generalforsamlingen i øvrigt var lovlig indvarslet!

Mogens ”Mugge” Edvardsen fortalte om hans søn som havde været udstationeret i Afghanistan og at sønnen dér havde set et FREM-tørklæde hængt op i lejren; så selv tusinde kilometer væk fra Danmark gør FREM sig synlig bemærket!

Det blev debatteret om det ikke var hensigtsmæssigt at afholde Generalforsamlingen på en søndag i stedet for på en hverdag og der synes at være bred enighed om at søndag kunne være en god idé/dag til næste generalforsamling…

Hermed sluttede Generalforsamlingen og formand Claus Mohrhagen takkede for god ro og orden og herefter blev der åbnet for lidt øl som lovet – og så blev der traditionen tro sluttet af med et højlydt Fremmer hurra!

 

 

Michael Olsen                    Thorkild Andersen

Referent                               Dirigent

Klubsangen

“Vi er fra fodboldklubben FREM
Vi ta`r en masse sejre hjem
Vi kan skyde, vi kan heade
Med et drøn i mål vi bolden ka’ sætte
Vi vil kæmpe, vi vil slås
Så stol i trygt på os
F og, R og, E og, M
Er vor klub li’ fra drenge og til mænd

 

 

 

Adresse

Boldklubben FREM

Julius Andersens Vej 7
2450 København SV

 

kontakt informationer

BK FREM moderklub

CVR 56778519

Tlf. 36 17 13 17

 

Kontorets åbningstider:

Mandag kl. 12 – 17.30

Tirsdag kl. 11 – 17.30

Torsdag kl. 10 – 17.00


kontakt@bkfrem.dk

Ægte København – Sammen er vi stærkest

Anvendelse af data fra bkfrem.dk
kræver en skriftlig godkendelse.
Skriv til  kontakt@bkfrem.dk

Boldklubben FREM ApS

CVR 42027839

Tlf. 41 11 18 86

 

Telefontid:

Mandag kl. 10 – 14

Tirsdag kl. 10- 14

Torsdag kl. 10 – 14


adm@bkfrem.dk