Generel Information

Boldklubben FREMs Hjælpefond

Boldklubben FREMs Hjælpefond
Julius Andersensvej 7
2450 København SV

MobilPay: 419254
Bank: Nordea
Reg. nr.: 2191
Konto nr.: 7562 404 559

I Hjælpefondens vedtægter kan du bl.a. læse under kapitalforhold:  

De midler, der tilflyder fondet til dannelse af, respektive forøgelse af fondets kapital, må ingensinde formindskes ved forbrug eller pantsætning, men skal stedse søges bevaret. Fondets bestyrelse afgør hvorledes fondets kapital skal anbringes, og hvorved bestyrelsen stedse skal drage omsorg for, at anbringelsen sker, således at der i rimeligt omfang tages hensyn til betryggende sikkerhed mod tab eller værdiforringelse og samtidig søges opnået det bedst mulige udbytte af fondets kapital. Efter disse retningslinjer kan fondets midler anbringes i fast ejendom eller værdipapirer, så som aktier, obligationer, pantebreve eller lignende.

Renter og udbytter samt andre indtægter af fondets formue kan af fondets bestyrelse anvendes til udbetaling af tilskud, legater etc. i overensstemmelse med fundatsens vedtægter.
     

Om fondens formål kan du bl.a. læse:
Økonomisk støtte kan ydes til:

  1. Boldklubben FREMs ungdomsafdeling
  2. Til personer, der er kommet til skade under udøvelse af sport, og hvor eventuel forsikring ikke, eller efter bestyrelsens skøn ikke i tilstrækkeligt omfang dækker den skete skade.
  3. Til medlemmer af Boldklubben FREM, der som følge af alder, sygdom, svagelighed eller lignende uforskyldte årsager har økonomisk støtte behov.
  4. Alment velgørende forhold fortrinsvis til fremme af sports- og klublivet.

Bestyrelse

Formand
Morten Reinholdt Boelskifte
mrb@bkfrem.dk

Næstformand
Takashi Tokunaga
tt@bkfrem.dk

Administration

Administrator
Poul Smith
poulwsmith@gmail.com