Vedtægter

FUNDATS for Boldklubben FREMs Hjælpefond

Vedtægter for hjælpefonden

Some description text for this item

I. Navn og hjemsted
 
 
§ 1
Fondets navn er: ” Boldklubben FREM’s Hjælpefond”. Fondet er en selvejende institution.
 
 
§ 2
Fondets hjemsted og værneting er København. Fondets adresse er Boldklubben FREM’s kontor.
 
 
 
II. Formål
 
 
§ 3
Fondets formål er at yde økonomisk støtte i form af uddeling af legater efter bestyrelsens nærmere bestemmelse – enten efter ansøgning eller uden ansøgning – og af størrelse, der fastsættes af bestyrelsen i det enkelte tilfælde.
Økonomisk støtte kan ydes til:
 
a)          Boldklubben FREM’s ungdomsafdeling.
 
b)          Til personer, der er kommet til skade under udøvelse af sport, og hvor eventuel
              forsikring ikke eller efter bestyrelsens skøn ikke i tilstrækkeligt omfang
              dækker den skete skade.
 
c)          Til medlemmer af Boldklubben FREM, der som følge af alder, sygdom, svagelighed
              eller lignende uforskyldte årsager har økonomisk støtte behov, samt
 
d)          Alment velgørende forhold fortrinsvis til fremme af sports- og klublivet.
 
 
§ 4
Bestyrelsen afgør med endelig og bindende virkning, hvilke af fondets formål og i hvilken rækkefølge disse skal tilgodeses.
 
 
 
III. Kapitalforhold
 
 
§ 5
Ved fondets stiftelse er fondet ikke i besiddelse af kapital.
 
Fondets kapital tilvejebringes i form af gaver fra medlemmer af Boldklubben FREM, tilskud fra Boldklubben FREM, samt fra andre personer, firmaer eller selskaber, der ønsker at støtte fondets formål.
 
 
§ 6
De midler, der tilflyder fondet til dannelse af, respektive forøgelse af fondets kapital, må ingensinde formindskes ved forbrug eller pantsætning, men skal stedse søges bevaret. Fondets bestyrelse afgør hvorledes fondets kapital skal anbringes, og hvorved bestyrelsen stedse skal drage omsorg for, at anbringelsen sker, således at der i rimeligt omfang tages hensyn til betryggende sikkerhed mod tab eller værdiforringelse og samtidig søges opnået det bedst mulige udbytte af fondets kapital. Efter disse retningslinier kan fondets midler anbringes i fast ejendom eller værdipapirer, så som aktier, obligationer, pantebreve eller lignende.
 
 
§ 7
Renter og udbytte samt andre indtægter af fondets formue kan af fondets bestyrelse anvendes til udbetaling af tilskud, legater etc. i overensstemmelse med nærværende fundats § 3.
 
I situationer hvor Boldklubben FREMs likviditet eller eksistens er truet kan fonden yde et ”likviditetslån” eller et ”eksistenslån” på følgende betingelser:
 
Likviditetslån kan gives efter anmodning fra Boldklubben FREMs samlede bestyrelse og med involvering af klubbens revisorer. Lånet skal tilbagebetales indenfor en 6-måneders periode fra lånets udbetaling.
 
Eksistenslån kan gives efter anmodning fra Boldklubben FREMs samlede bestyrelse og med involvering af klubbens revisorer. Lånet skal tilbagebetales indenfor en 2-årig periode og skal godkendes på Boldklubben FREMs ordinære generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling.
 
Lånenes størrelse kan aldrig overstige 50% af fondens ”frie midler” dvs. fondens egenkapital fratrukket samlet kapitalindskud ifølge Hjælpefondens seneste årsregnskab.
Eksempel: Egenkapital i regnskabsåret 15/16: Kr. 951.058,- fratrukket Kapitalindskud Kr. 532.350,-. Max. Lånebeløb er lig med 50% af Kr. 418.708 = Kr. 209.354,-
 
Sålænge fondets kapital ikke har nået en størrelse på 500.000,- kr., skriver femhundrede tusinde kroner, vil alle indtægter af fondets kapital dog være at henlægge til kapitalen til forøgelse af denne.
 
I det omfang, hvori der inden for et kalenderår ikke er disponeret over samtlige fondets indtægter, træffer fondets bestyrelse afgørelse om, hvorvidt det overskydende beløb skal holdes helt eller delvist til disposition for senere kalenderår eller helt eller delvist anvendelse til forøgelse af fondets kapital.
 
De fondet tilhørende aktiver skal i alle tilfælde, hvor dette er muligt, være noteret på fondet navn.
 
Værdipapirer af enhver art skal henlægges i depot i en anerkendt bank eller sparekasse.
 
 
§ 8
Fondet må ikke udøve erhvervsmæssig virksomhed.
 
 
 
IV. Fondets bestyrelse
 
 
§ 9
Fondets bestyrelse består af tre medlemmer, nemlig den til enhver tid værende formand og kasserer i Boldklubben Frem, og en administrator, som skal være uden for Frem’s bestyrelse.
 
Formanden for Boldklubben FREM er tillige formand for fondets bestyrelse.
 
 
§ 10
Administrator udpeges af fondens øvrige bestyrelse blandt alle Boldklubben Frem’s medlemmer, men skal godkendes på Boldklubben Frem’s efterfølgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. 
 
 
§ 11
Fondets bestyrelse forestår fondets virksomhed og træffer under iagttagelse af nærværende fundats bestemmelser alle afgørelser vedrørende fondet, uddeling af legater, understøttelser og tilskud som afgørelse om, i hvilke midler fondets kapital skal anbringes.
 
Medlemmer af fondets bestyrelse kan ikke oppebære økonomisk hjælp fra legatet, med mindre dette godkendes af en i Boldklubben FREM afholdt ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
 
 
§ 12
Bestyrelsen afholder møder, når formanden finder det påkrævet, eller når to bestyrelsesmedlemmer begærer bestyrelsen indkaldt.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde finder sted ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt bestyrelsesmedlem og med mindst 8 dages forudgående varsel.
Bestyrelsen er pligtig at holde mindst to årlige bestyrelsesmøder i hvert års maj og november måned.
 
Fondets bestyrelse træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af de i bestyrelsesmødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når bare 2 medlemmer er fremmødt.
 
 
§ 13
Bestyrelsen er berettiget til at antage fornøden lønnet medhjælp.
Medlemmer af fondets bestyrelse kan med godkendelse fra en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i Boldklubben Frem oppebære  et passende honorar for deres virksomhed.
 
Det skal dog stedse iagttages, at fondets samlede administrationsudgifter, heri indbefattet udgift til lønnet medhjælp og honorar til medlemmer af fondets bestyrelse, ingensinde må overstige 5% af fondets rente- og/eller udbytteindtægter i det pågældende kalenderår.
 
 
§ 14
Fondet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af de øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening.
Bestyrelsen kan dog meddele en anerkendt bank eller sparekasse fuldmagt til på bestyrelsens vegne at modtage og kvittere for ethvert fondet tilkommende beløb samt til på fondets vegne at disponere over fondets kontantbeholdninger til dækning af løbende udgifter samt endelig til at kvittere, respektive transportere fondets værdipapirer i tilfælde af indfrielse eller transport.
 
Fondets bestyrelse må ingensinde ligge inde med en kassebeholdning, der overstiger 1.000,-kr., idet overskydende beløb omgående og uden unødigt ophold skal indsættes på bank- eller sparekassekonto tilhørende fondet.
 
 
 
V. Regnskab og revision
 
 
§ 15
Over fondets indtægter og udgifter fører bestyrelsen behørigt regnskab.
 
Fondets regnskabsår er det samme, som til enhver tid gælder for Boldklubben FREM.
 
 
§ 16
Fondets regnskaber skal revideres, af den kritiske revisor som er valgt til at revidere Boldklubben FREM’s egne regnskaber.
 
Boldklubben FREM’s generalforsamling kan derudover begære et regnskab revideret af ekstern revisor som er enten registreret eller statsaut. revisor.
 
Revisionen forsyner regnskabet med påtegning om, at fondets kapital er til stede og anbragt som forvaltet i overensstemmelse med reglerne i nærværende fundats.
 
 
§ 17
Fondets årsregnskab vil være at fremlægge på Boldklubben FREM’s ordinære generalforsamling til godkendelse.
 
 
 
VI. Vedtægtsændringer
 
 
§ 18
Til ændringer i eller tillæg til nærværende fundats bestemmelser udkræves, at fondets bestyrelse træffer eenstemmig beslutning herom, og at vedtægtsændringerne derefter godkendes af en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i Boldklubben FREM og med samme majoritet, som til enhver tid er gældende som betingelse for at gennemføre lovlige vedtægtsændringer i Boldklubben FREM’s egne love.
 
Herudover kan ændringer i nærværende fundats kun gennemføres, såfremt ændringen er påbudt af lovgivningen eller med rette kræves af en offentlig myndighed, i hvilket tilfælde ændringen kan finde sted ved almindelig bestyrelsesbeslutning.
 
 
 
VII. Fondets opløsning
 
 
§ 19
Sålænge fondets kapital er i behold, kan fondet ikke opløses.
 
Fondets bestyrelse kan dog ved eenstemmig beslutning træffe bestemmelse om fondets opløsning, når en af følgende betingelser foreligger:
 
           1.  Når lovgivningen eller et af en offentlig myndighed givet  retmæssigt påbud kræver fondets opløsning.
 
           2.  Såfremt offentlig myndighed fremsætter lovligt krav om overtagelse af fondets forvaltning.
 
           3.  Såfremt de fondet påhvilende økonomiske byrder, herunder skattemæssige forpligtelser, antager
                sådan karakter og et sådant omfang, at fondet i det væsentlige bliver ude af stand til at opfylde sit formål,
 
           4.  Såfremt Boldklubben FREM opløses.
 
 
§ 20
Såfremt fondet opløses, kan fondets bestyrelse udlodde fondets kapital efter tilsvarende retningslinier som anført i nærværende
fundats § 3.
 
Fondets kapital kan også, såfremt Boldklubben FREM eksisterer på opløsningstidspunktet, udlægges helt eller delvist til Boldklubben FREM.
 
 
København, den 15. juni 1970
Svend Petersen (Formand), Bent Werge (Næstformand), Bent Madsen (Kasserer)

J. V. Nielsen-Røjkammer
stifter og bestyrelsesmedlem

 
København, den 15. juni 1970
Boldklubben FREM i bestyrelsen:
Sven Petersen (Formand), Bent Werge (Næstformand), Bent Madsen (Kasserer)

Kell Larsen, Ib Henriksen, Børge Mossfeldt, Preben Christiansen

Opdateret
Fundats er således ændret på Boldklubben FREM’s generalforsamling: 25. november 1986, ekstraordinær generalforsamling november 1999, og generalforsamling 25. januar 2005, generalforsamling 26. september 2012, generalforsamling 27. september 2016, generalforsamling 25. september 2017og generalforsamling 27. september 2022.

 
København, den 27. september 2022

Klubsangen

“Vi er fra fodboldklubben FREM
Vi ta`r en masse sejre hjem
Vi kan skyde, vi kan heade
Med et drøn i mål vi bolden ka’ sætte
Vi vil kæmpe, vi vil slås
Så stol i trygt på os
F og, R og, E og, M
Er vor klub li’ fra drenge og til mænd

 

 

 

Adresse

Boldklubben FREM

Julius Andersens Vej 7
2450 København SV

 

kontakt informationer

BK FREM moderklub

CVR 56778519

Tlf. 36 17 13 17

 

Kontorets åbningstider:

Mandag kl. 12 – 17.30

Tirsdag kl. 11 – 17.30

Torsdag kl. 10 – 17.00


kontakt@bkfrem.dk

Ægte København – Sammen er vi stærkest

Anvendelse af data fra bkfrem.dk
kræver en skriftlig godkendelse.
Skriv til  kontakt@bkfrem.dk

Boldklubben FREM ApS

CVR 42027839

Tlf. 41 11 18 86

 

Telefontid:

Mandag kl. 10 – 14

Tirsdag kl. 10- 14

Torsdag kl. 10 – 14


adm@bkfrem.dk