Referat af ekstraordinær generalforsamling 10. juni 2008

Steen Ryborg (formand) bød velkommen og tilkendegav at det var dejligt at se det meget store fremmøde.

Steen Ryborg havde modtaget et skriftligt indlæg fra Bjarne Asboe (dameudvalgsformand) som blev oplæst.

[Indlæs ordlyd af indlæg]

Steen Ryborg redegjorde for bestyrelsens grundlag for indkaldelse til denne ekstraordinære generalforsamling. Grundlaget var at behandle bestyrelsens anbefalinger af emner fra strukturrapporten.

Ad 1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Thorkild Andersen som blev valgt uden modkandidater.

Thorkild Andersen takkede for valget.

Thorkild Andersen konstaterede at generalforsamling var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig jf. foreningens vedtægter.

Thorkild Andersen konstaterede desuden at der var fremmødt 91 stemmeberettige medlemmer.

Michael Kruse Bak blev efterfølgende valg til referent.

John Kassinger, Jan Helmark og Lars Larsen blev valg til stemmeudvalg.

Dagsorden blev oplæst i overensstemmelse med den udsendte indkaldelse.

 1. Valg af dirigent
 2. Forslag til ændring af vedtægter jf. bilag 1
 3. Valg af sportslig koordinator
 4. Valg af informationskoordinator
 5. Orientering om samarbejdsaftale med BK Frem A/S
 6. Eventuelt

Thorkild Andersen spurgte afslutningsvist om der var bemærkninger til dagsordnen.

 1. Kommentar Niels Buch:

  Niels Buch oplæste citat fra medlemsbladet og henviste til at den seneste ordinære generalforsamlings beslutning om afholdelse af seminar og efterfølgende indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Niels Buch var ikke enig i at strukturrapporten alene er et arbejdsredskab og har anmodet om at strukturrapporten blev sat på dagsordnen. Niels Buch ønskede desuden at alle bestyrelsesmedlemmer blev sat på valg som følge af bestyrelsens forslag om at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5 og forslag om valg af sportslig koordinator og informationskoordinator for at sikre en demokratisk afstemning.

  Niels Buch anførte desuden at han havde haft kontakt med en advokat der ligeledes var af den opfattelse at der burde vælges 5 nye bestyrelsesmedlemmer. Niels henviste desuden til omfattende korrespondance mellem ham og Steen Ryborg.
 2. Kommentar Jan Helmark:

  Jan Helmark ønskede i relation til indlægget fra Bjarne Asboe at vide hvorvidt Bjarne Asboe fortsat var medlem af bestyrelsen.
 3. Svar fra Steen Ryborg:

  Svar til Jan Helmark:

  Steen Ryborg anså fortsat Bjarne Asboe som medlem af bestyrelsen også hvis vedtægtsændringen ikke blev besluttet.

  Svar til Niels Buch:

  Steen Ryborg beklagede at der ikke var kommet øjeblikkelige svar på samtlige mails da han også havde et arbejde der skulle passes. Steen Ryborg henviste desuden til mailkorrespondance mellem Thomas Thestrup og Niels Buch.

  Steen Ryborg svarede desuden har ret til indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling jf. foreningens vedtægter. Steen Ryborg henviste desuden til den tidligere afholdte ordinære generalforsamling hvor den nuværende bestyrelse blev valgt og så ingen grund til at de tidligere valgte bestyrelsesmedlemmer igen skal på valg efter en eventuel vedtægtsændring.
 4. Kommentar fra Niels Buch:

  Niels Buch kommenterede mailkorrespondancen mellem ham og Thomas Thestrup og anførte at han efterfølgende var blevet klogere. Han anførte desuden at han fortsat mener at hele bestyrelsen bør gå på valg og at strukturrapporten bør behandles på den ekstraordinære generalforsamling.
 5. Svar fra Thorkild Andersen (dirigent):

  Thorkild Andersen har undersøgt de forslag Niels Buch har fremført og bl.a. forespurgt hos en landsretssagfører. Svarene har været at det vil være unfair at sætte yderligere punkter på dagsordenen da medlemmerne ikke ville have haft mulighed for at forholde sig hertil på baggrund af indkaldelsen. Yderligere mener Thorkild Andersen ikke at bestyrelsen skal på valg da det kun er 4 måneder siden at den siddende formand, næstformand og kasserer blev valgt på en ordinær generalforsamling.

  Thorkild Andersen besluttede derfor ikke at ændre på dagsordenen.
 6. Kommentar fra Niels Buch:

  Niels Buch fremførte at han er enig i, at der ikke kan ændres i en motiveret dagsorden, men ønsker at løse diskussionen i mindelighed.

 7. Kommentar fra Preben Christiansen:

  Preben Christiansen fremførte at han er ked af hvis alt skal ende i akademiske diskussioner. Som han ser det har bestyrelsen åbenlyst to muligheder; sætte enten 2 eller alle 5 bestyrelsesmedlemmer på valg såfremt vedtægtsændringen bliver besluttet.

  Preben Christiansen ønskede desuden svar på hvorfor bestyrelsen kun foreslår 2 bestyrelsesmedlemmer på valg og ikke alle 5 nuværende medlemmer.

 8. Svar fra Steen Ryborg:

  Svar til Preben Christiansen:

  Steen Ryborg svarede at begrundelsen kort og godt er at Steen Ryborg, Carsten Jallov og Thomas Thestrup blev valgt på ordinær generalforsamling for blot 4 måneder siden, og derfor ikke er på valg på nuværende tidspunkt.

 9. Kommentar fra Jan Helmark:

  Jan Helmark fortalte at han rent ud sagt følte, at der var dannet fraktioner med hver deres dagsorden og bad den der er i gang med at ”bage rævekager” om at komme frem og melde rent ud.

Thorkild Andersen konstaterede herefter diskussionen afsluttet og fastholdt dagsordenen uændret.

Thorkild Andersen (dirigent) erklærede herefter dagsordnens punkt 1 for afsluttet.

Ad 2) Forslag til ændring af vedtægter jf. bilag 1

Steen Ryborg fremførte indledningsvist grunden til bestyrelsens ønske om en ændring af vedtægterne. Det nedsatte vedtægtsudvalg har revideret foreningens vedtægter og hovedparten af ændringerne er alene af sproglig karakter. Steen Ryborg henviste til bilaget over forslag til vedtægtsændringer der var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen og gennemgik herefter de vigtigste forslag til ændringer.

Vedtægternes §8 foreslås ændres således at antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra 7 til 5. Steen Ryborg henviste desuden til at forslaget var blevet fremlagt på seminaret og ikke gav anledning til bemærkninger fra deltagerne på seminaret.

Steen Ryborg anbefalte generalforsamlingen at stemme for de foreslåede ændringer af vedtægterne.

Thorkild Andersen gennemgik herefter samtlige forslag til ændringer af vedtægterne. Han konstaterede desuden at samtlige forslag var vedlagt den udleverede indkaldelse til generalforsamlingen. Dog havde bestyrelsen stillet yderligere forslag om få enkelte sproglige rettelser.

Thorkild Andersen foreslog at der blev foretaget afstemning om den foreslåede ændring af §8 før §7, da ændringen i §7 er afhængig af vedtagelse af ændringen af §8. Desuden blev det foreslået at den foreslåede ændring til hver paragraf blev gennemgået og efterfulgt af eventuel afstemning.

Den foreslåede fremgangsmåde blev besluttet uden bemærkninger fra generalforsamlingen.

[De enkelte ændringer beskrives ikke i dette referat. Der henvises i stedet til bilag 1 til indkaldelsen til generalforsamlingen, der også skal vedlægges dette referat som bilag 1].

§ 1)

Ingen ønskede at kommentere bestyrelsens forslag.

Den foreslåede ændring blev gennemgået og vedtaget med 90 stemmer for. 1 ønskede ikke at stemme.

§ 2)

Ingen ønskede at kommentere bestyrelsens forslag.

Den foreslåede ændring blev gennemgået og vedtaget med 89 stemmer for. 2 ønskede ikke at stemme.

§ 3)

Ingen foreslåede ændringer til denne paragraf.

§ 4)

Ingen ønskede at kommentere bestyrelsens forslag.

Den foreslåede ændring blev gennemgået og vedtaget med 89 stemmer for. 2 ønskede ikke at stemme.

§ 5)

Ingen foreslåede ændringer til denne paragraf.

§ 6)

Ingen ønskede at kommentere bestyrelsens forslag.

Den foreslåede ændring blev gennemgået og vedtaget med 90 stemmer for. 1 ønskede ikke at stemme.

§ 7)

 1. Kommentar Jim Voss:

  Jim Voss anførte at han havde ønsket at hele bestyrelsen gik på valg. Han bad om at høre hvad de to nye bestyrelsesposter indebar og hvad det er hensigten at de valgte personer skal lave.
 2. Kommentar Niels Buch:

  Niels Buch bad om en forklaring på formuleringen ”kan efterprøves” i forslaget til ændringen af paragraffen.
 3. Svar fra Steen Ryborg:

  Svar til Jim Voss:

  Steen Ryborg svarede indledningsvis at rollerne var blevet diskuteret på seminaret og at det havde været dejligt om Jim Voss havde haft mulighed for at deltage heri.

  Steen Ryborg svarede desuden at hensigten er at de to nye bestyrelsesposter er tiltænkt følgende roller:

  Sportslig koordinator
  Den sportslige koordinator er ansvarlig for de sportslige problemstillinger og ansvarlig for sportsudvalgets arbejde.

  Informationskoordinator
  Informationskoordinatoren er klubbens ansigt overfor bl.a. pressen samt ansvarlig for klubbens hjemmeside og samarbejdet med BK Frem A/S. Informationskoordinatoren er desuden ansvarlig for samarbejdsudvalget.

  Svar til Niels Buch:

  Steen Ryborg understregede at det er bestyrelsen der har det endelige beslutningsansvar og at udvalgene kan indstille forslag til beslutninger til bestyrelsen via den ansvarlige koordinator med mindre bestyrelsen allerede på forhånd har besluttet forholdet.
 4. Kommentar fra Jim Voss:

  Jim Voss anførte at han følte at den sportslige koordinator har ”frit spil”. Han ønske derfor en uddybning af forholdet i forhold til BK Frem A/S.
 5. Kommentar fra Niels Buch:

  Niels Buch ønskede et klart svar på hvorvidt udvalgene indstiller beslutninger til bestyrelsen eller hvorvidt et bestyrelsesmedlem der deltager i udvalgsmøderne har beslutningskompetence.
 6. Svar fra Steen Ryborg:

  Svar til Niels Buch:

  Steen Ryborg svarede at det ikke er hensigten at et bestyrelsesmedlem deltager fast i udvalget. Steen Ryborg understregede at bestyrelsen altid har det endelige beslutningsansvar.

  Svar til Jim Voss:

  Steen Ryborg svarede at skæringen overfor BK Frem A/S endnu ikke er endelig da den først skal debatteres med repræsentanter fra BK Frem A/S.
 7. Kommentar fra Jim Voss:

  Jim Voss anførte at han fandt det urimeligt at vælge en sportslig koordinator når der endnu ikke er fuldt kendskab til den tiltænkte rolles ansvar og arbejdsopgaver.

  Jim Voss kommenterede desuden den store deltagelse fra BK Frem 2. senior.
 8. Kommentar fra Torben Dehli:

  Torben Dehli fremførte at han synes det var en meget uheldig bemærkning fra Jim Voss omkring 2. seniors tilstedeværelse på generalforsamlingen.

  Torben Dehli fremførte desuden at han så den sportslige koordinators rolle som modspil til BK Frem A/S’ ansatte direktør / sportschef.
 9. Kommentar fra Jan Helmark:

  Jan Helmark anførte at det var for dårligt med disse bemærkninger og ”svinere” mod hinanden.
 10. Kommentar fra John Kassinger:

  John Kassinger anførte at han fandt kommentaren fra Jim Voss som ”utrolig” særligt set i lyset af at han var formanden der i sin tid nedsatte strukturudvalget.
 11. Kommentar fra Jim Voss:

  Jim Voss understregede at han ikke var utilfreds med at klubbens medlemmer var mødt op. Han var utilfreds med de personer som deltog uden at have læst strukturrapporten.
 12. Thorkild Andersen (dirigent)

  Thorkild Andersen bad generalforsamlingen og de enkelte talere om at være konstruktive og positive.
 13. Kommentar fra Niels Buch:

  Niels Buch anførte at han syntes at alle bør bakke om den beslutning som generalforsamlingen tager. Han henviste desuden til side 15 i strukturrapporten og læste op hvilke funktioner der var tiltænkt de to nye bestyrelsesmedlemmer.

  Niels Buch konstaterede desuden at der på seminaret have været deltagelse af 43 personer og at der nu var 91 medlemmer til stede til generalforsamlingen. Han ønskede at beslutningen skulle være demokratisk.
 14. Svar fra Steen Ryborg:

  Steen Ryborg kommenterede indledningsvist en artikel bragt i Ekstrabladet omkring amatørafdelingens muligheder og ønske om at opsige samarbejdsaftalen med BK Frem A/S. Steen Ryborg anførte at han ikke havde udtalt sig som beskrevet i artiklen og at man ikke skal tro på alt hvad der skrives i Ekstrabladet.

  Steen Ryborg understregede at han alene havde sagt at moderklubben har en mulighed for at opsige samarbejdet.

Jim Voss foreslog skriftlig afstemning om vedtagelsen af bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes §8.

Thorkild Andersen anførte at en vedtægtsændring kræver 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen for at blive vedtaget. Ved stemmelighed er dirigentens stemme afgørende for afstemningens udfald.

[Der blev herefter foretaget afstemning og stemmeoptællingsudvalget opgjorde resultatet].

Thorkild Andersen informerede om resultatet af afstemningen:

67 stemmer for / 19 stemmer imod / 2 blanke stemmer / 1 ugyldig stemme.

I alt blev afgivet 89 stemmer. Heraf udgjorde stemmerne for vedtægtsændringen 75%.

Thorkild Andersen konstaterede herefter bestyrelsens forslag til ændring af §8 vedtaget.

§ 7)

Ingen ønskede at kommentere bestyrelsens forslag.

Den foreslåede ændring blev gennemgået og vedtaget med 88 stemmer for. 3 ønskede ikke at stemme.

 1. Kommentar fra Jim Voss:

  Jim Voss undskyldte sin bemærkning til 2. holdets spillere og tilkendegav fuld opbakning til generalforsamlingens beslutning.

§ 9)

Den foreslåede ændring blev gennemgået.

 1. Kommentar fra Ole ”Jyde”:

  Ole ”Jyde” spurgte efter en definition på ”større ejendomskøb”.
 2. Svar fra Carsten Jallov:

  Carsten Jallov svarede at der ikke er en klart defineret beløbsgrænse da den vil skulle ændres løbende i takt med inflationen. Et eksempel på et større ejendomskøb kunne være køb af et nyt klubhus.
 3. Kommentar fra Torben Dehli:

  Torben Dehli spurgte hvorvidt genforhandling af lejekontrakt med KI skulle behandles af bestyrelsen eller generalforsamlingen.
 4. Svar fra Carsten Jallov:

  Carsten Jallov svarede at en forlængelse ikke vil blive besluttet på generalforsamlingen men alene blive behandlet af bestyrelsen. Det er et spørgsmål om tillid til den valgte bestyrelse.

Den foreslåede ændring blev vedtaget med 88 stemmer for. 3 ønskede ikke at stemme.

§ 10)

Ingen foreslåede ændringer til denne paragraf.

§ 11)

Den foreslåede ændring blev gennemgået.

 1. Kommentar fra Ole ”Jyde”:

  Ole ”Jyde” foreslog følgende alternative formulering af paragraffen: 

  ”Cricketafdelingen ledes af en afdelingsleder som er ansvarlig for det vedtagne budget, med ansvar over for den sportslige koordinator”.
 2. Svar fra Steen Ryborg:

  Steen Ryborg anbefalte at generalforsamlingen stemte for Ole ”Jyde”’s forslag til ændring af paragraffen.

Den foreslåede ændring blev vedtaget med 89 stemmer for. 2 ønskede ikke at stemme.

§ 12)

Ingen ønskede at kommentere bestyrelsens forslag.

Den foreslåede ændring blev gennemgået og vedtaget med 89 stemmer for. 2 ønskede ikke at stemme.

§ 13)

Ingen ønskede at kommentere bestyrelsens forslag.

Den foreslåede ændring blev gennemgået og vedtaget med 90 stemmer for. 1 ønskede ikke at stemme.

§ 14)

Ingen foreslåede ændringer til denne paragraf.

§ 15)

Ingen foreslåede ændringer til denne paragraf.

§ 16)

Ingen ønskede at kommentere bestyrelsens forslag.

Den foreslåede ændring blev gennemgået og vedtaget med 90 stemmer for. 1 ønskede ikke at stemme.

§ 17)

Ingen ønskede at kommentere bestyrelsens forslag.

Den foreslåede ændring blev gennemgået og vedtaget med 90 stemmer for. 1 ønskede ikke at stemme.

Thorkild Andersen (dirigent) erklærede herefter dagsordnens punkt 2 for afsluttet.

Ad 3) Valg af sportslig koordinator

 1. Steen Ryborg anførte at bestyrelsen foreslår Bo With og konstaterede at der ikke var modkandidater.
 2. Bo With takkede for indstillingen og præsenterede sig selv.
 3. Kommentar fra Jan Helmark:

  Jan Helmark roser Bo With for sin hidtidige sportslige indsats i klubben og ønsker tillykke med valget.

Thorkild Andersen (dirigent) konstaterede at der ikke var modkandidater og at Bo With derfor var valgt.

Thorkild Andersen erklærede herefter dagsordnens punkt 3 for afsluttet.

Ad 4) Valg af informationskoordinator

 1. Steen Ryborg anførte at bestyrelsen foreslår Søren Honorë og konstaterede at der ikke var modkandidater.
 2. Søren Honoré takkede for indstillingen og præsenterede sig selv.

Thorkild Andersen (dirigent) konstaterede at der ikke var modkandidater og at Søren Honoré derfor var valgt.

Thorkild Andersen erklærede herefter dagsordnens punkt 4 for afsluttet.

Ad 5) Orientering om samarbejdsaftale med BK Frem A/S

 1. Orientering af Carsten Jallov

  Carsten Jallov informerede om de igangværende forhandlinger med BK Frem A/S om samarbejdsaftalen der håndterer overdragelsen af DBU’s licens fra moderklubben til BK Frem A/S.

  Carsten Jallov anførte bl.a. at der er forhandlet gennem de seneste 1½ til 2 måneder (3 møder) og at der fortsat forhandles om bl.a. de økonomiske rammer om samarbejdet. Det var desværre ikke lykkedes at færdigforhandle aftalen inden Skifterettens stadfæstelse af tvangsakkorden.
 2. Thorkild Andersen (dirigent) takkede for informationen.
 3. Kommentar fra Hans Hermansen:

  Hans Hermansen kommenterede beskrivelsen af de igangværende forhandlinger og understregede at moderklubben og BK Frem A/S har brug for hinanden. Han tilkendegav desuden at han bakkede op om alt det positive der var sat i gang i strukturrapporten.

  Hans Hermansen fremførte desuden at han var sikker på at Steen Ryborg var blevet fejlfortolket i Ekstrabladet.

  Afslutningsvist understregede han at BK Frem A/S meget gerne vil have samarbejdsaftalen på plads hurtigst muligt, men at processen havde været forsinket som følge af 1. holdets nedrykningsfare. Han anførte desuden at jo mere samarbejde jo bedre og at han ønskede at alle uoverensstemmelser blev afklaret internt.

Ad 6) Evt.

 1. Kommentar fra John Kassinger:

  John Kassinger anførte at denne dag var en stor dag for BK Frem og at generalforsamlingen havde truffet gode og rigtige beslutningen.

  John Kassinger nævnte herefter samtlige medlemmer af strukturudvalget og takkede for deres store indsats.
 2. Kommentar fra Lasse Lindemann:

  Lasse Lindemann fortalte at 2. senior spiller en meget vigtig turneringskamp mod GVI i slaget om oprykning til Danmarksserien den efterfølgende tirsdag. Han håbede på stor opbakning til denne kamp.

  Steen Ryborg takkede herefter for at vedtægtsændringerne og valget af nye bestyrelsesmedlemmer er blevet godkendt af generalforsamlingen og understregede at udfordringen nu bliver at få sat det hele i værk. Han ønsker fortsat gerne at høre fra medlemmer som vil hjælpe med de mange fremtidige arbejdsopgaver bl.a. i de forskellige udvalg.

  Han afsluttede med at sige tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for en stor indsats.
 3. Kommentar fra Niels Birkelyng

  Niels Birkelyng fortalte at han havde været meget glad for de sidste 3½ år men havde valgt at sige nej til de kommende udfordringer. Han takkede desuden alle de han havde arbejdet sammen med de sidste 3½ år.

Steen Ryborg konstaterede generalforsamlingen som afsluttet og bad generalforsamlingen om at slutte af med et Fremmer-hurra.

 

Thorkild Andersen                                                                            Michael Kruse Bak

dirigent                                                                                               referent

Klubsangen

“Vi er fra fodboldklubben FREM
Vi ta`r en masse sejre hjem
Vi kan skyde, vi kan heade
Med et drøn i mål vi bolden ka’ sætte
Vi vil kæmpe, vi vil slås
Så stol i trygt på os
F og, R og, E og, M
Er vor klub li’ fra drenge og til mænd

 

 

 

Adresse

Boldklubben FREM

Julius Andersens Vej 7
2450 København SV

 

kontakt informationer

BK FREM moderklub

CVR 56778519

Tlf. 36 17 13 17

 

Kontorets åbningstider:

Mandag kl. 12 – 17.30

Tirsdag kl. 11 – 17.30

Torsdag kl. 10 – 17.00


kontakt@bkfrem.dk

Ægte København – Sammen er vi stærkest

Anvendelse af data fra bkfrem.dk
kræver en skriftlig godkendelse.
Skriv til  kontakt@bkfrem.dk

Boldklubben FREM ApS

CVR 42027839

Tlf. 41 11 18 86

 

Telefontid:

Mandag kl. 10 – 14

Tirsdag kl. 10- 14

Torsdag kl. 10 – 14


adm@bkfrem.dk