Referat af generalforsamling 20. januar 2009

Boldklubben FREM

Ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 20. januar 2009

Referat er udarbejdet i overensstemmelse med opbygningen af agendaen jf. foreningens vedtægter.

Velkomst

Steen Ryborg bød velkommen til generalforsamlingen. Han håbede på en god debat og glædede sig til sin første generalforsamling som formand.

Indledningsvis mindedes vi nogle Frem’ere som desværre gik bort i det forgangne foreningsår. 

 • Leif Lange
 • Orla Münzberg
 • Nalin Lianage
 • Svend Emil Hansen
 • Peter Larsen
 • Tom Andreasen

Disse blev mindet med et minuts stilhed.

Uddeling af Sven Petersens ærespokal
I år går pokalen til en person som har været i klubben i en del år. Personen har altid været meget forpligtet i sit arbejde i klubben. Hun har lagt et meget stor stykket arbejde i klubben og går utroligt meget op i det hun laver.

Sven Petersens ærespokal tildeles i år til Jette Sehstedt

1)   Valg af dirigent

Thorkild Andersen modtog valg uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede at der var 43 stemmeberettigede medlemmer mødt op til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen blev konstateret lovligt indvarslet.

2)   Beretning om klubbens virksomhed i det forgangne år

Steen Ryborg aflagde formandens beretning.

Strukturrapport
Året der er gået bød på mange nye ting. Særligt strukturrapporten har haft stor betydning for 2008 og får stor betydning for den kommende tid i BK Frem.

26. og 27. april blev strukturrapporten behandlet på et seminar og der blev udarbejdet en rapport med strukturudvalgets anbefalinger til bestyrelsen.

Steen Ryborg oplæste de væsentligste hovedpunkterne i rapporten.

Bestyrelsen ønskede at følge anbefalingerne i strukturrapporten og afholdt derfor 10. juni 2008 en ekstraordinær generalforsamling, hvor der bl.a. blev vedtaget en reduktion i antallet af bestyrelsesmedlemmer.

Formålet med strukturrapporten er at sikre, at bestyrelsen kunne arbejde mere overordnet og anvende driftsledere til den daglige drift i afdelingerne og udvalg.

Steen Ryborg nævnte de enkelte driftsledere.

Vinnie Christensen (podeafd.) – Bjarne Nielsen (børneafd.) – Moni Heinze (ungdomsafd.) – Bent Dithmann (ungseniorafd.) – Kim Bengtsson (seniorafd.) og Kingsley Peiris (cricketafd.)

Steen Ryborg fortalte, at efter lidt begyndervanskeligheder går det nu rigtigt godt. Der er blevet nedsat flere forskellige udvalg, som er gået i gang med at løse opgaverne og indstille forslag m.v. til bestyrelsen.

Økonomiudvalg:
Hovedopgaven er, at se på alternative indtjenings muligheder m.m.

Udvalget består af Finn Willy Sørensen, Michael Kruse Bak og Leif Sørensen. Ansvarlig er kasserer Thomas Thestrup.

Sportsudvalg:
Arbejde med krav til DBU´s B-licens, træneruddannelser samt komme med ideer til hvordan vi bliver en bedre og attraktiv klub at spille fodbold i.

Udvalget består af Allan Jensen, Peter Poulsen, Rene Henriksen, Henrik Gundersen og Torsten Hansen.

Ansvarlig for udvalget er den sportslige koordinator Bo With.

Imageudvalg:
Skal profilere klubben gennem medier og via andre tiltag.

Udvalget var på plads, men p.g.a. omstændigheder skal der findes nye medlemmer.

Ansvarlig er informationskoordinator Søren Honoré.

Bladudvalg:
Udvalget består af John Kassinger, Søren Honoré og Johnny Hansen

Arrangementudvalget:
Dette udvalg er p.t. ved at blive oprettet. Det skal arbejde på, at samle familien FREM til forskellige arrangementer gennem året.

Udvalget består af medlemmer fra Forældreforeningen, FOB, supporterne, FREM A/S og medlemmer som har lyst til at give en hånd med.

Søren Honoré er i gang med at få udvalget på plads.

I løbet af 2008 har der været nedsat følgende midlertidige udvalg.

Strukturudvalget – har udarbejdet strukturrapporten. Er nedlagt.

B-licens udvalg – udarbejdet ansøgningen m.m. for B-licens. Er nedlagt. Hører nu hjemme under sportsudvalget.

Samarbejdsudvalg – hvilke punkter der er vigtige for klubben, at få med i en ny samarbejdsaftale med A/S. Er nedlagt

Byggeudvalg – er stadig aktivt.

DBU´s B-licens
U17 og U19 er blevet tildelt DBU´s B Licens. Hvilket stiller krav til kvaliteten af trænere og omgivelser i klubben. Tilskud fra DBU til imødegåelse af disse skærpede krav udgør DKK 125.000. Bestyrelsens målsætning er på sigt at få en A-licens – hvilket bl.a. kræver en fuldtidstræner.

Der arbejdes på at etablere et ungseniorhold som kan lette overgangen fra U19 til seniorfodbold og dermed være med til at fastholde vores yngste seniorer i klubben..

Cricketafdelingen
Der er endnu intet ny med hensyn til placering af ny cricketbane.

Damefodbold
Ingen væsentlige nyheder i 2008 i dameafdelingen.

Samarbejdsaftale med BK Frem A/S
Samarbejdsaftalen er endnu ikke underskrevet der er enighed om det meste af indholdet. Det nuværende udkast til samarbejdsaftalen er bl.a. blevet gennemgået med bistand fra begge parters advokater.

Steen Ryborg understregede at samarbejde med A/S kunne være bedre og at både vi og BK Frem A/S har lavet fodfejl. Disse fodfejl skyldes primært at en frivillig forening og en erhvervsvirksomhed skal arbejde sammen. Vi er indstillet på at dette skal fungere ordentligt.

Sportslige resultater i 2008
Steen Ryborg gennemgik resultaterne for de forskellige hold i klubben. 

 • Sportsligt måske lidt for spændende for seniorafdelingens 1. hold, men dejligt at holdet reddede endnu en sæson i 1. division i sidste spillerunde i forårssæsonen i 2008. Efterårssæsonen byder på nuværende tidspunkt på en placering over midten i 1. division. 

 • Seniorafdelingens 2. hold rykkede efter forårssæsonen op i Danmarksserien. Efteråret er ikke godkendt og byder på nuværende tidspunkt på en placering under nedrykningsstregen. 

 • Damesenior ligger pt. nr. 6 i Københavnerserien. 

 • Seniorafdelingens 3. hold spillede længe med om oprykning til Serie 1, men desværre lykkedes det ikke i de afsluttende kampe. 

 • U17 og U19 førstehold endte begge sidst i den landsdækkende 1 division. 2. holdene i begge årgange rykkede op i Elite Øst. 

 • U15 Drenge rykkede ligeledes op i Elite Øst. 

 • I den øvrig ungdomsafdeling er altid stor aktivitet og stort engagement og mange talentfulde spillere. Det er bestyrelsens mål at trænere får den nødvendige uddannelse der skal hænge sammen med den DBU´s B-licens. Sportsudvalget arbejder fortsat med at opfylde dette mål og klubben har i øjeblikket mange trænere på forskellige trænerkurser.

Valby Idrætspark og klubhus
Farcen omkring kunstofbaner er beskrevet i klubbladet. Vi håber kommunen løser problemet i maj så banerne kan tages i brug hurtigst muligt. 

Valby Idrætspark. Der arbejdes fortsat med udviklingen af forholdene i Valby Idrætspark og der har været lavet flere udkast til placeringen af vores klubhus i den ”nye” Valby Idrætspark. Første skitse hvor vores klubhus var placeret ved Fremad Valby. Herefter blev klubhuset placeret hvor Valby Boldklub først var placeret. Nu er der udarbejdet en 3. skitse med en langt bedre placering. Her er klubhuset placeret lidt længere fremme på banerne end vi er i dag. Det kan både Fremad Valby, Valby Boldklub og vi acceptere men der er fortsat endnu ingen endelig afklaring af, hvordan forholdene bliver i fremtiden.

Ritts penge
Ritt oplyste i efteråret om mulighed for at søge tilskud i en pulje på DKK 300 mio. Vi søgte og modtog DKK 140.000. Disse er bl.a. blevet brugt til ny elinstallationer, malerarbejde, vaskemaskiner. I alt er brugt DKK 139.800.

Personale og administration
Kontorstilling øges fra 18 timer til 25 timer hvilket betyder bedre service af medlemmer, forældre og trænere. På sigt håber bestyrelsen på at kunne udvide til en fuldtidsstilling. Nyansat er Johnny Hansen.

Integrationskonsulent. Vi håber på at stillingen bliver besat i foråret med kommunalt støtte. Pt. er stillingen nomineret til 2 år.

Amatørafdelingen har fået ny hjemmeside. Synes vi har fået en fantastisk flot hjemmeside og Steen Ryborg anbefaler at den bliver brugt. Der er også mulighed for at modtage nyhedsmail – samt mulighed for ind- og udmeldelse direkte på hjemmesiden.

Mål og visioner for fremtiden 

 • Vi vil gerne være flere medlemmer. I dag er vi 950 medlemmer i BK Frem – heraf 350 passive medlemmer. 

 • Gerne flere indtægter og dermed flere muligheder i klubben 

 • Uddanne og udvikle vores trænerstab, så vores klub bliver attraktiv at spille fodbold i og være træner i. 

 • Flere arrangementer på tværs af afdelingerne 

 • Profilerer os bedre i lokalområdet og bedre kommunikation med medier. 

 • Nyt klubhus eller alternativ fuldstændig renovering.

Steen Ryborg afsluttede sin beretning med at takke bestyrelsen for godt samarbejde og håbede på et fortsat godt samarbejde i den kommende tid, hvis den siddende bestyrelse blev genvalgt.

Steen Ryborg takkede også alle andre der hjælper i BK Frem.

Dirigent
Åbnede debatten om formandens beretning.

Finn Villy Sørensen
Benyttede lejligheden for at reklamere for økonomisk udvalg, hvis formål er at til at skaffe penge til klubben. Finn præsenterede medlemmerne af udvalget og hvilke projekter der i øjeblikket arbejdes på: 

 • Bedre forrentning af foreningens indestående på bankkonti 

 • Udlodningsmidler fra spillesteder – vi anmoder alle til at undersøge muligheder for at komme ind på værtshuse i Københavns Kommune 

 • Kontakt til Danske Spil for undersøgelse af mulighed for at oprette en Pitt Stop forretning. I dag mangler vi alene et lokale. VI anmoder og at alle holder øjnene åbne for at finde et egnet lokale. Vi har selv forsøgt flere muligheder uden resultat. 

 • BK Frem som Danmarks grønne klub – ingen klubber har endnu profileret sig som en miljørigtig klub. Tanken er at få leverandører til at levere alternativ energi til klubben (jordvarmeanlæg, solvarmeanlæg m.v.) mod at kunne profilere sig sammen med BK Frem som Danmarks grønne fodboldklub. BK Frem sikrer positiv omtale og billig energi. 

John Kassinger
Spurgte til samarbejdsaftalen, der jf. formanden fortsat er så godt som underskrevet. Det var den også 1. december og der er åbenbart ikke sket mere Der var et forslag i strukturrapporten om 2 repræsentanter i BK Frem A/S’s bestyrelsen – hvad er status på dette forslag? 

Steen Ryborg
Vi får ikke to repræsentanter i bestyrelsen da dette er blevet afvist af den nuværende bestyrelse i BK Frem A/S. Steen Ryborg deltager alene i position af formand i amatørafdelingen. Måden vi kan få endnu en plads er at købe aktier i BK Frem A/S eventuelt via en aktionærforening.

Niels Buch
Har kunnet læse om ønsket om 2 medlemmer i BK Frem A/S’ bestyrelse. Han mener ikke der er tale om en decideret afvisning men en forhandling der skal ses i lyset af at der jo er to parter som skal blive enige om den samlede samarbejdsaftale.

Formandens beretning blev godkendt med 1 stemme imod.

3)   Orientering fra Boldklubben Frem A/S

Erik Gamst
Året 2008 har været præget af rekonstruktion efter betalingsstandsning. Bo Knudsen og Steen Fugmann er nye i ejerkredsen og medlemmer af bestyrelsen i BK Frem A/S.

Året 2009 vil have fokus på økonomien – bl.a. har den nuværende krise medført problemer med at skaffe sponsorer. På trods af dette har direktør Hans Hermansen præsteret at skaffet 25 nye sponsorer og vi har nu højere sponsorindtægter end tidligere.

Sportsligt ligger 1. senior som forventet i den bedste halvdel ved udgangen af 2008. Starten var dårlig som følge af stor udskiftning i spillertruppen – hvilket var nødvendig som følge af at BK Frem A/S ikke kunne tegne kontrakter.

BK Frem har i 2008 oplevet en stor opbakning fra klubbens medlemmer og supportere, Erik Gamst understregede hvor glade BK Frem A/S er for hjælpen fra frivillige. Desværre blev det ikke til nogen koncert i 2008, men forhåbentligt vil en koncert blive arrangeret i 2009.

Erik Gamst ser frem til samarbejde med amatørafdelingen om eventuelle fælles arrangementer.

John Kassinger
Hvilket resultat forventes for 2008?

Hvad budgetteres for 2009?

John Kassinger spurgte desuden til forholdet, at amatørafdelingen ikke kunne tildeles 2 pladser i bestyrelsen i BK Frem A/S – på trods af at Hans Hermansen efterfølgende blev valgt ind i bestyrelsen i BK Frem A/S i forbindelse med en udvidelse af bestyrelsen med 1 plads.

Erik Gamst
For regnskabsåret 2008 forventes et nul-resultat eller et mindre overskud.

Tilsvarende forventes for budget 2009.

Erik Gamst ønskede ikke at begrunde hvorfor Hans Hermansen blev tildelt en plads i bestyrelsen. Han nævnte desuden at den sidste plads i bestyrelsen tildeles en investor der tegner de resterende aktier i BK Frem A/S (10 % af aktiekapitalen). Denne aktiepost er til salg for ca. DKK 1,5 mio.

4)   Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Thomas Thestrup gennemgik de enkelte poster i regnskabet med følgende kommentar til særlige poster: 

 • Udlodningsmidler er blevet brugt til videoovervågning, træningslejr, talentudvikling mv.

Lars Larsen
I strukturrapporten blev stillet forslag om en omfordeling af midler. Denne ses endnu ikke foretaget. Hvad er bestyrelsens forventning til dette?

Thomas Thestrup
Forslaget er ikke glemt men bestyrelsen har endnu ikke haft mulighed for at arbejde med dette endnu.

Regnskabet for 2008 blev herefter enstemmigt godkendt.

5)   Godkendelse af regnskab for Boldklubben Frem’s hjælpefond

Ole Jyde gennemgik regnskabet med følgende bemærkninger til væsentlige poster: 

 • Der er tale om det ringeste resultat i mange år som følge af kursfald af hjælpefondens værdipapirer og de seneste to års store fortjenester er nu sat til – vi håber dog på at værdipapirerne igen stiger i værdi. 

 • Der opfordres til at tegne stolereklamer til DKK 200 om året.

 • Støtteudbetaling til BK Frem stemmer ikke til klubbens regnskab. Dette skyldes at støtten bl.a. er givet ved direkte at betale 3 regninger (ca. DKK 21.000). 

 • Siden 1/11 er sket yderligere fald og formuen er i dag mindre end de DKK 510.000 der fremgår af årsregnskabet. 

John Kassinger
Hvad er konsekvensen af det store tab – tager bestyrelsen ansvaret?

Ole Jyde
På seneste møde var enighed om at holde på aktierne og lade likvide midler blive på bankkonto. Det blev således besluttet at ”blive stående” i det nuværende engagement.

Steen Ryborg
Risikoprofilen har været dårlig pga. investering alene i aktier. Bestyrelsen har diskuteret hvorvidt denne risikoprofil skal ændres, og dette tages op til fornyede drøftelser i 2009.

Regnskabet blev efterfølgende enstemmigt godkendt.

6)   Fastlæggelse af kontingent

Thomas Thestrup
Bestyrelsen forslår at kontingenter hæves med 10 %. Ved sammenligning med andre klubber ligger BK Frem stadigt lavt efter hævelse med 10 %.

Konsekvenserne for alle medlemskategorier blev gennemgået.

Steen Ryborg
Grunden til hævningen af kontingenterne er at økonomien skal hænge sammen. Det er meget længe siden at kontingentet sidst blev hævet, og bestyrelsen anbefaler at kontingentet forhøjes.

Ole Jyde
Ole Jyde bemærkede at strukturudvalget gav flere forslag om ændring af kontingentet og at der foretages en egentlig kontingentreform. Ole Jyde foreslog bestyrelsen at en kontingentreform bliver taget op i bestyrelsen eller økonomiudvalget.

Steen Ryborg
Bekræftede at bestyrelsen fortsat har interesse i forslaget, men at der endnu ikke har været ressourcer til at tage opgaven op.

Kontingentforhøjelsen blev herefter vedtaget med 1 stemme hverken for/imod.

7) – 8)   Forslag til ændring af vedtægter §§ 12 og 13

Dirigent
Bestyrelsen stiller forslag om ændring af regnskabsåret. Samtidig foreslås afholdelse af generalforsamling flyttet fra januar til september.

Steen Ryborg
Forslaget begrundes med den netop foretagne ændring af turneringsåret og det hensigtsmæssige i at regnskabsårets og turneringsåret følger hinanden. Det vil bl.a. gøre budgettering af omkostninger for de enkelte hold lettere.

Jim Voss
Kender vi placering af ungdomsholdene allerede i september?

Steen Ryborg
Ja, placeringen af ungdomsholdene kendes allerede i juni.

§12 – 1 stemte hverken for eller i mod. Forslaget blev vedtaget.

§13 – 1 stemte hverken for eller i mod. Forslaget blev vedtaget.

9)   Valg af bestyrelsesmedlemmer forslås gældende til 2011

Steen Ryborg
Dette er en konsekvens af ændringen af foreningsåret. Forslaget begrundes i en større kontinuitet og konsekvenserne er alene at medlemmerne kommer til at sidde i 2½ år i stedet for 2 år.

Forslaget er vedtaget enstemmigt.

10)   Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg til foreningens statsautoriserede revisor (RIR).

Forslaget er enstemmigt vedtaget.

11)   Vedtægtsændring § 7

Konsekvensændring jf. § 13 vedrørende afholdelse af generalforsamling. 1. december ændres til 1. august.

Forslaget er enstemmigt vedtaget.

12)   Budget

Thomas Thestrup
På grund af ændringen af foreningsåret er budgettet aflagt for en 8 måneders periode i stedet for 12.

Der budgetteres med underskud på TDKK 81. Bestyrelsen er af den overbevisning at klubben godt kan bære dette mindre underskud, da den fortsat vil have en egenkapital på ca. DKK 500.000.

Thomas Thestrup pointerede at et balancerende budget vil betyde en nedgang i de sportslige aktiviteter.

John Kassinger
Er der steder i budgettet hvor nye aktiviteter er synlige?

Thomas Thestrup
Særligt på områderne bestyrelse og sportslig koordinator. Herudover særligt omkostningerne vedrørende B-licens for U17 og U19.

John Kassinger
Bemærker den voldsomme udvikling vedrørende dameafdelingen?

Thomas Thestrup
Dameafdelingens budget ligger nu under seniorafdelingen.

Ole Jyde 
Bemærker udviklingen i legater?

Thomas Thestrup
Udviklingen skyldes en trykfejl i præsentationen af budgettet, hvor omkostningerne der er placeret ud for dameafdelingen skulle have været vist under ungdomsafdelingen. De budgetterede omkostninger vedrørende dameafdelingen udgør herefter DKK 0, da de indgår i budgettet for seniorafdelingen.

Niels Anton
Budgetteres der med indkøb af nyt tøj til sekundahold i seniorafdelingen?

Thomas Thestrup
Dette er budgetteret under seniorafdelingen.

Jim Voss
Henviser til fejlen i budgettet. Hvad har man tænkt sig at gøre?

Steen Ryborg
Beklager fejlen og understreger at der er tale om en trykfejl men at det naturligvis skal rettes. Steen Ryborg understregede desuden at fejlen ikke har betydning for det budgetterede resultat, da det alene er en trykfejl i præsentationen af budgettet. Steen Ryborg foreslår at korrigeret budget offentliggøres på klubbens hjemmeside og eventuelt i klubblad.

Henrik Gundersen
Hvorfor er ungdomsafdelingen alene sat til DKK 110.000?

Thomas Thestrup
Skyldes den tidligere konstaterede fejl i opstillingen af budgettet. De budgetterede omkostninger for dameafdelingen skal flyttes til ungdomsafdelingen. Ungdomsafdelingens budget bliver herefter på DKK 292.000.

Steen Ryborg
Konstaterede at opstillingen af budgettet giver anledning til forvirring og foreslog at budgettet fremadrettet opdeles på de enkelte afdelinger.

Jonas Hennild
Bemærkede stigningen i børneafdeling. Hvad skal den bruges til?

Thomas Thestrup
Lilleput er nu en del af børneafdelingen.

Preben Christiansen
Budget har været forelagt driftslederne og skal anvendes som beslutningsredskab. Den konstaterede trykfejl i opstillingen af budgettet har ikke betydning for anvendelse af budgettet som beslutningsredskab, da de udleverede afdelingsbudgetter til driftslederne er udarbejdet korrekt.

Godkendelse af budget

Dirigent
Godkendelsen af budgettet forudsætter at budgettet rettes og offentliggøres på hjemmeside.

Budgetterede omkostninger for ungdomsafdelingen skal være  TDKK 292 og dameafdelingen TDKK 0.

Niels Buch
Bestyrelsen skal overveje om det er hensigtsmæssigt at offentliggøre budgettet på hjemmesiden og i klubblad. Der er tale om interne informationer, der ikke blot skal være tilgængelige for alle.

Thomas Thestrup
Forslaget er taget til efterretning

Jim Voss
Understregede at det er vigtigt at det bliver ført til referat at der er en trykfejl i budgettet og at det er godkendt med forbehold for at trykfejlen rettes.

Budgettet blev herefter vedtaget med 2 stemmer imod og 1 stemme hverken for/imod.

Budgettet blev således vedtaget med de ovenfor beskrevne nødvendige ændringer.

13)   Forslag

Steen Ryborg
Bestyrelsen har modtaget forslag fra historisk arkiv om at udnævne Louis Harald Østrup som æresmedlem i BK Frem. I forbindelse med historisk arkivs arbejde er det kommet frem at Louis Harald Østrup burde være udnævnt som æresmedlem. Bestyrelsen foreslår at han nu udnævnes som æresmedlem i BK Frem.

Ole Jyde
Ole Jyde uddybede indstillingen. I henhold til et bestyrelsesprotokollat tilbage i tiden blev det på et bestyrelsesmøde besluttet at Louis Harald Østrup skulle indstilles til at blive æresmedlem i BK Frem. Historisk arkiv har efterfølgende konstateret at udnævnelsen aldrig er sket formelt på en generalforsamling. Louis Harald Østrup har fungeret som kasserer i BK Frem i 30 år, han var forfatter til gammel klubsang og han var desuden DBU’s formand i 21 år. Louis Harald Østrup døde i 1951.

Ole Jyde foreslår at udnævnelsen offentliggøres på klubbens førstkommende fødselsdag.

Ole Jyde henviser desuden til hjemmesiden for historisk arkiv.

Niels Buch
Er enig i at Louis Harald Østrup udnævnes til æresmedlem af BK Frem.

Lars Larsen
Understreger at det korrekt er generalforsamlingen der beslutter udnævnelsen til æresmedlem på baggrund af bestyrelsens indstilling. Er der intet materiale der indikerer at hvorfor han aldrig blev udnævnt?

Ole Jyde
Ole Jyde mener ikke det er vigtigt om der i sin tid er sket noget mellem bestyrelsesmødet og generalforsamling. Historisk arkiv er af den opfattelse at han bør indstilles som æresmedlem på baggrund af det arbejde han har udført for BK Frem og sin mangeårige funktion i DBU’s bestyrelse.

Steen Ryborg
Gennemgik endnu engang Louis Harald Østrups bedrifter. Der henvises til beskrivelsen ovenfor.

Dirigent 
Generalforsamlingen skal foretage en sådan beslutning hvorfor forslaget indstilles til afstemning.

5 medlemmer stemte hverken for eller i mod og forslaget blev dermed vedlaget.

14)   Valg af bestyrelse

Formand (Steen Ryborg modtager genvalg)

Formanden blev genvalgt uden afstemning.

Sportslig koordinator (Bo With modtager ikke genvalg). Bestyrelsen foreslår Niels Birkelyng.

Jim Voss
Forespørger til Bo With’s begrundelse for at trække sig og begrundelse og Niels Birkelyngs baggrund for modtagelse af indstilling som sportslig koordinator

Bo With 
Det private arbejde kræver mere og han ser sig ikke i stand til at levere det arbejde, som han føler kræves som sportslig koordinator.

Niels Birkelyng
Niels Birkelyng fortalte at han tidligere havde takket nej til jobbet som sportslig koordinator. Denne beslutning blev taget primært på grund af at han dengang var hårdt ramt af sygdom. Sygdommen er nu overstået og han har fået grønt lys for at kunne arbejde videre.

Niels Birkelyng fortalte desuden at har nu har lyst til at komme ind igen og derfor sagde ja tak til indstillingen.

Kjeld Cecil Nielsen
Udtrykte sin glæde over at Niels Birkelyng kom sig over sygdom. Kan vi nu regne med dig i 2½ år – særligt set i lyset af at du tidligere har meldt dig ud af klubben?

Niels Birkelyng
Niels Birkelyng understregede at han aldrig meldte sig ud men blot overgik til at være passivt medlem af klubben.

Preben Christiansen
Understregede at der tidligere var 7 medlemmer i bestyrelsen og dengang 2-4 personer med ansvar for det sportslige. Han udtrykte meget bekymring for om at Niels Birkelyng kan løfte opgaven, særligt da han tidligere har tilkendegivet at han ikke var tilstrækkelig kompetent til jobbet. Hvad er Niels forudsætninger for at stå for alt det sportslige?

Steen Ryborg
Jobbet som sportslig koordinator blev også tilbud til Niels Birkelyng tidligere. Der er tale om en administrativ stilling med ansvar for et arbejdende sportsudvalg og en driftsleder. Dette var hensigten med at strukturen blev lavet om, således at bestyrelsen alene har det overordnede ledelsesansvar og det daglige driftsarbejde udføres af driftsudvalg.

Lars Larsen
Understregede at Niels Birkelyng ikke skal lave udvikling og træningsplaner. Dette arbejde udføres i udvalget under Niels’ ledelse.

Preben Christiansen
Føler sig stadig lidt uvidende omkring jobbets omfang og efterlyste en beskrivelse. Vil Niels Birkelyng ikke få ansvar for ansættelse af trænere og træffe beslutninger på baggrund af indstillinger fra Sportsudvalget?

I sidste ende er det bestyrelsens og sportskoordinatorens ansvar.

Niels Birkelyng
Niels Birkelyng understregede at han blev anmodet om dette job af bestyrelsen. Han mener at han kan løse det på en god og seriøs måde. Fortsætter de kritiske spørgsmål så kom da med en anden kandidat – han har ikke bedt om at jobbet.

Bent Dithmann 
Føler at Preben Christiansen har en skjult dagsorden. Hvad er det?

Preben Christiansen
Har siddet i bestyrelsen i 20 år og ser ikke at BK Frems bestyrelse er administratorer men ansvarlige bestyrelsesmedlemmer. Er man ikke dygtig nok, bliver det der foregår dybere i organisationen heller ikke godt nok.

Ib Henriksen
Understregede at han absolut ingen skjulte dagsordner har i forbindelse med Niels Birkelyng. På seminaret blev fremlagt nogle meget store planer for det sportslige plan. Niels, du er blevet anmodet om du ville tage jobbet – min holdning er at du skulle have sagt nej. Det skal være nogen som har fingeren på pulsen, da det sportslige er hele BK Frems livsnerve.

Jeg ved du er dygtig og meget behagelig, men jeg er af den opfattelse at du skulle have sagt nej.

Jonas Hennild
Jeg er træner fra 4. senior og har kendt Niels Birkelyng fra sin tid som seniorformand. Jeg ser netop funktionen for en bestyrelse at kunne lede. Niels Birkelyng har om nogen kunnet lede mig som seniorformand. Jeg understreger desuden at der står en samlet bestyrelse bag ham.

Steen Ryborg
Inden jeg blev valgt i bestyrelsen var Niels Birkelyng seniorformand. Vi har haft et meget godt samarbejde og jeg har kun positivt at sige om Niels Birkelyng. Jeg mener fortsat at Niels Birkelyng kan udfylde opgaven og at han vil være en rigtig god administrator. Min klare anbefaling er at man stemmer ja til Niels Birkelyng.

John Kassinger
I hele oplægget om den nye organisation var det et stort spørgsmål om den sportslige koordinator. Det er en meget stor opgave der lægges ind i én post i bestyrelsen.

Det er muligt at der er konstrueret et job som kun meget få kan besætte. Hele klubbens arbejde baseres på frivillige ledere, og generalforsamlingen skal nu beslutte hvorvidt der er smart at sige nej til en frivillig leder, der tilbyder sin arbejdskraft.

Tonny Saabye
Jeg synes man skal tænke sig om og tage en pause. Kender Niels Birkelyng noget til junior og ynglinge?

Niels Birkelyng
Jeg startede som seniorformand uden at kende ret mange. Det er lykkes at opbygge dette kendskab. Jeg mener nu også at jeg lærer juniorer og ynglinge at kende. På baggrund af denne kritik jeg har mødt i aften ønsker jeg ikke at påtage mig dette job.

Jim Voss
Kan man overtale Bo With til at tage endnu et halvt år?

Bo With
Takker for tilliden men kan ikke lade sig gøre og det vil ikke være realistisk overfor arbejde og familie.

Henrik Gundersen
Er det muligt at lægge disse arbejdsopgaver over til et sportsudvalg.

Steen Ryborg
Det mener jeg helt klart ikke. Jeg føler at de der er kritiske over for Niels Birkelyng bør komme med et alternativt. Nu har klubben mistet en mand uden at komme med reel kritik. Man skal have for øje hvad denne stilling indebærer. Man er ansvarlig men har udvalg under sig til det udførende arbejde, hvilket er et resultat af strukturrapporten. Niels Birkelyng bør genoverveje og gøre kritikerne til skamme.

Niels Buch
Jeg er ked af formandens svar. Det er useriøst at de der er kommet med kritik blot skal stille med en anden. Bestyrelsen har ikke gjort noget for at offentliggøre at der var valg og hvem der er stillet som forslag. Det bliver meget svært at finde en løsning og det hele hænger sammen med at vi ikke alle har ejerskab af strukturrapporten. Hvordan finder vi en løsning – vi kan udsætte det eller give bestyrelsen en bemyndigelse?

Preben Christiansen
Synes bestemt ikke at situationen er sjovt og tror heller ikke det er Niels Birkelyngs’ ønskejob. Jeg tænker på Frem og ifølge strukturrapporten skal vi tilbage i toppen af dansk fodbold. Det er altafgørende at det sportslige fungere – og det sportslige fungerer i bestyrelsen. Her mener jeg ikke at Niels Birkelyng er den rigtige.

Ib Henriksen
Ved 100 % hvordan Niels Birkelyng føler lige nu. Han har fået en opfordring fra bestyrelsen.

Niels Birkelyng
Jeg er klar over at Preben Christiansen rører noget ved at være medlem af Frem i en menneskealder. Jeg har altid følt mig som fuldgyldigt medlem i Frem på trods af at jeg ikke har været medlem i en menneskealder.

Jeg ønskede tidligere at få posten som næstformand da det passede til min baggrund. Carsten Jallov mente dog at denne post passede bedre til ham.

Bestyrelsen henvendte sig til mig efter at være blevet afvist af flere. Jeg ønske at gøre det så godt som jeg kunne og siger ikke nej når jeg bliver bedt om hjælp. Jeg holder fast i beslutningen om ikke at modtage valg.

Dirigent
Der holdes 5 min. pause mens bestyrelsen overvejer situationen.

Dirigent
Beder generalforsamlingen om at bestyrelsen bemyndiges til at vælge en person eller selv besætte posten som sportslig koordinator. Til næste generalforsamling foretages valg af ny sportslig koordinator.

Jim Voss
Fornuftigt forslag som han tilkendegiver at støtte op om.

Niels Buch
Bestyrelsen kan udpege en person som arbejder under ansvar afbestyrelsen indtil september (næste generalforsamling), hvor der vælges en ny i 2 år. Jeg synes at vi skal bakke op om forslaget.

Forslaget blev herefter vedtaget enstemmigt.

Valg af informationskoordinator

Søren Honoré valgt uden afstemning

15)   Valg af suppleanter

Bestyrelsen foreslår Peter Fryd og Brian Juul. Begge blev valgt uden afstemning.

16)   Valg af revisor

Intern revisor – Bestyrelsen foreslår genvalg af Kjeld Cecil Nielsen.

Ekstern revisor – Bestyrelsen foreslår genvalg af RIR Revision.

Begge blev genvalgt uden afstemning.

17)   Evt.

John Kassinger
Spørgsmål til kassereren – hvornår træder kontingentopkrævning i kraft?

Thomas Thestrup
Gælder fra næste opkrævning til sommer.

John Kassinger
Understregede at det er et kæmpe arbejde at sidde i en bestyrelse og dette bliver ikke mindre af, at vi er ambitiøse (mål om top 16 i Danmark). Vi er kommet godt i gang og alting er synligt og det er vigtigt at bestyrelsen får opbakning og påskønnelse. Foreløbigt tak til bestyrelsen for arbejdet.

Preben Christiansen
Boldklubben Frem’s generalforsamlinger har altid været farverige – og medlemmerne reagerer altid såfremt vi ikke er enige. Niels, du må ikke tage det ilde op. Det er vores opfattelse om situationen og klubbens bedste. Vi har brug for dig i andre poster i klubben. Sluttede med at give sin støtte til bestyrelsen.

Ib Henriksen
Dem der kender mig ved at jeg har været gennem mange problemer i Boldklubben Frem. Men jeg har klaret det, og jeg udtrykker min mening og min holdning. I dag gik det ikke som du ønskede, Niels – men jeg håber ikke du giver op.

Steen Ryborg
Takkede dirigenten Thorkild Andersen.

Steen understregede at han alene sidder i bestyrelsen forbi han ønsker klubben det bedste. Alle har lov til at komme med deres kommentarer og jeg har naturligvis også som formand ret til at komme med mine kommentarer.

Steen Ryborg erkendte, at det er skuffende for bestyrelsen, at vi er kommet i denne situation. Han fortalte desuden, at det var tæt på at han ikke ville være med længere, da situationen jo reelt kan ses som et mistillidsvotum overfor bestyrelsen.

Det har været et hårdt arbejde og Steen Ryborg håber at der kommer lidt fred over udviklingen i klubben.

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet med et fremmer-hurra.

Dirigent                                                                          Referent

Thorkild Andersen                                                       Michael Bak

Klubsangen

“Vi er fra fodboldklubben FREM
Vi ta`r en masse sejre hjem
Vi kan skyde, vi kan heade
Med et drøn i mål vi bolden ka’ sætte
Vi vil kæmpe, vi vil slås
Så stol i trygt på os
F og, R og, E og, M
Er vor klub li’ fra drenge og til mænd

 

 

 

Adresse

Boldklubben FREM

Julius Andersens Vej 7
2450 København SV

 

kontakt informationer

BK FREM moderklub

CVR 56778519

Tlf. 36 17 13 17

 

Kontorets åbningstider:

Mandag kl. 12 – 17.30

Tirsdag kl. 11 – 17.30

Torsdag kl. 10 – 17.00


kontakt@bkfrem.dk

Ægte København – Sammen er vi stærkest

Anvendelse af data fra bkfrem.dk
kræver en skriftlig godkendelse.
Skriv til  kontakt@bkfrem.dk

Boldklubben FREM ApS

CVR 42027839

Tlf. 41 11 18 86

 

Telefontid:

Mandag kl. 10 – 14

Tirsdag kl. 10- 14

Torsdag kl. 10 – 14


adm@bkfrem.dk