Referat af generalforsamling 28. september 2010

Agenda
 
1.      Valg af dirigent
2.      Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3.      Orientering om Boldklubben Frem A/S
4.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5.      Godkendelse af regnskab for Boldklubben Frem’s Hjælpefond
6.      Fastlæggelse af kontingent
7.      Godkendelse af budget
8.      Eventuelle forslag
9.      Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af bestyrelsessuppleanter
11. Valg af revisor
12. Eventuelt
 
Formanden indledte med 1 min. stilhed til ære for følgende afdøde medlemmer:
 
Arne Lindeskov Nielsen, døde den 27. januar 2010. Arne blev 73 år.
Henning Tullberg, døde først i marts måned 2010. Henning blev 74 år.
Steen Andersen, døde den 27. juli 2010. Steen blev 62 år.
Jørgen Simonsen, døde den 12. august 2010. Jørgen blev 76 år.
Bjarne Asboe, døde den 25. august 2010. Bjarne blev 68 år.
 
1.      Valg af dirigent
Foto: Preben Pathuel

Bestyrelsen indstillede Thorkild Andersen (TA). TA blev valgt af generalforsamlingen.  

TA takkede for valget. TA konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt i medlemsbladet og ved fremsendelse af informationer til medlemmerne.

 
2.      Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Steen Ryborg (SR) aflagde beretningen om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 
SR konstaterede at der har været stor uro i klubben og der dannes hurtigt mange rygter, som giver meget ekstraarbejde og kræver mange ressourcer på ingenting. SR henstillede til at lade være med at sprede rygter og i stedet gå direkte til ham eller bestyrelsen. SR henstillede desuden til konstruktiv kritik således at klubben kan udvikle sig bedst muligt for medlemmerne.
 
Det har været et turbulent år hvor BK Frem A/S er gået konkurs. BK Frem har mistet DKK 200.000 i aktier samt DKK 104.000 i lån. Betingelsen var bl.a. en sikkerhed i TV-penge. I forbindelse med afregningen af TV-penge fra Divisionsforeningen blev trukket et beløb til dækning af forsikringer, hvorved der ikke længere er dækning til tilbagebetaling af lån. SR beklager naturligvis tabet men understregede at investering og lån blev givet mens man troede på BK Frem A/S’ overlevelse.
 
SR redegjorde efterfølgende for de aktiviteter der er blevet løftet af bestyrelsen i forbindelse med administration af klubbens nye 1. hold, etablering af trænere til 2. hold, udskiftning af forpagter, etablering af nyt køkken samt etablering af forskellige udvalg. Som følge af de mange ekstraopgaver ønskes bestyrelsen udvidet med 2 medlemmer.
 
Klubben fik i denne sæson igen B-licens. U19 blev placeret i 2. division. Der er efterfølgende afholdt møder med DBU’s licensudvalg og indleveret klager til herreeliteudvalget over afgørelsen. Desværre uden resultat. U19 og U17 2. hold er desværre blevet frameldt pga. manglende spillere. Overskydende spillere er indlemmet i senior 2. og 3. holdstruppen. SR mener det bliver svært at få fornyet vores B-licens. Der skal arbejdes hårdt for at forbedre vores talentarbejde.
 
Sportslige resultater. 1. holdet blev næstsidst i 1. division og blev pga. konkursen tvangsnedrykket til Københavnsserien. DS-holdet blev tvangsnedrykket til serie 1.
 
U21 tabte finalen til Haderslev. 1. damesenior var længe med i kampen om oprykning til 1. division men det lykkedes ikke.
 
Sportschef Thorbjørn Valdsgaard fratræder pr. 30. september 2010.
 
U19 og U17 trænere sendes på A-licens trænerkursus i foråret.
 
I foråret blev afholdt B1 trænerkursus hvor 14 trænere deltog.
 
Klubhusrenovering er blevet en farce. Det tog over 9 måneder at indhente byggetilladelse. Vi blev tidligere lovet at arbejdet kunne gøres momsfrit men nu er der modtaget en afklaring om at dette desværre ikke kan ske. Renovering påbegyndes allerede 1. november og skal delvist foretages som frivilligt arbejde. SR henstillede til at mange vil give en hånd med.
 
Kunststofbaner forventes at være færdige 1. november. Der arbejdes på dem i øjeblikket.
 
SR takkede festudvalget for at det lykkedes at holde endnu en stor fest – fælles ungdomsafslutning og sommerfest – og til sponsorerne for at støtte med præmier.
 
Klubbladet står desværre uden redaktør. Er nogen interesseret i dette job – eller kender nogen som måtte være interesseret – hører bestyrelsen gerne herom.
 
Næste år fylder klubben 125 år. Et jubilæumsudvalg arbejder på forskellige aktiviteter.
 
Fremtiden ser spændende ud. Det går godt sportsligt og det er naturligvis meget vigtigt. Der er modtaget et forslag om oprettelse af et eliteudvalg. Et forslag som bestyrelsen bakker fuldt op om. Bestyrelsen mener ikke det er en generalforsamlingsbeslutning og bestyrelsen ønsker blot at nedsætte udvalget i lighed med andre udvalg.
 
Foto: Preben Pathuel

Som afslutning takkede SR trænere, holdledere, driftsledere og alle som giver en hånd med ved driften af klubben. SR takkede også bestyrelsen og særligt Carsten Jallov som desværre har valgt at træde ud af bestyrelsen.

 
Beretningen er til debat og SR ser frem til en konstruktiv debat.
 
TA konstaterede at der er 84 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen. I pausen mødte yderligere 4stemmeberettigede medlemmer op.
 
Cecil Nielsen – Påpegede at det var ærgerligt at miste trænere som der er ofret en del penge på. SR – Der er indgået kontrakter og der skal ske tilbagebetaling af kursusafgift til klubben, hvis de stopper før tid.
 
Jim Voss – Spurgte om forslag om nedsættelse af eliteudvalg er en del af beretningen. SR – anser forslaget som en del af beretningen.
 
John Kassinger – Protesterer at forslaget behandles som en del af beretningen og anfører at det bør behandles under punkt 8. TA – taget til efterretning.
 
Lars Larsen – Savner en mere konkret plan over U17 og U19. Hvordan kommer vi ud af dødvandet? SR – ønsker at organisationen omkring B-licensen bliver styrket, så alt kommer til at fungere. TA- konkluderede at dette var en opfordring om at der laves en konkret plan.
 
Peter Olsen – Opfordrede bestyrelsen til at vi næste år mødes med et overskud i regnskabet, efter vi nu ikke længere har BK Frem A/S.
 
Hans Westerberg – Kommer her for at høre om hvad der foregår i klubben. Har vi nogen erfaringer med hvorfor det hele er brudt sammen? Risikerer vi at kommer i samme situation en anden gang? SR – Vedrørende BK Frem A/S venter vi til punkt 3.
 
Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.
 
3.      Orientering om Boldklubben Frem A/S
Peter Hornbæk orienterede om Boldklubben Frem A/S.
 
BK Frem A/S er taget under konkursbehandling. At det er kommet så langt er meget bedrøveligt. Alle i bestyrelsen har ydet en kæmpe indsats for at redde selskabet, men opgaven var simpelthen for stor. Det var ikke muligt at indhente tilstrækkelige midler fra investorer, sponsorer og Københavns Kommune og bestyrelsen valgte enstemmigt at indgive konkursbegæring, da de ikke så muligheder for at drive klubben videre.
 
PH manede rygter i jorden om at der var givet tilsagn om yderligere penge umiddelbart forinden indgivelsen af konkursbegæringen.
 
John Kassinger – Der var gengivet et brev i klubbladet afsendt til Københavns Overborgmester hvor der blev anmodet om DKK 2,5 mio. i lånekapital. Er dette korrekt gengivet?
JK meget utilfreds med ordlyden i brevet og betragter det som klynkeri.
PH – Brevet er 100 % korrekt gengivet. Klubbens bestyrelse har ikke godkendt brevet.
 
Leif Sørensen – Nicki Bille er solgt videre. Tilfalder der penge til BK Frem? SR – Pengene opdeles (9 år) fordeles til de klubber der har opfostret ham. Der kan tilfalde DKK 300.000 til amatørafdelingen, men der skal søges direkte hos Villareal.
 
Johnny Sjøbeck – Forsvarer PH og mener ikke der er tale om lån eller tilskud. Brevet er lavet da man har erfaringer fra andre kommuner, hvor der er ydet tilsvarende. Mener ikke det er klynkeri.
 
Lars Larsen – Er det rigtigt forstået at de sponsorindtægter som blev indgået ikke var nok til at dække driften. PH – der hæftedes fortsat for lønninger til mange spillere. Af samme årsag indskød flere investorer yderligere kapital i løbet af det forgangne år.
 
Jim Voss – Det var jo kendte udgifter. PH – det var ikke kendt at der manglende A-skat, sag med spillerforeningen samt at der skulle opfyldes lange kontrakter.
 
Frank Nielsen – Hvorfor har man en spiller gående i Roskilde. PH – man skal afregne en difference ved en eventuel lavere ny løn.
 
Peter Olsen – Vi havde en skitse over udgifter fra Hans Hermansen. Dette holdt ikke vand. 1 – 2 mio. er kommet til efterfølgende. Der er 2 ting som kunne være gjort anderledes. Man kunne have ladet være med at bruge penge og blot lade gå konkurs tidligere. Brevet kunne godt være formuleret anderledes. Men respekt for dem som har lagt så mange timer i klubben samtidigt med deres eget arbejde.
 
4.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Revideret regnskab har kunnet rekvireres inden generalforsamlingen.
 
Thomas Thestrup (TT) gennemgik det reviderede regnskab og knyttede kommentarer til de realiserede beløb i forhold til budgettet. Årets resultat er underskud på TDKK 285 efter tab på aktier og tab på lån til BK Frem A/S.
 
Ingen spørgsmål til regnskabet. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
 
 
5.      Godkendelse af regnskab for Boldklubben Frem’s Hjælpefond
Thomas Thestrup gennemgik regnskabet for BK Frem’s Hjælpefond da Ole Christensen var fraværende.
 
Årets resultat udgør et overskud på TDKK 217.
 
Ingen spørgsmål til regnskabet. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
 
6.      Fastlæggelse af kontingent

Foto: Preben Pathuel

arsten Jallov forslår på bestyrelsens vegne en beskeden forhøjelse fra 1. juli 2011. CJ gennemgik kontingentforhøjelserne.

Pr. halvsæson = PODER +15 kr. – MIC/MP/LP/DR +20 kr. – JUN/YNG + 25 kr. –
UNG. SEN./LUK. HOLD/ O/ 60 år + 10 kr. – SEN. + 10 kr. – Passive (årligt) + 10 kr.
 
 Johnny Hansen – Har bestyrelsen tænkt på at fortsætte med at opkræve et beløb efter jubilæumsfesten næste år. CJ det er der ikke taget stilling til endnu.
 
Peter Olsen – Hvad giver en sådan stigning i DKK? CJ – Bestyrelsen har ikke tallet da det først gælder fra næste sæson. Frem er stadig blandt de billigste klubber.
 
Jim Voss – Synes ikke det er i ungdomsafdelingen at pengene skal hentes. De ældre bør i stedet betale noget mere.
 
Foreslåede kontingentforhøjelser blev godkendt med 2 stemmer mod forslaget.
 
7.      Godkendelse af budget
Thomas Thestrup gennemgik budget for 2010/2011.
 
Bestyrelsen forventer at forbruge ca. 200 t.kr af de hensatte udlodningsmidler i 2010/11
 
Jette Sehstedt – Undrer sig over at budget for ungsenior og U19 er halveret? Kommer de heller ikke på træningslejr næste år? TT – Forsøger at løse problemet, men som udgangspunkt kan der ikke forventes en træningslejr, Flere midler dækkes via projekt talentudvikling end sidste år
 
John Kassinger – Pengene burde hentes gennem et økonomiudvalg. Budgettet er uambitiøst. Uden ambitionerne kommer der heller ingen penge. Det er en opfordring til at komme i gang.
 
Johnny Sjøbeck – Pengene er selvfølgelig derude. Fra 1. oktober er ansat en sponsormedarbejder.
 
Preben Steen Nielsen – Budget skal afspejle de forventninger som er realistiske. Det skal ikke afspejle drømme og urealistiske forventninger. Man kunne eventuelt udarbejde nogle visioner om hvad eventuelle penge vil kunne bruges til.
 
Johnny Hansen – Synd at der ikke er afsat mere til U17 og U19. Hvor mange penge i sponsor er øremærket 1. holdet? CJ – Budget er udarbejdet på baggrund af de indtægter som vi ved vi har. Vi har allerede tegnet sponsorkontrakter for TDKK 737. Der arbejdes hårdt på at skaffe flere penge end de budgetterede indtægter. Eliteudvalgt er desuden tiltænkt at skaffe midler til U19 og U17.
 
Mads Hougaard – Spørger til specifikation af TDKK 790 til drift af seniorafdelingen. TT – ca. TDKK 550 til drift af hold i Københavnerserien.
 
Tonny Saaby – Der er masser af fonde at søge. CJ – Der er nedsat et udvalg til at søge fonde og lignende. Der har endnu ikke været ressourcer til at tage fat på arbejdet. Eliteudvalget vil ligeledes tage fat på arbejdet.
 
Cecil Nielsen – Får vi ingen penge fra udlodning af spillemaskiner? TT – Budgetteres aldrig. Indtægter fra spillemaskiner i cafeteriaet indgår i forpagtningsafgift.
 
Johnny Hansen – Hvad er forventningerne til niveau til indtægter fra udlodningsmidler. TT – Forventes stabilt i forhold til sidste år.
 
Arno Andersen – Hvorfor så lav indtægt ved stadionsalg. TT – understregede at der er budgetteret meget lavt.
 
Tom Jæger – Tidligere sponsormand i BK Frem A/S er flyttet til Sydhavn. Har man talt med ham om at lave frivilligt arbejde. CJ – Har kontakt til en anden person, som starter på deltid 1. oktober 2010.
 
Mads Hougaard – Undrer sig over så højt budget på den resterende seniorafdeling. SR – Hovedparten af midlerne til ungdomsafdelingen kommer fra projekt talentudvikling (udlodningsmidler til talentudvikling).
 
Budgettet blev godkendt med 1 stemme imod og 7 hverken for eller imod.
 
8.      Eventuelle forslag
Forslag er vedhæftet.
 
TA – Forslag om nedsættelse af eliteudvalg går til afstemning.
 
Allan Jensen – Er kommet med dette forslag pga. det meget fnidder der er i øjeblikket. Ønsker at støtte bestyrelsen ved at arbejde i dette udvalg. Har savnet målsætninger og har kommet med et oplæg således at det er åbent over for bestyrelsen.  Målsætningen blev oplæst.
 
TA – Læste forslaget op til generalforsamlingen. Der kan alene stemmes om at generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at nedsætte udvalget.
 
John Kassinger – Har et ændringsforslag. JK oplæste forslaget, der ligeledes er refereret her:
 
”Idet generalforsamlingen forkaster de stillede forslag om
 
–          Etablering af eliteudvalg
–          Udvidelse af bestyrelsen
 
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med det hovedformål, at præsentere en ny organisationsplan og vælge en bestyrelse.
 
Organisationsplanen bør indeholde:
 
–          Bestyrelse med angivelse af navne og ansvar
–          Faste udvalg med angivelse af formål og navn på formand
–          Driftsledelse med angivelse af funktion og navne
 
For at forberede dette anmodes den nuværende bestyrelse om at inddrage øvrige forslagsstillere i dette arbejde.”
 
Det Allan læste op var en fantastisk idé, men JK er bange for at de kommer til at arbejde som en ny lille bestyrelse. De skal ind under hatten på den nuværende bestyrelse. Mht. udvidelse af bestyrelsen er der en række nøgleposter som ikke er besat. Bestyrelsen har selv påtaget sig arbejdet. I stedet for at aflægge opgaverne ønsker de at udvide bestyrelsen. De hænger ikke sammen og 2 år tilbage blev det besluttet at bestyrelsen skulle reduceres og undgå at være en arbejdsbestyrelse. Lad de kreative kræfter komme til men under en fælles hat.
 
SR – Har ikke haft tid til at vurdere ændringsforslaget. SR anmoder om 5 min. pause til at vurdere ændringsforslaget.
 
TA – Bestyrelsen har haft lejlighed til at drøfte forslaget. SR – Bestyrelsen fastholder deres forslag og understreger at skal der til at vælges en ny bestyrelses, så bliver det uden SR. Vi har fortsat udvalg og en driftsledelse. Det eneste i de stillede forslag er etablering af eliteudvalg og udvidelse af bestyrelsen. Bestyrelsen fastholder deres forslag.
 
Jørgen Damgaard – Kassingers forslag er et selvstændigt forslag. Der kan ikke tages stilling til det på en generalforsamling og kan alene behandles under eventuelt.
 
Frank Nielsen – Hvorfor ønsker de 5 forslagsstillere at stå uden for bestyrelsen?
 
Peter Olsen – Vi ønsker at støtte klubben og den bestyrelse der sidder der. I stedet for splittelse og kampvalg ønsker vi at støtte og hjælpe.
 
Lars Larsen – Kan forstå Kassingers problemer i forslaget. Det kolliderer i alle de udvalg der eksisterer i forvejen. Efter etablering af et eventuelt eliteudvalg bør der udarbejdes en organisationsplan så der skabes overblik.
 
Johnny Sjøbeck – Bestyrelsen bestemmer fortsat og udvalget skal sikre, at de der skyder en del penge i også kommer tæt på klubben.
 
Allan Jensen – Vi er allerede en del af udvalgene i klubben, men der sker for lidt og har kun været med til ét møde for 3 år siden. Dette forslag er ikke for at lave et ”mini A/S” i klubben men at være med til at rådgive bestyrelsen om hvorledes pengene kan anvendes i klubben.
 
Preben Christiansen – For 2 år siden blev nedsat et strukturudvalg og ambitionen var at klubben skulle ledes af en bestyrelse og 6-7 udvalg. Disse udvalg har ikke fungeret. Nu tilbyder det nye udvalg at samle udvalgene i ét udvalg – og dermed skabe den struktur som strukturudvalget reelt foreslog. Jeg kan ikke gå ind for Kassingers idé.
 
TA – Der skal ikke stemmes om hvorvidt der skal oprettes et eliteudvalg. Derimod skal der stemmes om hvorvidt der skal ske en udvidelse af bestyrelsen. Forslaget skal ændres således at der alene stemmes om at forkaste forslaget om at udvide bestyrelsen og indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
 
JK – Tager forslaget tilbage og er glad for de drøftelser og kommentarer som forslaget har afledt.
 
TA – Tilkendegivelse om hvorvidt eliteudvalget skal nedsættes. 4 stemmer hverken for eller imod. Der er ingen stemmer imod.
 
Ændringer af vedtægter
 
TA – Ændringer af vedtægter som følge af vi ikke længere har et aktieselskab. Foreslåede ændringer af vedtægterne blev vedtaget uden stemmer imod.
 
2. ændring omkring hvem der kommer på valg hvilke år – der var 14 der ikke kunne godkende ændringsforslaget.
 
9.      Valg af bestyrelsesmedlemmer
Thomas Thestrup blev genvalgt.
 
3 menige medlemmer til valg for 2 år. Tom Jæger stillede op. Der er nu 4 kandidater og der skal vælges 3 ind. Den skriftlige afstemning gav følgende resultat, hvor de 3 første er valgt.
 
–          Niels Buch                60 stemmer
–          Christian Antonsen 59 stemmer
–          Niels Birkelyng         51 stemmer
–          Tom Jæger               25 stemmer
–          Ugyldige                      6 stemmer
–          Blanke                       17 stemmer
 
I alt blev afgivet 218 stemmer ud af samlet 264 mulige berettigede stemmer.
 
Der skal vælges yderligere 3 menige medlemmer da bestyrelsen udvides.
 
–          Søren Honoré
–          Moni Heinze
–          Jørgen Oldenburg
 
Ingen modkandidater og generalforsamlingen vælger ovenstående. Disse er valgt for 1 år.
 
10. Valg af bestyrelsessuppleanter
Foto: Preben Pathuel

Hos suppleanterne genopstiller Jonas Hennild ikke. Brian Juul modtager gerne genvalg. Bestyrelsen foreslår Michael Bak som ny suppleant.

 
Suppleanter blev valgt uden modkandidater.
 
11. Valg af revisor
RIR Revision blev genvalgt.
 
Cecil Nielsen modtager gerne genvalg som kritisk revisor. Cecil blev genvalgt.
 
12. Eventuelt
Ib Henriksen – Læste en kort ”forsvarstale” for Thomas Thestrup.
 
SR afsluttede med at takke Tak for arbejdet med at styre generalforsamlingen. Herudover blev sagt tak for arbejdet til Carsten Jallov for et godt samarbejde i bestyrelsen. Endeligt ser jeg frem til samarbejdet med de nye medlemmer.
 
Generalforsamlingen afsluttedes med et fremmer-hurra.
 
 
Valby, 28. september 2010
 
 
Michael Bak                                                                   Thorkild Andersen
Referent                                                                          dirigent

Klubsangen

“Vi er fra fodboldklubben FREM
Vi ta`r en masse sejre hjem
Vi kan skyde vi kan heade
Med et drøn i mål vi bolden kan sætte
Vi vil kæmpe vi vil slås
Så stol i trygt på os
F og, R og, E og, M
Er vor klub li’ fra drenge og til mænd


Adresse

Boldklubben FREM

Julius Andersens Vej 7
2450 København SV

 

kontakt informationer

BK FREM moderklub

CVR 56778519

Tlf. 36 17 13 17

 

Kontorets åbningstider:

Mandag kl. 12 – 17.30

Tirsdag kl. 11 – 17.30

Torsdag kl. 10 – 17.00


kontakt@bkfrem.dk

Ægte København – Sammen er vi stærkest

Anvendelse af data fra bkfrem.dk
kræver en skriftlig godkendelse.
Skriv til  kontakt@bkfrem.dk

Boldklubben FREM ApS

CVR 42027839

Tlf. 41 11 18 86

 

Telefontid:

Mandag kl. 10 – 14

Tirsdag kl. 10- 14

Torsdag kl. 10 – 14


adm@bkfrem.dk