Referat af ordinær generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016

Referat af ordinær generalforsamling i Boldklubben FREM afholdt 27. september 2016 kl. 18.00 i Boldklubben FREMs klubhus.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Godkendelse af regnskab i Boldklubben FREMs Hjælpefond
 5. Forslag til vedtægtsændringer i Boldklubben FREMs Hjælpefond
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Eventuelle forslag
 9. Valg af bestyrelse i henhold til §8
 10. Valg af suppleanter i henhold til §8
 11. Valg af revisorer i henhold til §12
 12. Eventuelt

 

Generalforsamlingen indledtes af formand Claus Mohrhagen, som bød velkommen. Herefter afholdtes et minuts stilhed til ære for de medlemmer, der er gået bort i det forløbne år:
Arne Buhl Petersen 
Henning Gronemann 
Poul Viggo Olsen 

Æret være deres minde!

Svend Petersens Ærespokal går i år til Peter Olsen, som fik følgende skudsmål med på vejen af formanden: 
En ægte fremmer, som støtter op om klubben økonomisk og sportsligt. Han er med i udvalgsarbejdet, støtter op om trænere, støtter op om vores fans, støtter op om bestyrelsen, er fuld af gode ideer, meget rap i mundtøjet. Førhen kunne han score mål, og nu kan han løbe stærkt og langt.  

I samme ombæring fik Steen Meisner Bjerre en erkendtlighed som sidste års modtager af pokalen.

Ad. 1): Formanden gik videre til punkt 1 på dagsordenen, og Preben Steen Nielsen blev valgt til dirigent uden modkandidater. Herfra overtog dirigenten styringen af dagsordenen. Jens Andersen blev valgt som referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt og varslet efter reglerne, og der var 37 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Ad. 2): Formand Claus Mohrhagen aflagde beretning om klubbens virksomhed siden seneste ordinære generalforsamling. Se denne herunder.
Beretningen gav anledning til kommentarer og spørgsmål fra salen om de medlemmer, der er i kontingentrestance, og det blev understreget, at der bør gøres mere for at inddrive det skyldige eller blokere restenterne.
Formanden forsikrede om, at klubben gør sit bedste for at få restancerne ind, og trænere og holdledere får besked om, hvem der ikke må deltage som følge af kontingentrestance.
Der var skuffelse over det indsamlede beløb i Klubstøtte-kampagnen.
En kritik af faciliteterne i og omkring klubhuset blev besvaret med, at bestyrelsen har valgt at gå positivt ind i arbejdet med bedre og nye faciliteter, selvom det ikke altid giver det ønskede resultat.
Forlydener om kunstgræs på stadion affødte en kommentar om, at vi skal gå ind i en positiv dialog med Københavns Kommune.
Beretningen blev efterfølgende godkendt

Ad. 3): Regnskabet blev fremlagt af kasserer Thorkild Andersen. Se herunder.
Foranlediget af tidligere spørgsmål fortalte kassereren, at vi er udfordrede pga demografien i vores område, og nogle passive medlemmer forsvinder uden at oplyse yderligere, hvilket gør det ekstra svært at inddrive restancer.
De indsamlede midler fra Klubstøtte-kampagnen står på en separat konto og er ikke rørt.
Fremlæggelsen af regnskabet førte til ros fra forsamlingen. Dertil kom konstateringer af, at restancebeløbet nogenlunde tilsvarer det beløb, der har været i restance i en længere årrække. Det er ikke ekstraordinært.
Der blev spurgt til, hvor sikker egenkapitalen er, samt hvor sikre vi er på, at debitorerne kan betale, og kassereren forsikrede om, at der er stor sikkerhed om begge dele.
Regnskabet blev godkendt.

Ad. 4): Hjælpefondens administrator John Chr. Kassinger fremlagde regnskabet for Hjælpefonden og påpegede, at Fondens indestående kapital er på samme niveau som de seneste 4 år, selvom der i samme periode er ydet støtte for cirka 400.000,-. Disse midler er altså fundet via investeringer og afkast, hvilket er yderst positivt.
Fremlæggelsen gav anledning til en skarp debat om, hvorvidt Fondens midler administreres efter reglerne og i henhold til Fondens stifters principper. Administrator forsikrede om, at der ikke er ændret praksis, og at praksis følger fundatsen.
Der blev rejst kritik af de nære bånd mellem Fonden og Boldklubben FREM, og det blev nævnt, at Fonden skal være uafhængig af klubben.
Regnskabet blev efterfølgende godkendt.

Ad. 5): Det fremsendte forslag om ændringer i vedtægterne for Hjælpefonden blev debatteret i dybden, og historiske eksempler blev draget frem. Ændringen af §3 blev ikke genstand for megen debat.
Den foreslåede ændring af §7 med muligheden for at yde henholdsvis ’likviditetslån’ og ’eksistenslån’ til Boldklubben FREM i tilfælde af fremtidig økonomisk nød blev diskuteret nøje, og revisorernes rolle i tilfælde af lån blev præciseret.
Forslag fra forsamlingen om at nedsætte et udvalg til at gennemgå ordlyden i forslaget såvel som i vedtægterne generelt samt at indhente juridisk bistand blev diskuteret. Det blev besluttet at gå til afstemning om det fremsatte forslag, som blev delt i to.
Ændringsforslaget til §3 blev vedtaget enstemmigt, mens ændringen af §7 blev vedtaget med to stemmer imod.

Ad. 6): Bestyrelsens forslag til ændringer i kontingentsatserne for ungdomshold blev vedtaget, og det samme gjaldt den nødvendige ændring af vedtægterne.

Ad. 7): Kasserer Thorkild Andersen fremlagde budgettet for det kommende år (Se herunder).
Kassereren fortalte om en nærmest hemmelig beslutning fra Københavns Borgerrepræsentation om at fjerne det kommunale tilskud til klubberne for ungdomsmedlemmer bosiddende uden for Københavns Kommunes grænser. Det vil ramme vores klub meget hårdt, da vi tiltrækker spillere fra omegnskommunerne i større omfang end mange af de øvrige foreninger i kommunen. Denne nye regel vil betyde, at vi mister hele 48% af vores kommunale medlemstilskud, hvilket vil være et alvorligt slag.
(Tilføjelse: Beslutningen er efterfølgende droppet efter pres fra foreningerne og deres organisationer og er derfor ikke længere gældende.)

Budgettet blev vedtaget uden yderligere bemærkninger.    

Ad. 8): Der var ingen indkomne forslag.

Ad. 9): På valg var kasserer Thorkild Andersen og bestyrelsesmedlem Jens Andersen. Begge modtog genvalg uden modkandidater.
Bestyrelsen foreslog Frank Paulsen som nyt bestyrelsesmedlem for en periode på to år, og Frank Paulsen blev valgt uden modkandidat.

Ad. 10): Suppleant Brian Juul var villig til genvalg, og derudover anbefalede bestyrelsen Carsten Fischer som ny suppleant. Begge blev valgt uden modkandidater.

Ad. 11): Som ekstern revisor genvalgtes RIR Revision, og som kritisk revisor blev Leif Sørensen genvalgt.

Ad 12): Under eventuelt gav John Kassinger en opsang til de medlemmer, der ikke var mødt op. Generalforsamlingen bør gentænkes, så fremmødet bliver meget større.
Kim ’Krølle’ Hansen takkede for den støtte, ungdommen har modtaget i løbet af året.
Thorkild Andersen blev anbefalet som fremtidig modtager af klubbens guldnål. Formand Claus Mohrhagen afsluttede med at orientere om, at der uddeles to guldnåle i år, men at modtagerne desværre ikke kunne deltage på generalforsamlingen, så ceremonien finder sted ved en senere lejlighed.
Herefter takkede formanden forsamlingen for god ro og orden, og generalforsamlingen blev afsluttet.

 

-Jens Andersen, referent.


 

Formandens beretning 2016

Velkommen til dette års GF og tak for at I har valgt at komme og følge klubbens udvikling. 
Velkommen til en masse nye unge og ældre medlemmer.  
Velkommen til en del nye medlemmer via Klubstøtte-kampagnen. 
Velkommen til masse nye trænere/ledere.  
Velkommen til ny forpagter – Michael Olsen – som har fået en fantastisk start. Han bidrager virkelig til at skabe det klubliv, vi lever af.

Vi er stadig ved at bygge fundamentet til Fremtidens FREM, og det kræver hjælp udefra og fra medlemmerne. Vi har indgået et samarbejde med DBU KBH og deres klubrådgivere. 1 klubrådgiver støtter op om ØB i ungdommen, og øvrige 2 rådgivere fungerer som sparring for bestyrelsen på alle relevante områder.
Vi havde et heldagsarrangement i fredags og kom frem til følgende tre punkter, vi skal arbejde med de næste år frem til 2020: 

 • Organisation og struktur 
 • Faciliteter 
 • Kommunikation internt som eksternt 

Vi har dannet en tegning, der viser vejen, og det bliver med masser af involvering af medlemmer/forældre etc. Tegningen er ophængt på talerstolen.   

Antal medlemmer: 931, heraf aktive 583, passive 348. Foruden det sportslige skal vi have mere ud af et så stort netværk til fordel for klubben. 
Som nævnt de tidligere år, vi skal have flere til at hjælpe I klubben, på stadion, på diverse hold, så vi kan håndtere fremtiden, hvor vi forhåbentlig rent sportsligt er en 1. divisionsklub med ungdomslicens.

Økonomisk set går vi ud med et overskud. Der er spinket og sparet, og det har været til at mærke hele vejen rundt. Men resultatet har vist sig nu, hvor vi kommer ud med et plus.  

Vi har fået flere nye sponsorer, og flere gæster på stadion. 

Klubstøtte-kampagnen gav ca. 200.000 i indtægt til at konsolidere klubben + en fin konference om, hvordan medlemsinddragelse og medejerskab kan styrke en klub.

Manglende kontingent er stadig et problem, og det vil kassereren komme mere ind på.  

I 2017 skal vi stadig ruste os til fremtiden.
Vi arbejder hårdt på at få tilknyttet flere sponsorer, og der arbejdes på en sommerkamp á la den, vi spillede mod FC St. Pauli i sommeren 2015.  

Sportsligt set har vi et imponerende højt niveau på alle ungdomshold og flotte placeringer som følge deraf. 
Flotte præstationer hele vejen rundt og fantastisk arbejdet af vores trænere og ledere! 

Vi vil arbejde på at opnå licens igen, så de flotte placeringer medfører nogle sportslige rammer, der passer til.

Vi var tæt på oprykning for både 1. og 2 senior, og de gav os nogle gode oplevelser sæsonen igennem.
Vi håber der kan bygges det sidste stykke på til henholdsvis 1. division og Danmarksserien for de to hold. 

Faciliteter er et tilbagevendende tema i klubben, og for at kunne få nye medlemmer, passe på dem vi har samt få udvidet vores klubliv, skal der nye faciliteter til, så vi er rustet til fremtiden. 

’Projekt Ansigtsløft’ har løftet rummet her, og det er fantastisk arbejdet af hele teamet. Tak til Hjælpefonden for at træde til på det økonomiske område. 

Og stor tak til det nye klubhusteam, som består af Benny Schytte, Kim Bengtson og Tom Agerbech. De har fået en super flot start med nye toiletter, diverse oprydning, højtryksrengøring, nye brusehoveder etc. 
Der fortsættes i café og forhal i de næste etaper af projektet.

Club Danmark Hallen står færdig i januar 2017, og idag er der sendt en ansøgning om, at en selvejende institution skal stå for driften, og hvor vi er repræsenteret i bestyrelsen. 

Fælles klubhus med FREM placering her, hvor vi er, er inde i projektfasen. Efter nøje overvejelser med de kære politikere på rådhuset forventes det at få det på budgettet i 2018. Vi har tegningerne liggende.

Stadion renoveres for ca 18-20 millioner, men desværre ikke i den prioriterede rækkefølge vi ønskede, så vi arbejder på en fase 2. 

Der arbejdes stadig videre på opførelsen af et Idrætskollegie på grusbanen, og KIES arbejder på en træningshal op ad Club Danmark Hallen.
Bauhaus er snart færdigt og åbner i 2017.

Klubbens 130 års jubilæum er blevet fejret i løbet af året med blandt andet en flot og anderledes jubilæumskamp mellem FREM og B1903/KB.
Vi holdt en rigtig god jubilæumsfest, og der skal lyde en stor tak til alle, der deltog!

Også på selve fødselsdagen d. 17. juli holdt vi et fint arrangement. 

Året har budt på hæder til Boldklubben FREM på flere fronter. 
Vi blev kåret til ’Årets Fodboldevent’ af først DBU KBH til deres repræsentantskabsmøde og senere i hele DBU til det store repræsentantskabsmøde. Anledningen var crowdfundingkampagnen til at skabe kampen mod St. Pauli.

Til DBUs prisuddeling ’Dansk Fodbold Award’ blev tidligere fremmer John Hansen hædret ved optagelse i Dansk Fodbolds Hall of Fame, hvor han nu gør Pauli Jørgensen, Sophus ’Krølben’ Nielsen og Sophus ’Målmand’ Hansen selskab.

Tak til alle frivillige, der hjælper i klubben og på stadion. 
Tak til alle trænere/ledere. 
Tak til alle fans/supportere for en fantastisk opbakning. 
Tak til Heidi på kontoret.
Tak til revisor og kritisk revisor.
Tak til alle vores sponsorer.
Tak til resten af bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. 
 

– Claus Mohrhagen, Formand


 

Regnskab FREM GF 27.9.16

I aften synes jeg det er rart at stå her på talerstolen til Frems GF for som kasserer at berette om klubbens regnskab for den forløbne regnskabsperiode. 

Efter 3 år med røde tale på bundlinjen kan vi nu med en vis stolthed fremlægge et regnskab der udviser et overskud på knap 297 tusinde kroner. Heri indgår 188 tusinde kroner som det der kom ind i klubstøtten.  

Ordinære udgifter viser 4,226 mill. Kr. mod budgetteret 3,740 mill. Kr., et merforbrug på 0,486 mill. Kr. 

Ekstraordinære udgifter på 873 tusinde kroner mod et budget på 560 tusinde kroner. Et merforbrug på 313 tusinde kroner.  I alt et merforbrug på ca. 800 tusinde kroner 

Ordinære indtægter på 5,033 mill. Kr. mod et budget på 4,470 mill .kr. En merindtægt på 0,563  mill. Kr.  
Ekstra ordinære indtægter på 362 tusinde kroner. I alt en merindtægt på ca. 925 tusinde kroner.

D.v.s. at selv driften viser et overskud på knap 109 tusinde kroner. Det er et meget tilfredsstillende resultat. Nogen vil nok påstå at det ikke er noget at prale af når der i budgettet var forventet et overskud på 170 tusinde kroner. Det forventede overskud var alene forventet som følge af vores sommerkamp mod Sct. Pauli. 

Det kan de have ret i, men de ved heller ikke hvilke udfordringer året har budt på siden budgettet blev godkendt. Jeg skal prøve at redegøre for de væsentligste udfordringer bestyrelsen har stået over for. 

Så derfor som følge af at 

Vi har afholdt udgifter vedr. forrige regnskabsår på knap 313 tusinde kroner.  

Heraf udgør over halvdelen tilbagebetaling af moms på TV penge fra Divisionsforeningen 

Helt tilbage til efteråret 2012. Frem er jo ikke momsregistreret.  

Et krav på ca. 45 tusinde kroner fra Diadora konkursen. 

Tilbagebetaling til København kommune på godt 113 tusinde kr.  vedr. for meget modtaget medlemstilskud for 2015. Der var indberettet alt for mange medlemmer til Kultur- og Fritidsforvaltningen. 

 • At vi i Bestyrelsen har håbet på oprykning til 1. division, hvorefter vores elite udgifter har været godt 550 tusinde kr. større end budgettet. Heraf har vi indbetalt godt 121 tusinde kroner vedr. obligatorisk sportsopsparing og pension til vores kontraktspillere. Udgifter der også kan føres helt tilbage fra kontraktstart i 2013. Herudover også støtte udgifter på stadion ift. det store tilskuerboom i foråret på 50 tusinde kroner. Dommerudgifterne til indgår også her med en merudgift på 20 tusinde kroner. 
 • Udgifterne til klubhus og administration har været ca. 45 tusinde kroner større end forventet.

 Men på trods heraf

 • 90 tusinde kroner mere i tilskud fra København kommune 
 • 74 tusinde kroner større sponsorindtægter 
 • 50 tusinde kroner mere i TV penge 
 • Godt 370 tusinde kroner større indtjening på stadion. Super forår 16. 

Og så stor tak til Hjælpefonde der har støttet klubben med godt 136 tusinde kr.

 • Ekstraordinære indtægter ved spillersalg (Nicki Bille har været os et godt bekendtskab) 

på 174 tusinde kroner og så 

 • Klubstøtten på 188 tusinde kroner.

Status pr. 30.6.2016:

Aktiver og passiver balancerer med 1,265 mill .kr.

Aktiver:

Diverse beholdninger 92 tusinde kroner 

Kontingentrestancer på 48 tusinde kroner alt for store. Vi har igen afskrevet 50 tusinde kroner. 

Diverse debitorer knap 170 tusinde kroner. 

Likvide beholdninger godt 868 tusinde kroner 

Væsentligste ændringer på aktiver er at vores likvide beholdning er knap 360 tusinde kroner større end sidste år. 

Passiver:

Gældsforpligtigelser 653 tusinde kroner. 205 tusinde kroner mindre end sidste år

Egenkapitalen er således nu 612 tusinde kroner mod 316 sidste år. Heraf er de 188 tusinde kroner vedr. klubstøtten som står på en særlig konto i Nordea. 

Dette var så ordene og jeg overlader nu regnskabet til GF. 


 

Budgettet 2016 -17:

Indtægts budgettet er øget med 280 tusinde kroner. Primært som følge af at vi har modtaget 380 tusinde kroner i udlodning som nu sker vi ansøgning til SKAT. Samtidig budgetterer vi ikke med indtægter fra en sommerkamp (heller ikke Brøndby pokal kampen)da vi ikke kender omfanget endnu. Sidste år var budgettet hertil knap 900 tusinde kroner. Vi har tilsagn om flere sponsorindtægter som vi har øget med 700 tusinde kroner. Herudover en række mindre ændringer.

Udgifterne øger vi med 760 tusinde kroner. Primært øger vi elite udgifterne med 525 tusinde kroner, lønninger administration og elite med ca. 155 tusinde kroner primært opgradering af administrationen. Vi budgetterer ikke med udgifter til sommerkamp eller pokalkamp mod Brøndby, da vi ikke kender størrelsen på nuværende tidspunkt. Vi må dog forvente pæne overskud herved.

I alt forventer vi et overskud på den ordinære drift på 185 tusinde kroner. Kan blive større, men da der er usikkerhed om vi når de forventede øgende indtægter på stadion ift normale Divisionskampe og et eventuelt overskud fra øvrige kampe.

Sluttelig vil jeg sige at vi nu mener at der ryddet så meget op på den økonomiske front og at vi derfor ikke forventer større nye udfordringer og overraskelser af negativ karakter.

Det begynder at se lyst ud for vores gamle klub på det økonomiske område. Herefter overlader jeg budgettet til GF.  

 

Thorkild Andersen 

Kasserer 

Klubsangen

“Vi er fra fodboldklubben FREM
Vi ta`r en masse sejre hjem
Vi kan skyde vi kan heade
Med et drøn i mål vi bolden kan sætte
Vi vil kæmpe vi vil slås
Så stol i trygt på os
F og, R og, E og, M
Er vor klub li’ fra drenge og til mænd


Adresse

Boldklubben FREM

Julius Andersens Vej 7
2450 København SV

 

kontakt informationer

BK FREM moderklub

CVR 56778519

Tlf. 36 17 13 17

 

Kontorets åbningstider:

Mandag kl. 12 – 17.30

Tirsdag kl. 11 – 17.30

Torsdag kl. 10 – 17.00


kontakt@bkfrem.dk

Ægte København – Sammen er vi stærkest

Anvendelse af data fra bkfrem.dk
kræver en skriftlig godkendelse.
Skriv til  kontakt@bkfrem.dk

Boldklubben FREM ApS

CVR 42027839

Tlf. 41 11 18 86

 

Telefontid:

Mandag kl. 10 – 14

Tirsdag kl. 10- 14

Torsdag kl. 10 – 14


adm@bkfrem.dk