Referat af ordinær generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

Formand Claus Mohrhagen byder velkommen og beder forsamlingen om at afholde et minuts stilhed til ære for Filip West, John Christensen og Jørgen Johansen. Æret være deres minde.

Svend Petersens Mindepokal uddeles i år til fotograf Preben Pathuel. Peter Olsen modtager en erkendtlighed som bevis på prisen fra sidste år. 

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent

– Bestyrelsen indstiller hhv. Preben Steen Nielsen og Jens Andersen. Begge valgt uden modkandidater.

– Generalforsamlingen er lovligt indkaldt, og der er 43 stemmeberettigede fremmødte medlemmer.

2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år aflægges af formand Claus Mohrhagen

”Velkommen til en masse nye unge og ældre medlemmer og velkommen til masse nye trænere/ledere.

Hvor er klubben henne på medlemsfronten? Antallet af medlemmer er 800, og heraf er 268 ungdomsspillere, 200 seniorer (helt på til 65+), 302 passive og 30 cricketspillere, der fordeler sig på 3 hold. Dejligt med en masse nye ungdomsspillere og at anlægget er fyldt godt op om eftermiddagen.

Siden sidst har Bestyrelsen arbejdet videre med:
· Organisation og struktur

· Faciliteter

· Kommunikation internt som eksternt

Lidt mere specifikt drejer det sig om følgende områder.

Organisation og struktur:
Flemming ’ØB’ Clausen prøver at få struktur på hele ungdomsarbejdet, og senest er der nedsat et ungdomsudvalg.

Michael Møller er hyret ind til sponsorudvalget og er godt I gang med sponsorer, samt etablering af FREM- netværk for erhvervspartnerne.

I starten af oktober starter processen med at få en ny administrator, som klubben har meget brug for i den nuværende og i den fremtidige situation.

Vi har følgende udvalg:

– Det sportlige udvalg, klubhusudvalget, ungdomsudvalget, sponsor- og netværksudvalg. Vi mangler stadig et kommunikationsudvalg og et stadionudvalg. Det er vores håb og opfordring, at man melder sig til det vigtige arbejde.

Faciliteter:
Fællesklubhus-projektet arbejdes der videre med, men det ligner lidt ’hønen eller ægget’, da kommunen kræver medfinansiering fra fonde etc, og fonde spørger til, om kommunen er med – så noget længere udsigt til nye rammer.

Der arbejdes på nye pavillioner og dermed også bud på pige/damefodbold i FREM.

Der fortsættes med klubhusfornyelse i caféen og forhallen.

Stadionrenovering er på vej mod sin slutning, hvis alt går vel. Det er dog ikke rigtig noget, der kan ses. Alle forhold for gæster er ikke forbedret, der er stadig dårlige siddeforhold og dårlige toiletforhold. Dog er der opført en ny og flot servicebygning, men uden tælleapparater. 

Der er mindre tiltag til VIP’en i vente denne vinter, herunder nyt gulv og måske et forbedret køkken.

Kommunen har tilbudt nye og dårligere kontraktforhold, som der pt arbejdes på at få ændret.

Hafnia Hallen står færdig, og Claus Mohrhagen sidder som næstformand. Hallen er rigtig flot, og der er masser af muligheder i boldbaner, møder og fitness – noget vi allerede har godt gang i.

Et nyopført idrætskollegie på grusbanen er stadig på tegnebrættet og er vist snart på vej i udbud.

Kommunikation internt som eksternt:
En FREM-app, som kan dække mange af vores behov, kampoptakt, kampprogram, tilbud, merchandise etc er under forberedelse.

Den interne kommunikation har brug for en opstramning, så klubbens hjemmeside ikke bliver en uoverskuelig opslagstavle.

Der er brug for hjælp til opgaver såsom kampprogrammer, at få gode historier ud til andre, kontakt til pressen, kommunikation til nye medlemmer, medlemskampagne, synlig branding af klubben og hjemmekampe.

Kan det lade sig gøre at oprette et udvalg til det kommunikative arbejde?

Til de næste par år mangler der stadig mange mennesker, der kan og vil hjælpe klubben videre i udviklingen.

Inden kassererens mere detaljerede fremlæggelse vil vi lige kommentere på økonomien. Vi kommer ud med et mindre overskud, og det er flot.

Det er et godkendt resultat trods udfordringer som nedrykningsspil, færre tv-penge og en del færre tilskuere, samt stadionrenovering.

Vi havde en flot pokalkamp mod Brøndby IF, og der er god grund til endnu en gang at takke dem, som fik alt til at glide på dagen.

Vi har udeståender i form af manglende kontingentbetaling på næsten 34.000,- for det sidste halvår, men da vi har indført nyt kontingentsystem, kan det måske hjælpe.

2018 nærmer sig, og der arbejdet med at løfte klubben fortsætter. Vi skal stadig ruste os til den videre udvikling, og vi arbejder i den forbindelse hårdt på at få tilknyttet flere sponsorer.

Sportsligt:
Vi har i klubben et højt niveau på alle ungdomshold og flotte placeringer til følge. Flotte præstationer hele vejen rundt. Der er udført et fantastisk arbejde af vores trænere/ledere, selvom vi ofte kæmper med en lidt uretfærdig indrangering for holdene.

Førsteholdet klarede ikke skærene i forhold til at nå Oprykningsspillet, da de manglede nogle få mål og måtte derfor i nedrykningsspillet. Pt holder vi tungen lige I munden i en meget jævnbyrdig række.

Året har desværre budt på to trænerstop, hvilket også har givet os skrammer I lakken, og en ny opbygning af holdet på vej mod 1. Division er sat i gang.

Tusind tak til Michael Mio Nielsen, René Henriksen og Allan Jensen for at træde til i første omgang. Og igen tak til René Henriksen, Allan Jensen og Martin E Jensen for at træde til igen i anden omgang.

Endnu engang tillykke til de tre modtagere af Boldklubben FREMs guldnål: Ole Mørk, Allan Jensen og Thorkild Andersen.

Tak til alle frivillige, der hjælper i klubben og på stadion.

Tak til alle trænere/ledere.

Tak til alle fans og supportere for en fantastisk opbakning selv med de mange lange ture til Jylland.

Tak til kontoret og Heidi.

Tak til revisor og kritisk revisor.

Tak til alle vores sponsorer.

Tak til Café FREM.

Tak til resten af bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde.”

Der blev herefter åbnet for spørgsmål, og der var et enkelt om, hvorvidt den nuværende trænerkonstellation for førsteholdet kunne forventes at fortsætte på mere end kort sigt. Svaret fra bestyrelsen og det sportslige udvalg var, at der ikke er ændret ved ambitionen om at finde en længerevarende trænerløsning. Umiddelbart er den nuværende cheftræner Martin E. Jensen tiltænkt en rolle omkring førsteholdet, men at det formentlig bliver i en anden rolle end cheftræner, da denne rolle kræver mere tid, end Martin E. Jensen har.  

– Beretningen blev godkendt enstemmigt. 

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Thorkild Andersen

”Regnskabet udviser samlet set et overskud på knap 32.932 kr. mod et budgetteret overskud på 185.000 kr. Lad mig slå fast at dette ikke er tilfredsstillende, selvom det selvfølgelig er godt med et overskud. 

Inden jeg lige løber regnskabet igennem, vil jeg lige fremhæve nogle væsentlige årsager til, at vi ikke fik et større overskud. Først og fremmest har vi haft færre indtægter på stadion, dels når vi ikke præsterer på banen, og dels har vi jo skiftet træner i det forgangne regnskabsår med flere udgifter til følge.
I foråret havnede vi i nedrykningsspillet samtidig med, at man startede med en renovering af tribunen. Det bevirkede at indtægten var 500 t. kr. mindre end foråret før. Samtidig vil jeg tro, at renoveringen kostede og fortsat koster os minimum 100 tilskuere pr kamp.
Heldigvis for klubben fik vi så en topkamp i pokalen mod Brøndby i efteråret, der gav et fornuftigt overskud. Her skal det så lige nævnes, at det også medførte en række store udgifter (jf. elitekamp-udgifter og udgifter under de øvrige poster). TV-penge blev ligeledes 100 t.kr. mindre end forventet ligeledes som følge af, at vi kom i nedrykningspillet. Den manglede præstation på banen var nok også medvirkende til, at vi ikke fik de forventede sponsorindtægter. Lidt spillersalg og færre udgifter vedr. tidligere perioder hjalp også lidt på resultatet. 

Indtægter:

Indtægterne udgør i alt 4.956.992 kr. mod budgetteret 4.751.000 kr., svarende til en merindtægt på 206 t. kr. Her er det værd at bemærke, at kommunale tilskud var 147 t. kr. større end forventet.

Vi har valgt at afskrive hele vores beholdning af gammelt Diadora-udstyr. Det vil vi forsøge at sælge senere vi et outletsalg fra butikken. Ellers som tidligere nævnt færre TV-midler på ca. 100 t.kr. og sponsorater ca. 180 t. kr.

Modsat 338 t. kr. mere i indtægter på stadion som følge af Brøndby-kampen. 

Udgifter:

Ordinære udgifter udgør 4.993.327 kr. mod budgetteret 4.498.000 kr., svarende til en merudgift på 495 t.kr. Som det kan ses, er samtlige udgiftsposter større end forventet.  De væsentligste årsager hertil er som tidligere oplyst Brøndbykampen, som bevirkede en række større udgifter, der er fordelt på forskellige udgiftsposter. Hertil kommer trænerskift, der bevirkede flere lønudgifter, flere spillere på kontrakt ift. bonusaftaler, flere midler til feriepengeforpligtigelser og en del flere udgifter til forsikring af spillere. 

Øvrige udgifter/indtægter:

Færre udgifter fra tidligere perioder og øvrige indtægter fra spillersalg og indtægter fra tidligere perioder udviser samlet set en merindtægt på 136 t. kr. 

Balancen 30.6.17:

Aktiver: De samlede aktiver udgør 1.256.862 kr. Fordelt på skurvogne stadion 74 t. kr. Beholdninger 49 t. kr. Kontingentrestance 37 t. kr., Periodeafgræsning og div. debitorer 210 t. kr. Beholdninger i bank og obligationer ca. 887 t. kr.

Passiver: Egenkapitalen forøges med overskuddet på de 33 t. kr. til nu at udgøre 645 t.kr. Gældsforpligtigelser udgør samlet set 612 t. kr., hvoraf kreditorer udgør 166 t.kr. A-skat m.m. 93 t. kr., feriepengeforpligtigelse 147 t. kr. og forudbetalinger 206 t. kr. 

Det hele balancerer med 1.256.862 kr.”

– Regnskabet blev herefter godkendt uden yderligere kommentarer.

4) Godkendelse af regnskab for Boldklubben Frems Hjælpefond fremlagt af kasserer Thorkild Andersen

”Da administrator John Kassinger er fraværende, har jeg lovet at fremlægge hjælpefondens regnskab. Og jeg må sige, at det er med stor fornøjelse. Nettoresultatet er på hele 138.162 kr.

Indtægterne udgør 188.660 kr. fordelt på 5.085 kr. i renteindtægt, 15.099 kr. i udbytter, 132.592 kr. i kursregulering af værdipapir, stole- og stolpereklamer m.m. 33.600 kr. og tilbageført skyldige omkring året 15/16 med 2.284kr.

Udgifterne udgør 50.498 kr. fordelt på driftsomkostninger og administration 2.429 kr. og støtte i henhold til fundatsen 48.069 kr.

Balance pr. 30.6.17:

Aktiverne udgør 1.089.558 kr. fordelt på likvider 103.133 kr., tilgodehavender 1.457 kr. og aktie- og obligationsbeholdninger på 984.968 kr.

Passiverne udgør 338 kr. i skyldige omkostninger og en egenkapital på 1.089.220 kr.

På bagsiden af regnskabet kan i se fordeling af udgifter/indtægter og balanceposter på de forskellige noter. Her skal jeg særlig gøre opmærksom på, at man nu kan se, hvilke fundatsparagraffer støtte er givet i henhold til.

Ny egenkapital fordeler sig på kapitalindskud med 565.950 kr. og rådighedskapital på 523.270 kr.”

Der var en enkelt kommentar fra forsamlingen, og spørgsmålet gik på, om overskuddet er udtryk for mangel på ansøgninger fra medlemmerne, og om aktivitetsniveauet for fonden er for lavt. Thorkild Andersen svarede, at fondens ledelse er tilfredse med aktiviteten, og at der ikke har været givet afslag på ansøgninger i perioden.

– Regnskabet blev herefter godkendt enstemmigt.

5) Forslag til vedtægtsændringer i Boldklubben Frems Hjælpefond

”Hjælpefondens bestyrelse indstiller til Boldklubben FREMs generalforsamling følgende ændring af fondens vedtægter:

Nuværende tekst:

§ 16

Fondets regnskaber skal revideres, af den kritiske revisor som er valgt til at revidere Boldklubben FREM’s egne regnskaber.

Boldklubben FREM’s generalforsamling kan begære et regnskab revideret af klubbens generalforsamlings valgte revisor.

Revisionen forsyner regnskabet med påtegning om, at fondets kapital er til stede og anbragt som forvaltet i overensstemmelse med reglerne i nærværende fundats.

Forslag til vedtægtsændring:

§ 16

Fondets regnskaber skal revideres, af den kritiske revisor som er valgt til at revidere Boldklubben FREM’s egne regnskaber.

Boldklubben FREM’s generalforsamling kan derudover begære et regnskab revideret af ekstern revisor som er enten registreret- eller statsaut. revisor.

Revisionen forsyner regnskabet med påtegning om, at fondets kapital er til stede og anbragt som forvaltet i overensstemmelse med reglerne i nærværende fundats.”

I motivationen oplyser fonden, at de ønsker et friere valg i forhold til valg af revisorer.

Det affødte et spørgsmål om, hvorvidt det vil medføre øgede udgifter. Svaret fra kassereren var, at det ville medføre øgede udgifter, hvis man valgte at gøre brug af en ekstern revisor, men at beslutningen om en ekstra revidering også fremover ville ligge hos generalforsamlingen. 

– Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

6) Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen fremsatte forslag til ændring af kontingentsatserne, som de ses i nedenstående skema. 

Bestyrelsen foreslår betydelig nedsættelse af seniorkontingent for at fastholde og tiltrække seniorspillere.
Ungdomsholdenes kontingent forhøjes marginalt fra U4-U19.
Samtidig foreslås indførelse af et elitetillæg for de af ungdomsholdene, som regnes for at være elitehold. Tillægget går til dækning af tøjvask og delvist trænerudgifter. Dette skal ikke til afstemning.

Foranlediget af spørgsmål og kommentarer fra forsamlingen blev det præciseret, at de hold, der vil blive omfattet af elitetillæg, alle vil blive tilbudt tøjvask. Meningen med tøjvasken og ekstrauddannelsen af elitetrænerne er at give eliteholdene et ekstra incitament til at blive i klubben og for at kunne stille højere sportslige forventninger til dem.

3. senior var positivt indstillede over for de nye satser, da det vil kunne give tilgang af seniorspillere samt gøre overgangen fra ungdomsspiller til senior mere jævn økonomisk.

Et spørgsmål gik på, om der var tale om et økonomisk eller et etisk tiltag. Kasserer Thorkild Andersen forklarede, at der ikke er en brændende platform under økonomien, men at der er tale om en opretning af de hidtidige satser, som tidligere var blevet sat ned for de helt unge, og at de foreslåede niveauer minder mere om de omkringliggende klubbers satser og endda stadig under i de fleste tilfælde. Der er ikke tale om, at vi har sovet i timen eller vil sende et dårligt signal ved at sætte satserne op for de yngste; der er tale om en gradvis tilretning.

Et spørgsmål gik på, om elitetillægget er i overensstemmelse med klubbens vedtægter. Det er bestyrelsens klare overbevisning, at det er tilfældet.

– Forslaget fra bestyrelsen om ændret kontingent blev vedtaget enstemmigt.     

7) Godkendelse af budget som fremlagt ved kasserer Thorkild Andersen

”Samlet indtægtsbudget på 5.053.000. Der er tale om flere forventede sponsorindtægter, idet vi nu har tilknyttet Michael Møller Pedersen til dels at forøge sponsorindtægter og samtidig få gang i et aktivt erhvervsnetværk.

Vi har tillid til, at vi kommer i oprykningsspil med førsteholdet, og at vi dermed præsterer på banen med flere indtægter på stadion. Vi har skævet til indtægten ift. regnskabet 2015/16.

Samlet udgifter 4.963.000 kr. hvilket giver et overskud på 28 t.kr. Væsentligste ændring på udgiftsbudgettet er, at vi har overvejelser om at ansætte en administrator, så formanden og kassereren bliver frigjort for væsentlige opgaver.”

– Budgettet blev vedtaget enstemmigt

8) Eventuelle forslag

Der var ingen indkomne forslag udover de to, som var meldt ud på forhånd, og som blev behandlet under tidligere punkter.

9) Valg af bestyrelse i.h.t. § 8

– Valg af formand: Formand Claus Mohrhagen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen anbefaler Per Jakobsen, som herefter blev valgt uden modkandidater. Den nyvalgte formand takker Claus Mohrhagen for det store og vigtige arbejde gennem en årrække.

– Valg af bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen anbefaler Benny Schytte (for en resterende periode på 1 år) og Dennis Poulsen (for 2 år) som nye medlemmer samt Flemming ’ØB’ Clausen, som er villig til genvalg.

Alle tre blev valgt uden modkandidater.

10) Valg af suppleanter i.h.t. § 8

– Bestyrelsen indstiller Carsten Fischer og Brian Juul til genvalg for en etårig periode.

Begge blev genvalgt uden modkandidater.

11) Valg af revisorer i.h.t. § 12

– Bestyrelsen foreslår genvalg af RIR Revision som ekstern revisor og Leif Sørensen som intern revisor.

Begge blev genvalgt.  

12) Eventuelt

– Boldklubben FREMs Historiske Arkiv har distribueret en samling overskydende medlemsblade fra tidligere tider. Disse er til at tage med hjem.

– Cricketafdelingen har en anke til bestyrelsen og til resten af klubben, da de oplever, at kommunikationen mellem cricket og fodbold ikke fungerer godt nok. Lydhørheden er ikke stor nok over for cricketafdelingen.

 

 

Referent: Jens Andersen 25.09.2017

Klubsangen

“Vi er fra fodboldklubben FREM
Vi ta`r en masse sejre hjem
Vi kan skyde, vi kan heade
Med et drøn i mål vi bolden ka’ sætte
Vi vil kæmpe, vi vil slås
Så stol i trygt på os
F og, R og, E og, M
Er vor klub li’ fra drenge og til mænd

 

 

 

Adresse

Boldklubben FREM

Julius Andersens Vej 7
2450 København SV

 

kontakt informationer

BK FREM moderklub

CVR 56778519

Tlf. 36 17 13 17

 

Kontorets åbningstider:

Mandag kl. 12 – 17.30

Tirsdag kl. 11 – 17.30

Torsdag kl. 10 – 17.00


kontakt@bkfrem.dk

Ægte København – Sammen er vi stærkest

Anvendelse af data fra bkfrem.dk
kræver en skriftlig godkendelse.
Skriv til  kontakt@bkfrem.dk

Boldklubben FREM ApS

CVR 42027839

Tlf. 41 11 18 86

 

Telefontid:

Mandag kl. 10 – 14

Tirsdag kl. 10- 14

Torsdag kl. 10 – 14


adm@bkfrem.dk