Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 1. september 2015

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Godkendelse af regnskab for BKF’s Hjælpefond
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af budget
 7. Eventuelle forslag
 8. Valg af bestyrelse i.h.t. § 8
 9. Valg af suppleanter i.h.t. § 8
 10. Valg af revisorer i.h.t. § 12
 11. Eventuelt

Der var 47 stemmeberettigede medlemmer og 1 gæst tilstede

Indledning ved formanden: Vi mindedes de medlemmer der er gået bort i løbet af året.

Thomas Thestrup

Bendt Werge

Ib Henriksen

Jørgen Storm Hansen

Bent Reimer Madsen

Ove Kurt Hallgreen

Svend Petersens pokal: Steen Meisner Bjerre for hans store arbejde med klubbens statistik.

Valg af dirigent

Dirigent: Preben Steen Nielsen
Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
Referent: Simon Nyborg 

Beretning

Formanden aflagde bestyrelsens beretning:

Velkommen til en masse nye unge og ældre medlemmer

Velkommen til nye trænere/ledere.

Velkommen til ny talentchef Denni Conteh

Velkommen til nye forpagtere – Gitte, Lillian og Heidi

Medlemmer 912, aktive 600, passive 312

Hvor er vi på vej hen?

Sportslig går det godt hele vejen rundt I ungdom og på seniorplan, men pengene følger ikke med …

Vi skal op som 1 div hold inden for kort tid og få licens, så vores ungdom kan spille der hvor de er berettiget. 

Klubbens positive udvikling skal fortsætte og der arbejdet hårdt med sponsorer og investorer, men håber vi kan lave en unig løsning, baseret på folkeaktier, faninvolvering, Fodbold til folket events sammen med en udvidet sponsorkreds og investorkreds – men til gavn for hele klubben 

Vi havde St. Pauli kampen, det er I den retning vi skal, stort samarbejde med store dele af klubben og fans! Unikt!! En årlig tilbagevendende begivenhed – tak til alle som støttede og arbejdede hårdt for at få kampen på benene.

Vi har brug for hjælp til at viderudvikle klubben fra jer medlemmer, fra jer fans og en meget større hjælp fra forældre 

Faciliteterne for vores medlemmer: 

Der sættes tryk på nyt samlet klubhus og forbedret Stadion 

Økonomi:

går ud med et underskud 

Derfor også et nyt budget , hvor der er skåret overalt. 

27.000 I bøder til DBU KBH, 15.000 I bøder til baneløber og kanonslag 

Indbrud, 

Manglende kontingent 

Sportsligt:

Højt niveau på alle ungdomshold og flotte placeringer 

Politisk

Idrætsbyen – Bauhaus bygger, Idrætskollegie på grusbanen, Kies arbejder på en træningshal op af Club dk Hallen

Fælles klubhus med udgangspunkt I vores –penge er bevilliget til projektering

Stadion renoveres, Club danmark hallen renoveres- startes I November -der arbejdes med en driftsmodel, hvor FREM er med

Tak til alle frivillige der hjælper i klubben og på stadion.

Tak til alle trænere/ledere

Tak til alle fans/supportere for en fantastisk opbakning

Tak til kontoret Heidi og Benny

Tak til revisor og kritisk revisor

Tak til alle vores sponsorer

Tak til resten af bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde

Beretningen blev godkendt.

Regnskab

Regnskabet er nu delt op i en bredde- og en elitedel. Årets resultat er -268.347, hvilket ikke er godt. Egenkapitalen er dermed på 316.000 kr., hvilket er et minimum af kapital.

Spm.: Hvor meget har St. Pauli-kampen betydet for egenkapitalbeholdningen?
Svar: Ikke revideret, men bidrager formentlig betydeligt.

Spm.: Store poster, der ikke er redegjort for?
Svar: Skurvogne er indregnet og ikke afskrevet fuldt endnu. Beholdninger er bl.a. trøjer.

Spm. Tilgodehavender er meget store?
Svar: Det er fakturaer fra bl.a. sponsorater og fakturaer fra St. Pauli-kampen. Revisionen har vurderet værdien af aktiverne og fundet, at de er det værd, de er bogført til.

Regnskabet blev godkendt.

BK Frems Hjælpefond
John Kassinger gennemgik regnskabet. Nettoresultat på 97.000 kr. Egenkapital: 977.000 kr.

Spm.: Reklamerer for lidt med, hvor man kan søge tilskud. Der er jo mange midler, som kan uddeles?
Svar: Lederne har så travlt med driften, at de ikke får nye ideer til at søge støtte. Initiativerne kommer ofte fra andre.

Spm.: Man bliver nødt til at få pengene ud at arbejde.
Spm. Lederne ved godt, der er en hjælpefond. Men de får ikke søgt. Måske man skulle føre nogle penge over til ungdomsarbejdet igennem klubben – øremærket til at opfylde Hjælpefondens formål.
Svar: De seneste 11 år er der kommet 190.000 kr. Og udbetalt over 600.000 kr. og 400.000 kr. i egenkapital. Tilskuddene går til tiltag, der udvikler klubben og ikke til drift. Hidtil har vi kun støttet ungdomsområdet. Plan om at støtte materiel samt sociale rum i klubben. Overvejer støtte til Forældreforeningen eller FOB. Forslag til støtte modtages gerne.

Formanden: Der kommer ansøgninger, men holdene skal også selv yde, før der kommer midler.

Spm.: Det ER svært at søge? 

Kontingent 
Uændret. 

Budget 
Der budgetteres med et resultat på: 170.000 kr. Budgettet blev godkendt.

Forslag 
Forslag om fanaktie.

Spm.: Vil det gå udover andre sponsorer?
Svar: Vil skabe positiv effekt på omtale og aktivitetsniveau, hvilket vil øge værdien af sponsorater.

Forslaget blev godkendt, og bestyrelsen bad arbejdsgruppen arbejde videre.

Bestyrelsen er imod forslag om medlemskort.

Spm.: Det lyder som en god idé?
Svar: Der ligger stor administration i det.
Spm.: Alle skal på PBS. Folk skal rykkes.
Spm.: Medlemskort kunne være en idé for fanaktie-gruppen.

Valg af bestyrelse
Genvalg til formand Claus Mohrhagen(2 år), næstformanden Per Jacoben(2 år) samt Johnny Hansen(1 år), samt nyvalg til Thorkild Andersen (1 år) som kasserer og Flemming ØB Clausen(2 år) 

Valg af suppleanter
Brian Juul og Søren Gelineck er valgt som suppleanter. 

Valg af revisorer
Leif Sørensen er genvalgt som kritisk revisor 

Eventuelt
Ideer til jubilæumskamp modtages gerne, og bestyrelsen indkalder til infomøde om nogle uger.

PO: Tak til Thomas revisor, tak til Thorkild. Der er en storbyferie til Thorkild og konen, hvis der kommer overskud.
Thorkild: Jeg gør det, fordi Boldklubben Frem er min hjerteklub. Der bliver strammet op over hele linjen, og kommer der ikke overskud, er det min skyld, og så stiller jeg ikke op igen.

Der sluttes med fremmer-hurra!

Referent: Simon Nyborg

Ordstyrer/Dirigent: Preben Steen Nielsen

Klubsangen

“Vi er fra fodboldklubben FREM
Vi ta`r en masse sejre hjem
Vi kan skyde, vi kan heade
Med et drøn i mål vi bolden ka’ sætte
Vi vil kæmpe, vi vil slås
Så stol i trygt på os
F og, R og, E og, M
Er vor klub li’ fra drenge og til mænd

 

 

 

Adresse

Boldklubben FREM

Julius Andersens Vej 7
2450 København SV

 

kontakt informationer

BK FREM moderklub

CVR 56778519

Tlf. 36 17 13 17

 

Kontorets åbningstider:

Mandag kl. 12 – 17.30

Tirsdag kl. 11 – 17.30

Torsdag kl. 10 – 17.00


kontakt@bkfrem.dk

Ægte København – Sammen er vi stærkest

Anvendelse af data fra bkfrem.dk
kræver en skriftlig godkendelse.
Skriv til  kontakt@bkfrem.dk

Boldklubben FREM ApS

CVR 42027839

Tlf. 41 11 18 86

 

Telefontid:

Mandag kl. 10 – 14

Tirsdag kl. 10- 14

Torsdag kl. 10 – 14


adm@bkfrem.dk