Vedtægter for Boldklubben FREM

I.   NAVN OG FORMÅL

 § 1

Klubbens navn er: Boldklubben “ FREM “

Klubben er beliggende i København.

Klubbens formål er at udbrede kendskabet til fodbold og cricket, samt at sikre sine medlemmer muligheden for via instruktion at forbedre færdighederne i disse aktiviteter.

Klubben skal give sine medlemmer mulighed for kammeratligt samvær i klubbens lokaler, i hvilke der opretholdes restaurationsvirksomhed.

Klubben er medlem af specialforbundene Dansk Boldspil-Union og Dansk Cricket Forbund under Danmarks Idræts-Forbund.

 

II.    MEDLEMMER

 § 2

I klubben optages aktive og passive medlemmer.

Enhver person, som må antages ikke at ville modarbejde klubbens formål eller skade dens anseelse, kan optages som medlem.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges på en generalforsamling.

Guldnåle kan tildeles af bestyrelsen, efter de af bestyrelsen vedtagne retningslinjer.

§ 3

Kontingent fastsættes hvert år af generalforsamlingen.

Kontingentet for passive opkræves forud for et år (kalenderår).

Ved indmeldelse efter 1. juli opkræves dog kun halvt kontingent.

Kontingentet for aktive opkræves forud halvårligt.

 § 4

Klubben har følgende kontingentgrupper:                     

Senior (fyldt 19 år inden pågældende kalenderår til og med 32 år)

 

Senior, lukkede hold

Oldies 33 – 64 år (aktive 33 år til 64 år, fyldt 33 år inden pågældende kalenderår men ikke fyldt 65 inden pågældende kalenderår)

Oldies 65+ (aktive over 65 år, fyldt 65 år inden pågældende kalenderår)

Ungdom over 14 år (fyldt 14 år, men ikke 19 år inden pågældende kalenderår)

Ungdom 7-13 år (fyldt 7 år, men ikke fyldt 14 år inden pågældende år)

Ungdom under 7 år (ikke fyldt 7 år inden pågældende kalenderår)

Passive

Cricket

§ 5

Gyldig udmeldelse af klubben kan kun ske ved skriftlig meddelelse til kontoret senest 21 dage før udløbet af en kontingentperiode.

 § 6

Ved kontingentrestance udover 30 dage kan bestyrelsen med 14 dages skriftlig varsel fratage vedkommende sit medlemskab af klubben.

Når særlige forhold taler derfor, kan bestyrelsen efter skriftlig anmodning fritage medlemmer for kontingent samt helt eller delvist eftergive kontingentrestancer eller anden skyld til klubben.

 § 7

Bestyrelsen kan – og skal på skriftlig opfordring af mindst ¼ af klubbens stemmeberettigede medlemmer – fratage en person medlemskabet, når der findes grund dertil.

Et bestyrelsesmøde, hvor emnet er fratagelse af medlemskab, er kun beslutningsdygtigt, når samtlige medlemmer er skriftligt underrettet mindst 8 dage forinden med angivelse af, hvem sagen gælder.

Til fratagelse af medlemskab fordres, at mindst 3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

Sagen kan indankes for den førstkommende ordinære generalforsamling til afgørelse, når skriftlig anmodning herom indsendes til klubbens kontor senest den 1. august.

Et ekskluderet medlem kan optages på ny, når generalforsamlingen finder tilstrækkelig grund hertil eller når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer anbefaler det. Genoptagelse af et ekskluderet medlem skal altid forelægges en generalforsamling.

 

III. BESTYRELSEN

§ 8

 Klubbens bestyrelse består af 6 medlemmer, der vælges således:

        I ulige år vælges:

        a. Klubbens formand

        b. 2 menige medlemmer

        I lige år vælges:

        a. Kasserer

        b. 2 menige medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.

Alle valg gælder for 2 år ad gangen og foretages på den ordinære generalforsamling, eventuelt ved skriftlig afstemning. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte de udvalg man finder fornødent.

Beslutninger truffet af disse udvalg kan altid efterprøves i klubbens bestyrelse.

På den ordinære generalforsamling vælges endvidere 2 suppleanter, som også kan genvælges.

Såfremt et bestyrelsesmandat bliver vakant, konstituerer bestyrelsen sig selv, med en af de valgte suppleanter, som derefter er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.

Er begge suppleanter indtrådt i bestyrelsen, kan denne i tilfælde af vakancer supplere sig selv.

Valgbar er den, der har stemmeret, og som er til stede på generalforsamlingen, eller som skriftligt har erklæret sig villig til at modtage valg.

 § 9

Bestyrelsen – eller dennes befuldmægtigede – repræsenterer klubben i alle forhold og træffer afgørelse i alle sager, hvor andet ikke følger af lovene samt forestår den daglige ledelse under ansvar over for generalforsamlingen.

Til indgåelse af lejemål af længere varighed, større ejendomskøb, pantsætning, kautionsforpligtelse eller andre større formueretshandler kræves en generalforsamlingsbeslutning.

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Et bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer, hvoraf et skal være formanden eller næstformanden er til stede.

Afgørelser træffes ved simpel majoritet. Ved lige stemmetal gør formandens stemme udslaget. I tilfælde af formandens forfald påhviler dennes pligter og rettigheder næstformanden.

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en tilsynshavende med klubbens materiel og lokaler samt en tilsynshavende med den i lokalerne opretholdte restaurationsvirksomhed.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan antage den nødvendige lønnede medhjælp.

Bestyrelsen skal føre beslutningsprotokol, der skal være tilgængelig for generalforsamlingen.

 IV. CRICKETAFDELINGEN

 

§ 10

Cricketafdelingen ledes af en afdelingsleder som er ansvarlig for det vedtagne budget, med ansvar over for kassereren.

 V. KLUBBENS MIDLER

 § 11

Klubbens formue – bortset fra den nødvendige driftskapital – anbringes i et dansk pengeinstitut og evt. i investeringsforeninger, der placerer midlerne i danske og udenlandske obligationer med lavrisiko for kurstab.

Investeringsbeviserne, der skal kunne omsættes fra dag til dag, skal noteres i klubbens navn og bevares i depot hos klubbens pengeinstitut.

Klubbens midler kan kun hæves ved kassereren i forbindelse med en af flere dertil bemyndigede bestyrelsesmedlemmer.

Regnskabsåret er 1. juli til 30. juni.

Til at revidere klubbens regnskaber vælges af den ordinære generalforsamling to revisorer, hvoraf den ene skal påse, at bestyrelsen forvalter klubbens midler på forsvarlig måde i overensstemmelse med klubbens love. Denne må ikke være valgt til at repræsentere klubben i overordnede organer. Den anden skal være statsautoriseret og behøver ikke at være medlem af klubben.

Begge valg gælder for et år. Genvalg kan finde sted.

Klubben skal føre medlemsfortegnelse. Endvidere kassebog, hovedbog og statusbog.

Denne sidste skal fremlægges på generalforsamlingen forsynet med bestyrelsens og revisionens underskrift samt angivelse af eventuelle pantsætninger og kautionsforpligtelser.

 VI. GENERALFORSAMLING

 § 12

 Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af september måned.

 

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1.     Valg af dirigent

2.     Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4.     Godkendelse af regnskab for Boldklubben FREM`s Hjælpefond

5.     Fastsættelse af kontingent

6.     Godkendelse af budget

7.     Eventuelle forslag

8.     Valg af bestyrelse i henhold til § 8

9.     Valg af suppleanter i henhold til § 8

10.   Valg af revisorer i henhold til § 11

11.   Eventuelt.

Generalforsamlingen skal være lovlig indvarslet, bekendtgøres ved opslag i klubbens lokaler, samt opslag på Boldklubbens hjemmeside, senest 14 dage før dens afholdelse.

Bekendtgørelsen i klubbens medlemsblad er lovlig indvarsling. Stemmeret i klubbens anliggender har aktive og passive medlemmer, der er lige med i kontingent.

For generalforsamlingen føres en behandlingsprotokol, som underskrives af referenten og dirigenten. Behandlingsprotokollen skal være tilgængelig for generalforsamlingen.

 § 13

Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse love foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, må være klubbens kontor i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

For at forslag til vedtægtsændringer kan behandles på en generalforsamling, skal forslagene være offentliggjort i klubbens lokaler og på klubbens hjemmeside senest 4 hverdage før afholdelsen af generalforsamling.

Øvrige forslag, skal mindst 2 hverdage før generalforsamlingen være offentliggjort i klubbens lokaler og fremgå af klubbens hjemmeside.

Generalforsamlingen afgør – med de indskrænkninger disse love foreskriver – ved simpel majoritet de forslag, der i overensstemmelse med dagsordenen forelægges den. I tilfælde af lige stemmetal gør dirigentens stemme udslag.

I sager, der ikke er opført på dagsordenen, kan generalforsamlingen ikke tage beslutning.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, når den er lovligt indvarslet. Undtaget er det i § 17 nævnte tilfælde.

Medlemmer under 18 år har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Medlemmer i restance har ikke adgang til generalforsamlingen.

 § 14

Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, og skal indkaldes, såfremt 50 stemmeberettigede medlemmer til bestyrelsen indgiver skriftlig anmodning med angivelse af forhandlingsemne.

Indkaldelsen skal ske senest 30 dage efter anmodningens fremkomst.

Ekstraordinære generalforsamlinger er underkastet de samme bestemmelser som de ordinære med hensyn til varsel etc.

  

VII. ALM. BESTEMMELSER

 § 15

Klubbens medlemmer er forpligtede til at rette sig efter de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte ordensregler og behandle klubbens materiel på forsvarlig måde. Utilbørlig optræden og uforsvarlig omgang med klubbens materiel kan medføre bortvisning fra klubbens område og erstatningskrav efter almindelige erstatningsretlige regler, såfremt bestyrelsen skønner, at krav herom skal rejses.

Grove overtrædelser kan, efter afholdt bestyrelsesmøde, medføre fratagelse af medlemskab. Vedkommende har da samme ret som det i § 7 nævnte tilfælde til at få sagen frem på den ordinære generalforsamling.

Klubbens medlemmer er endvidere underkastet love og bestemmelser for større idrætssammenslutninger, som klubben måtte være medlem af bl.a. Dansk Boldspil-Union og Dansk Cricket Forbund.

Klubbens aktive medlemmer må ikke uden bestyrelsens tilladelse deltage i kampe for andre klubber, ligesom medlemmerne ikke må arrangere kampe i klubbens navn eller i andre kampe end for klubben benytte dens spilledragt.

 

VIII. LOVÆNDRINGER M.V.

 § 16

Forandringer i disse love kan kun vedtages på en generalforsamling og kræver for vedtagelse mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 

 

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en særlig indkaldt generalforsamling. Mindst ¾ af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og der fordres 5/6 af de afgivne stemmer for forslaget om opløsning.

Såfremt et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke er til stede, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor bestemmelsen tages med ovennævnte kvalificerede majoritet, uanset antallet af tilstedeværende medlemmer.

Ved klubbens eventuelle opløsning tilfalder dennes formue og effekter Københavns Boldspil Union og Dansk Boldspil Union til lige deling. Er disse organisationer ophørt at eksistere, tilfalder ovennævnte værdier Københavns Kommune til idrætsøjemed

  

                    Således vedtaget på generalforsamlingen 30. november 1993

                    Således ændret på generalforsamlingen den 29. november 1994

                    Således ændret på generalforsamlingen den 28. november 1995.

                     Således ændret på generalforsamlingen den 15. marts 1998.

                     Således ændret på generalforsamlingen den 14. marts 2000.

                     Således ændret på generalforsamlingen den 28. november 2000.

                     Således ændret på generalforsamlingen den 26. november 2002.

                     Således ændret på generalforsamlingen den 27. januar 2004

                     Således ændret på generalforsamlingen den 31. januar 2006

                     Således ændret på generalforsamlingen den 10. juni 2008

                     Således ændret på generalforsamlingen den 20. januar 2009

                      Således ændret på generalforsamlingen den 20. september 2009

                      Således ændret på generalforsamlingen den 28. september 2010

                      Således ændret på generalforsamlingen den 27. september 2011

                      Således ændret på generalforsamlingen den 26. september 2012

                      Således ændret på generalforsamlingen den 24. september 2013

                      Således ændret på generalforsamlingen den 30. september 2014  

                      Således ændret på generalforsamling den 27. september 2016                                                      

 17. udgave

Vedtægter for Boldklubben FREM

I.   NAVN OG FORMÅL

 § 1

Klubbens navn er: Boldklubben “ FREM “

Klubben er beliggende i København.

Klubbens formål er at udbrede kendskabet til fodbold og cricket, samt at sikre sine medlemmer muligheden for via instruktion at forbedre færdighederne i disse aktiviteter.

Klubben skal give sine medlemmer mulighed for kammeratligt samvær i klubbens lokaler, i hvilke der opretholdes restaurationsvirksomhed.

Klubben er medlem af specialforbundene Dansk Boldspil-Union og Dansk Cricket Forbund under Danmarks Idræts-Forbund.

 

II.    MEDLEMMER

 § 2

I klubben optages aktive og passive medlemmer.

Enhver person, som må antages ikke at ville modarbejde klubbens formål eller skade dens anseelse, kan optages som medlem.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges på en generalforsamling.

Guldnåle kan tildeles af bestyrelsen, efter de af bestyrelsen vedtagne retningslinjer.

§ 3

Kontingent fastsættes hvert år af generalforsamlingen.

Kontingentet for passive opkræves forud for et år (kalenderår).

Ved indmeldelse efter 1. juli opkræves dog kun halvt kontingent.

Kontingentet for aktive opkræves forud halvårligt.

 § 4

Klubben har følgende kontingentgrupper:                     

Senior (fyldt 19 år inden pågældende kalenderår til og med 32 år)

 

Senior, lukkede hold

Oldies 33 – 64 år (aktive 33 år til 64 år, fyldt 33 år inden pågældende kalenderår men ikke fyldt 65 inden pågældende kalenderår)

Oldies 65+ (aktive over 65 år, fyldt 65 år inden pågældende kalenderår)

Ungdom over 14 år (fyldt 14 år, men ikke 19 år inden pågældende kalenderår)

Ungdom 7-13 år (fyldt 7 år, men ikke fyldt 14 år inden pågældende år)

Ungdom under 7 år (ikke fyldt 7 år inden pågældende kalenderår)

Passive

Cricket

§ 5

Gyldig udmeldelse af klubben kan kun ske ved skriftlig meddelelse til kontoret senest 21 dage før udløbet af en kontingentperiode.

 § 6

Ved kontingentrestance udover 30 dage kan bestyrelsen med 14 dages skriftlig varsel fratage vedkommende sit medlemskab af klubben.

Når særlige forhold taler derfor, kan bestyrelsen efter skriftlig anmodning fritage medlemmer for kontingent samt helt eller delvist eftergive kontingentrestancer eller anden skyld til klubben.

 § 7

Bestyrelsen kan – og skal på skriftlig opfordring af mindst ¼ af klubbens stemmeberettigede medlemmer – fratage en person medlemskabet, når der findes grund dertil.

Et bestyrelsesmøde, hvor emnet er fratagelse af medlemskab, er kun beslutningsdygtigt, når samtlige medlemmer er skriftligt underrettet mindst 8 dage forinden med angivelse af, hvem sagen gælder.

Til fratagelse af medlemskab fordres, at mindst 3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

Sagen kan indankes for den førstkommende ordinære generalforsamling til afgørelse, når skriftlig anmodning herom indsendes til klubbens kontor senest den 1. august.

Et ekskluderet medlem kan optages på ny, når generalforsamlingen finder tilstrækkelig grund hertil eller når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer anbefaler det. Genoptagelse af et ekskluderet medlem skal altid forelægges en generalforsamling.

 

III. BESTYRELSEN

§ 8

 Klubbens bestyrelse består af 6 medlemmer, der vælges således:

        I ulige år vælges:

        a. Klubbens formand

        b. 2 menige medlemmer

        I lige år vælges:

        a. Kasserer

        b. 2 menige medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.

Alle valg gælder for 2 år ad gangen og foretages på den ordinære generalforsamling, eventuelt ved skriftlig afstemning. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte de udvalg man finder fornødent.

Beslutninger truffet af disse udvalg kan altid efterprøves i klubbens bestyrelse.

På den ordinære generalforsamling vælges endvidere 2 suppleanter, som også kan genvælges.

Såfremt et bestyrelsesmandat bliver vakant, konstituerer bestyrelsen sig selv, med en af de valgte suppleanter, som derefter er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.

Er begge suppleanter indtrådt i bestyrelsen, kan denne i tilfælde af vakancer supplere sig selv.

Valgbar er den, der har stemmeret, og som er til stede på generalforsamlingen, eller som skriftligt har erklæret sig villig til at modtage valg.

 § 9

Bestyrelsen – eller dennes befuldmægtigede – repræsenterer klubben i alle forhold og træffer afgørelse i alle sager, hvor andet ikke følger af lovene samt forestår den daglige ledelse under ansvar over for generalforsamlingen.

Til indgåelse af lejemål af længere varighed, større ejendomskøb, pantsætning, kautionsforpligtelse eller andre større formueretshandler kræves en generalforsamlingsbeslutning.

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Et bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer, hvoraf et skal være formanden eller næstformanden er til stede.

Afgørelser træffes ved simpel majoritet. Ved lige stemmetal gør formandens stemme udslaget. I tilfælde af formandens forfald påhviler dennes pligter og rettigheder næstformanden.

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en tilsynshavende med klubbens materiel og lokaler samt en tilsynshavende med den i lokalerne opretholdte restaurationsvirksomhed.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan antage den nødvendige lønnede medhjælp.

Bestyrelsen skal føre beslutningsprotokol, der skal være tilgængelig for generalforsamlingen.

 IV. CRICKETAFDELINGEN

 

§ 10

Cricketafdelingen ledes af en afdelingsleder som er ansvarlig for det vedtagne budget, med ansvar over for kassereren.

 V. KLUBBENS MIDLER

 § 11

Klubbens formue – bortset fra den nødvendige driftskapital – anbringes i et dansk pengeinstitut og evt. i investeringsforeninger, der placerer midlerne i danske og udenlandske obligationer med lavrisiko for kurstab.

Investeringsbeviserne, der skal kunne omsættes fra dag til dag, skal noteres i klubbens navn og bevares i depot hos klubbens pengeinstitut.

Klubbens midler kan kun hæves ved kassereren i forbindelse med en af flere dertil bemyndigede bestyrelsesmedlemmer.

Regnskabsåret er 1. juli til 30. juni.

Til at revidere klubbens regnskaber vælges af den ordinære generalforsamling to revisorer, hvoraf den ene skal påse, at bestyrelsen forvalter klubbens midler på forsvarlig måde i overensstemmelse med klubbens love. Denne må ikke være valgt til at repræsentere klubben i overordnede organer. Den anden skal være statsautoriseret og behøver ikke at være medlem af klubben.

Begge valg gælder for et år. Genvalg kan finde sted.

Klubben skal føre medlemsfortegnelse. Endvidere kassebog, hovedbog og statusbog.

Denne sidste skal fremlægges på generalforsamlingen forsynet med bestyrelsens og revisionens underskrift samt angivelse af eventuelle pantsætninger og kautionsforpligtelser.

 VI. GENERALFORSAMLING

 § 12

 Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af september måned.

 

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1.     Valg af dirigent

2.     Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4.     Godkendelse af regnskab for Boldklubben FREM`s Hjælpefond

5.     Fastsættelse af kontingent

6.     Godkendelse af budget

7.     Eventuelle forslag

8.     Valg af bestyrelse i henhold til § 8

9.     Valg af suppleanter i henhold til § 8

10.   Valg af revisorer i henhold til § 11

11.   Eventuelt.

Generalforsamlingen skal være lovlig indvarslet, bekendtgøres ved opslag i klubbens lokaler, samt opslag på Boldklubbens hjemmeside, senest 14 dage før dens afholdelse.

Bekendtgørelsen i klubbens medlemsblad er lovlig indvarsling. Stemmeret i klubbens anliggender har aktive og passive medlemmer, der er lige med i kontingent.

For generalforsamlingen føres en behandlingsprotokol, som underskrives af referenten og dirigenten. Behandlingsprotokollen skal være tilgængelig for generalforsamlingen.

 § 13

Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse love foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, må være klubbens kontor i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

For at forslag til vedtægtsændringer kan behandles på en generalforsamling, skal forslagene være offentliggjort i klubbens lokaler og på klubbens hjemmeside senest 4 hverdage før afholdelsen af generalforsamling.

Øvrige forslag, skal mindst 2 hverdage før generalforsamlingen være offentliggjort i klubbens lokaler og fremgå af klubbens hjemmeside.

Generalforsamlingen afgør – med de indskrænkninger disse love foreskriver – ved simpel majoritet de forslag, der i overensstemmelse med dagsordenen forelægges den. I tilfælde af lige stemmetal gør dirigentens stemme udslag.

I sager, der ikke er opført på dagsordenen, kan generalforsamlingen ikke tage beslutning.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, når den er lovligt indvarslet. Undtaget er det i § 17 nævnte tilfælde.

Medlemmer under 18 år har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Medlemmer i restance har ikke adgang til generalforsamlingen.

 § 14

Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, og skal indkaldes, såfremt 50 stemmeberettigede medlemmer til bestyrelsen indgiver skriftlig anmodning med angivelse af forhandlingsemne.

Indkaldelsen skal ske senest 30 dage efter anmodningens fremkomst.

Ekstraordinære generalforsamlinger er underkastet de samme bestemmelser som de ordinære med hensyn til varsel etc.

  

VII. ALM. BESTEMMELSER

 § 15

Klubbens medlemmer er forpligtede til at rette sig efter de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte ordensregler og behandle klubbens materiel på forsvarlig måde. Utilbørlig optræden og uforsvarlig omgang med klubbens materiel kan medføre bortvisning fra klubbens område og erstatningskrav efter almindelige erstatningsretlige regler, såfremt bestyrelsen skønner, at krav herom skal rejses.

Grove overtrædelser kan, efter afholdt bestyrelsesmøde, medføre fratagelse af medlemskab. Vedkommende har da samme ret som det i § 7 nævnte tilfælde til at få sagen frem på den ordinære generalforsamling.

Klubbens medlemmer er endvidere underkastet love og bestemmelser for større idrætssammenslutninger, som klubben måtte være medlem af bl.a. Dansk Boldspil-Union og Dansk Cricket Forbund.

Klubbens aktive medlemmer må ikke uden bestyrelsens tilladelse deltage i kampe for andre klubber, ligesom medlemmerne ikke må arrangere kampe i klubbens navn eller i andre kampe end for klubben benytte dens spilledragt.

 

VIII. LOVÆNDRINGER M.V.

 § 16

Forandringer i disse love kan kun vedtages på en generalforsamling og kræver for vedtagelse mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 

 

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en særlig indkaldt generalforsamling. Mindst ¾ af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og der fordres 5/6 af de afgivne stemmer for forslaget om opløsning.

Såfremt et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke er til stede, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor bestemmelsen tages med ovennævnte kvalificerede majoritet, uanset antallet af tilstedeværende medlemmer.

Ved klubbens eventuelle opløsning tilfalder dennes formue og effekter Københavns Boldspil Union og Dansk Boldspil Union til lige deling. Er disse organisationer ophørt at eksistere, tilfalder ovennævnte værdier Københavns Kommune til idrætsøjemed

  

                    Således vedtaget på generalforsamlingen 30. november 1993

                    Således ændret på generalforsamlingen den 29. november 1994

                    Således ændret på generalforsamlingen den 28. november 1995.

                     Således ændret på generalforsamlingen den 15. marts 1998.

                     Således ændret på generalforsamlingen den 14. marts 2000.

                     Således ændret på generalforsamlingen den 28. november 2000.

                     Således ændret på generalforsamlingen den 26. november 2002.

                     Således ændret på generalforsamlingen den 27. januar 2004

                     Således ændret på generalforsamlingen den 31. januar 2006

                     Således ændret på generalforsamlingen den 10. juni 2008

                     Således ændret på generalforsamlingen den 20. januar 2009

                      Således ændret på generalforsamlingen den 20. september 2009

                      Således ændret på generalforsamlingen den 28. september 2010

                      Således ændret på generalforsamlingen den 27. september 2011

                      Således ændret på generalforsamlingen den 26. september 2012

                      Således ændret på generalforsamlingen den 24. september 2013

                      Således ændret på generalforsamlingen den 30. september 2014  

                      Således ændret på generalforsamling den 27. september 2016                                                      

 17. udgave

Klubsangen

“Vi er fra fodboldklubben FREM
Vi ta`r en masse sejre hjem
Vi kan skyde, vi kan heade
Med et drøn i mål vi bolden ka’ sætte
Vi vil kæmpe, vi vil slås
Så stol i trygt på os
F og, R og, E og, M
Er vor klub li’ fra drenge og til mænd

 

 

 

Adresse

Boldklubben FREM

Julius Andersens Vej 7
2450 København SV

 

kontakt informationer

BK FREM moderklub

CVR 56778519

Tlf. 36 17 13 17

 

Kontorets åbningstider:

Mandag kl. 12 – 17.30

Tirsdag kl. 11 – 17.30

Torsdag kl. 10 – 17.00


kontakt@bkfrem.dk

Ægte København – Sammen er vi stærkest

Anvendelse af data fra bkfrem.dk
kræver en skriftlig godkendelse.
Skriv til  kontakt@bkfrem.dk

Boldklubben FREM ApS

CVR 42027839

Tlf. 41 11 18 86

 

Telefontid:

Mandag kl. 10 – 14

Tirsdag kl. 10- 14

Torsdag kl. 10 – 14


adm@bkfrem.dk