Den ordinære generalforsamling i Foreningen FREMs Folkeanpartshavere blev afholdt 24. oktober i Boldklubben FREMs klubhus. Referatet er i mellemtiden blevet godkendt af referent og dirigent og kan læses her.

Referat af generalforsamling i Foreningen FREMs Folkeanpartshavere afholdt i Boldklubben FREMs klubhus 24.10.2023

Konstitueret formand Jens Andersen byder velkommen og efterlyser en dirigent blandt de fremmødte. Boye Frandsen melder sig og bliver valgt som dirigent uden modkandidater. Jens Andersen påtager sig rollen som referent.  

Dirigenten overtager dagsordenen, som godkendes, og næste punkt er bestyrelsens beretning for det foregående år. Denne fremlægges af Jens Andersen på bestyrelsens vegne:

Foreningen FREMs Folkeanpartshaveres første år kan bedst beskrives med et ord: Udfordrende.
Al begyndelse er svær, og det har også været en svær begyndelse for Boldklubben FREM ApS. I vores del af konstruktionen er det gået bedre end forventet, og vi er 428 B-anpartshavere. Tak til jer og alle andre, der har valgt at være klubejere.
I de andre dele af Familien FREM har der været flere bump på vejen. Det er stadig ikke lykkedes at finde de C-anpartshavere, der skal fylde de to pladser i bestyrelsen for ApS, og også i moderklubben har der været startvanskeligheder, efter at en helt ny bestyrelse tog over på seneste ordinære generalforsamling. Der er rigtig meget at lave i en klub som vores – det ved jeg bedre end de fleste – og man bliver hurtigt fanget under et bjerg af opgaver, som alle er vigtige, og som alle haster.
Derfor har arbejdet i Boldklubben FREM ApS været udfordret og udfordrende fra start. I praksis har ledelsen for ApS bestået af Frans Barkler og Morten Boelskifte fra klubbens side og Ninna Hedeager Olsen som repræsentant fra vores side. Tidligt i år måtte denne ledelse træde sammen og afskedige direktør Claus Mohrhagen, da økonomien ikke kunne følge med, og Frans Barkler blev indsat som ny direktør. Det betød også, at den i forvejen begrænsede ledelse blev decimeret yderligere. Denne proces er ikke en, vi er helt tilfredse med, og vi følte, at vi i overført betydning fik en pistol for panden, som vi så kunne dreje over mod Claus Mohrhagen i stedet. Situationens alvor gjorde, at vi måtte handle resolut, men vi ønsker fremover en bedre proces omkring behandling af ansat personale.
Siden direktørskiftet har Frans Barkler og administrationen arbejdet på at få sponsorer og investorer ind, og det arbejde går fremad. Der er lavet nye aftaler, der er forlænget gamle aftaler – og så er der nogle aftaler, der ikke er blevet forlænget. Der har været talt om potentielle nye investorer med mange penge – blandt andet fra scenen i Vega til sæsonstartsarrangementet – og disse forhandlinger og sonderinger fortsætter stadig. Det tager tid at få nogen med på idéen 100%, når de ikke kan købe klubben 100%. Hvordan indflydelsen skal være, og hvor mange anparter, man eventuelt skal have lov at købe, er til drøftelse løbende. Forskellige interessenter har forskellige interesser, og det hele skal balanceres. Det ligger dog fast, at der skal investorer ind med kapital til driften. Det har vi brug for.
Som økonomien ser ud nu, er der underskud på driften. Nu kommer der nogle tal, så spænd sikkerhedsselen.  
Kapitalindskuddet fra B- og C-anparterne (15 stk) er på cirka DKK 1.175.000,-. ApS har dog de første to år lavet underskud på 1.300.000,-, og der er et mellemværende med moderklubben, som de muligvis vil redegøre for på deres generalforsamling om lidt. Det forventes, at gælden til klubben kan konverteres til C-anparter, som klubben så senere kan sælge videre. Igen: Det kan man spørge mere ind til på klubbens generalforsamling.
Kapitalen på anpartskontoen er nu på 350.000,-. I indeværende år regner vi med et driftsunderskud på 400.000,- til 600.000,-, så der skal mere kapital ind for at dække dette underskud. Frans arbejder på, at det dækkes af sponsorer og ny anpartskapital; selvfølgelig helst fra salg af C-anparter.
Hvad betyder det for os som B-anpartshavere? Det betyder, at nogle af vores indskudte penge er brugt på driften af førsteholdet. Kan vi leve med det? Skal vi gøre noget ved det? Det må den kommende bestyrelse lægge en plan for, og input er selvfølgelig velkomne. En sportslig nedrykning gør selvfølgelig noget ved driften, men der er noget, der tyder på, at det nye sportslige udvalg har fået meget ud af lidt, og vi har et sportsligt fundament at bygge på. Der skal arbejdes hårdt fra ApS’ side på at bygge oven på fundamentet, og her skal vi holde dem i ørerne. Det er det, der er vores opgave.
Da vi mødtes sidste år, havde vi i vores bestyrelse masser af idéer og tanker om, hvad vi kunne gå ind og løfte. Det har vi sådan set stadig. Men den udfordrende start på ApS, som stadig ikke har en fuldt bemandet og fuldt fungerende bestyrelse, har betydet, at vi har trykket pause på det meste. Samtidig har vi fire, der blev valgt sidste år været igennem omvæltninger af arbejdsmæssig og personlig karakter, som har gjort, at vi har måtte skære ned på de store ambitioner og rette fokus mod det, der er vores kerneopgave. Og det er at repræsentere alle os og jer i sager, der omhandler Boldklubben FREM ApS.
I den forbindelse foretog vi en rokade i bestyrelsen i sensommeren, da Ninna efter aftale gik på barsel lidt før tid med lille Elo, mens Tim Thomsen er blevet ramt af succes og deraf følgende travlhed på restaurant Pauli. Vi glæder os selvfølgelig på begges vegne! Jan Mathisen har taget over i bestyrelsen, mens jeg selv har overtaget formandsposten frem til denne generalforsamling.
Min første opgave som formand var og er at bistå Frans med sparring i forbindelse med forhandlinger med potentielle nye investorer. Jeg skal sørge for, at ingen røde linjer overtrædes og samtidig selvfølgelig melde konstruktivt ind. Vi vil gerne have investorer ind – det er jo det, der er meningen med ApS. Fortællingen på diverse sociale medier kan godt give indtryk af noget andet en gang i mellem, men virkeligheden er, at vi gør, hvad vi kan for at ’sælge klubben’ uden at skulle sælge ud af det, der gør FREM til FREM.
Vores arbejdsplan for det forgangne år bestod overordnet af 3 punkter:
1.       Forbedre stadionoplevelsen og kampafviklingen for både fans og frivillige
2.       Få flere fremmere til at blive anpartshavere og klubejere
3.       Sikre et godt og produktivt samarbejde mellem fremmerne og ApS, moderklub og sponsorer
Hvad stadionoplevelsen angår, må vi sige, at vi ikke er nået ret langt. Det er et stort arbejde og nok også for stort til, at vi kan løfte det i praksis. Der skal mange flere kræfter til, og disse kræfter skal ikke også sidde med bestyrelsesopgaverne.
Det er i meget begrænset omfang lykkedes at flere anpartshavere til. Dette arbejde har været og er stadig udfordret af usikkerhed om, hvem der skal have adgang til hvilke oplysninger om anpartshavere og ikke mindst det helt praktiske vedrørende salg og produktion af anpartsbeviser og især kontakten til anpartshaverne efterfølgende. Alene at få indkaldt til generalforsamling var en besværlig proces. Dette skal der rettes op på, før vi kan komme videre med rekrutteringen af anpartshavere.
Samarbejdet med de forskellige grene af Boldklubben FREM er gået tilfredsstillende, men også her er der plads til forbedring. Når en ApS-bestyrelse kommer på plads, og der kommer regelmæssige møder, vil det hjælpe. 
Generalforsamlingen i dag er en god anledning til at starte en proces med en ny bestyrelse med et nyt fokus på det, der vores kerneopgave: Hvordan repræsenterer vi klubejerne?
Skal vi have et online forum, hvor alle B-anpartshavere kan byde ind? Skal vi indkalde til møder i løbet af året? Skal vi udforme et manifest med røde linjer, eller skal vi lade bestyrelsen vurdere behovet konkret?
Som sagt har det forløbne år været udfordrende, men udfordringer er vi som fremmere vant til. Vi har oplevet mere end de fleste i fodboldens verden, og der er sikkert flere udfordringer forude. Vi er klar til næste skridt.
Tak for ordet!

Efter fremlæggelse er der kommentarer og spørgsmål fra salen. Der bliver gjort opmærksom på, at salget af anparter via hjemmesiden ikke fungerer rent teknisk – i hvert fald ikke optimalt. Den kommende bestyrelse vil gå videre med dette og sikre sig, at anpartssalget bliver gjort nemmere.   

Det bliver nævnt fra salen, at det ikke bør være bestyrelsen i FFF, der forestår det praktiske salg af anparter. Dette er bestyrelsen enige i. Vi har dog en interesse i at følge med i, hvordan salget i praksis fungere. Nu ligger opgaven i ApS’ administration, hvor der både sælges, produceres, rettes og udsendes anpartsbeviser.

Der bliver efterlyst puslebord på stadion til de småbørnsfamilier, der kommer til kamp. Dette hører ikke i første omgang under denne forenings kompetenceområde, men bestyrelsen vil gå videre med ønsket.

Herefter er Boldklubben FREMs direktør Frans Barkler inviteret til at give en mere detaljeret status for økonomien og strategien i ApS.

Seneste årsresultat er på DKK -850.000, og prognosen for indeværende siger DKK -450.000. Anpartskontoen er på DKK 350.000,- for nuværende.

Nye C-anparter er tegnet, og det er formålet, at C-anparterne skal løfte sammen. Og det er ledelsens opfattelse, at mange gerne vil være med, hvis der er tilpas mange andre, der også er. Ingen vil stå med byrden alene, hvilket hidtidige storsponsorere har følt, at de har gjort. Der er nye anpartshavere på vej ind, og nogle af de 15 eksisterende C-anpartshavere overvejer at udvide deres engagement.

Frans Barkler vil på ApS’ vegne fremsætte forslag på Boldklubben FREMs generalforsamling om at udvide antallet af C-anparter fra de nuværende 61, så vi kan imødekomme en forventet øget efterspørgsel.

Sponsorgruppen bliver større, men er stadig væsentlig mindre end for år tilbage. De nye sponsorer som Magasin Flowers, Rema 1000, Danish Group, Fodboldpakker, Restaurant Pauli og Tømrer Lodberg ApS er et godt tegn på fremgang.

Til den kommende hjemmekamp vil der være 60 gæster i VIP-loungen, hvilket både vidner om en god udvikling, giver en god og positiv stemning og basis for at udvide sponsorkredsen yderligere.

Vi har pt to erhvervsnetværk med god opbakning; et byggenetværk samt et eventnetværk. I byggenetværket arbejdes der med tanker om en omdannelse af Valby Idrætspark på linje med planerne fra Københavns Kommune – og også mere ambitiøst end det – og der er positive tilbagemeldinger fra netværkets deltagere.

I eventnetværket arbejdes der med planer om blandt andet ikke-fodboldrelaterede events (oktoberfest, koncerter m.m.) i Valby Idrætspark, ligesom der er planer om fodboldevents i forbindelse med EM 2024.

Der er en stribe faninitiativer i støbeskeen, som både skal give sponsorer større synlighed i form af bemaling af bjælken under tribunetaget, arbejdsdag i klubben, flere arrangementer i Vega og en ’pølsefest’, som skal afgøre hvem, der skal levere pølser på stadion i den kommende sæson.

Salget af pølser på stadion er overgået til os selv, hvilket giver en væsentlig indtægt. Der er fra salen kritik af kvaliteten og pølsesalget. Der vil blive fulgt op på dette.

De frivillige skal værdsættes i højere grad, og der er blandt andet indført en pulje til de frivilliges disposition.

En anpartshaver spørger, hvordan man som B-anpartshaver i praksis kommer til orde over for ApS. Jens Andersen svarer, at det er den kommende bestyrelses første opgave at finde ud af. Det kan være gennem fysiske møder, et online forum for idéer m.v.

Samme spørger vil høre, hvordan vi ligger økonomisk i forhold til konkurrenterne i 3. Division. Svaret fra Frans Barkler er, at vi ligger i toppen, men ikke med afstand. Andre klubber fra Københavnsområdet har samme sportslige budget.

Fra salen efterspørges et revideret regnskab fra ApS. Dette er endnu ikke færdiggjort, og deadline er 31.12.2023. En ansøgning om licens for den kommende sæson sker med baggrund i det forrige regnskab.  

Udover det forventede driftsunderskud skal der rejses en buffer i størrelsesordenen DKK 500.000,- for at sikre stabilitet i den kommende sæson. Af hensyn til sportsudvalgets arbejde skal denne være på plads i marts/april.

Et opklarende spørgsmål fra salen: Må man bruge anpartskapitalen til driftsudgifter? Ja, det er lovligt. Det skal helst ikke ske, men man må gerne.

Et yderligere spørgsmål går på, hvordan investorer tager imod ApS-konstruktionen? Frans Barkler svarer, vi var langt i forhandlingen med amerikanske investorer. De vendte dog på en tallerken og ville have majoriteten af anparterne. Nogle investorer er agenter, der vil have spillere ind på holdet fra deres akademier i andre lande. Er det noget, vi kan leve med? Dette skal vi løbende afklare.

Frans Barkler oplyser, at 15 ud af 61 anparter er solgt.

Bestyrelsesmedlem Jan Mathisen efterlyser begrebet klubidentitet i arbejdet i ApS. Frans Barkler siger, at der meget gerne skal mere faninvolvering ind, og at det på den måde er hele klubben, der skal inddrages.

Beretningen og den efterfølgende uddybning godkendes af forsamlingen.

Der er ingen indkomne forslag til generalforsamlingen, så vi går videre til valg af bestyrelse.

Ninna Hedeager Olsen og Tim Thomsen ønsker ikke genvalg. Konstitueret formand Jens Andersen er villig til valg som formand. Tidligere suppleant og nu bestyrelsesmedlem Jan Mathisen er villig til genvalg til bestyrelsen.

Begge vælges uden modkandidater. Yderligere skal der vælges et bestyrelsesmedlem og en suppleant. Boye Frandsen stiller op til bestyrelsen, og Klaus Rasmussen stiller op som suppleant. Begge vælges uden modkandidater. Dirigenten takker for god ro og orden, og det samme gør formanden, som takker for valget af den nye bestyrelse og siger tak for i aften.

Klubsangen

“Vi er fra fodboldklubben FREM
Vi ta`r en masse sejre hjem
Vi kan skyde, vi kan heade
Med et drøn i mål vi bolden ka’ sætte
Vi vil kæmpe, vi vil slås
Så stol i trygt på os
F og, R og, E og, M
Er vor klub li’ fra drenge og til mænd

 

 

 

Adresse

Boldklubben FREM

Julius Andersens Vej 7
2450 København SV

 

kontakt informationer

BK FREM moderklub

CVR 56778519

Tlf. 36 17 13 17

 

Kontorets åbningstider:

Mandag kl. 12 – 17.30

Tirsdag kl. 11 – 17.30

Torsdag kl. 10 – 17.00


kontakt@bkfrem.dk

Ægte København – Sammen er vi stærkest

Anvendelse af data fra bkfrem.dk
kræver en skriftlig godkendelse.
Skriv til  kontakt@bkfrem.dk

Boldklubben FREM ApS

CVR 42027839

Tlf. 41 11 18 86

 

Telefontid:

Mandag kl. 10 – 14

Tirsdag kl. 10- 14

Torsdag kl. 10 – 14


adm@bkfrem.dk