Referat af generalforsamlingen

Generalforsamling i Boldklubben FREM den 24. september 2019

Dagsorden:

             1) Valg af dirigent
             2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
             3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab
             4) Godkendelse af regnskab for Boldklubben Frems Hjælpefond
             5) Fastsættelse af kontingent
             6) Godkendelse af budget
             7) Eventuelle forslag
             8) Valg af bestyrelse i.h.t. § 8
             9) Valg af suppleanter i.h.t. § 8
           10) Valg af revisorer i.h.t. § 12
           11) Eventuelt 

Ad 1) Valg af dirigent
Generalforsamlingen indledtes med et minuts stilhed for de faldne medlemmer, herunder tidligere formand, Jim Voss.Preben Steen Nielsen er valgt som dirigent.Simon Nyborg er valgt som referent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forslagene fremsat rettidigt og efter forskrifterne. 

Ad 2) Beretning om klubbens virksomhed det forløbne år
Formandens beretning ved Per Jakobsen:
Først og fremmest tak for fremmødet, det er vigtigt at der støttes op omkring klubbens generalforsamling, så vi sammen kan træffe de rigtige beslutninger for Frems fremtid.
I det sidste år har klubbens bestyrelse blandt andet arbejdet på 4 vigtige punkter:

1. Vision & Mission 
Vision:
At have det mest attraktive elite træningsmiljø og fællesskab I Sydhavnen, Valby og Vesterbro baseret på et social bæredygtigt fundament. 

Mission:
At drive en overskudsgivende forretning, der gennem seværdig fodbold skaber fællesskab, personlig udvikling og integration i vores lokalområde.

2. Et kommende A/S:
Vi har igennem det seneste 1 ½ år arbejdet på at finde den rigtige model for Boldklubben FREM i forhold til at en selskabsform som passer til vores visioner og vores dna.
Vi har blandt andet set andre klubber, som Fremad Amager, Helsingør, HB Køge, Næstved, Vejle indgår aftaler med udland ske investorer, som i større og mindre grad har overtaget driften af klubbernes 1 hold i et håb om sportslig succes.
Om det er det rigtige for de klubber, kan kun tiden vise, men vi tror ikke på at det er det rigtige for vores klub, og vi ser andre muligheder for Frem, som med respekt for før omtalte klubber, kan noget andet og står stærkere i folks bevidsthed om en ”rigtig” fodboldklub i København.
Sammen med firmaet Knowledge Worker har vi arbejdet med muligheden for Frem som en kooperativ klub, mere om det senere under forslag, og det er efter vores overbevisning den rigtige vej at gå for Frem, da det indeholder mange af de ting vi allerede gør i dag og gerne vil fremadrettet. 

3. Ungdomsudvikling:
Fra sæsonen 2019 har DBU og klubberne revideret det gamle licenssystem i forhold til bedre at kunne konkurrere internationalt på talentsiden, og på at skabe noget mere transparens i forhold til klubbernes arbejde og hvordan man opnår Stjerner i det nye system.
Frem har ikke været en del af det finere selskab i en årrække, men vi har en stærk og sund ungdomsafdeling med gode træner, glade unger og gode resultater, som blandt andet også har betydet er flere unge spillere allerede har haft deres debut på 1. holdet.
Det står dog klart at talentudvikling er en vigtig del i forhold til fødekæden til klubbens 1 hold og i forhold til forretningen Frem på sigt, men også lokal bør der være mulighed for klubberne at indgå et bredere samarbejde for talentudvikling.
Derfor har Dennis Poulsen, Benny Davidsen, og Christopher Balle med ungdomstrænerne arbejdet på ny struktur og målsætninger i forhold til at vi i sommeren 2020 håber at kunne opnå en licensstjerne.
Det ser rigtig fornuftigt ud og der er lavet et rigtig godt stykke arbejde, men der er et stykke vej endnu, især på det økonomiske.

4. Københavns Idræts by:
Arbejdet med udvikling af vores område forsætter, om end der har været lidt stille omkring projektet i foråret grundet andre store by projekter som har fyldt meget for Københavns Kommune og politikkerne.
Det er en udfordring at holde gejsten oppe hos vores nabo klubber og foreninger, som ikke føler at der bliver lyttet til os, hvilket er helt forståeligt.
Min fornemmelse er stadig god, og vi ved at kommunen vil Københavns Idræts by, spørgsmålet er bare hvornår? Pt. er der håb om at projektet kommer med i Kommuneplanen 2019.
Visionen om Kbh. Idræts by indeholder sportsgymnasium, hoteller, og et nyt aktivt stadion med nye fælles klubfaciliteter til de foreninger der mangler, skole, børne institutioner, fitness, restauranter, sundhedshus og lounge områder.
Pengene skal komme via salg af grunde ud til Ellebjergvej, private fonde og Københavns Kommune 

Generelt i gennem det sidste år:
Frivillighed og stadion:
Vi har i år fået væsentlig bedre styr på afvikling af kampene på stadion, hvilket skyldes at vi har fået flere frivillige og fået sat mere struktur på hvad vi vil og hvad vi kan, stor ros til Kim Nielsen, som har været en stor arbejdskraft i foråret og stor tak til at dem som yder en stor indsats på stadion og som frivillig generelt.
Klubliv:
Klublivet omkring cafe Frem har været rigtig positivt, med mange gode stunder i hverdagen eller til klub arrangementer som blandt Brian Juul laver, og som lige netop giver det klubliv og fællesskab som er vigtig i Frem.Stor tak til Trine Jensen og Benny Schytte for fælles arbejde på cafedelen.
Kalmarhuset som væksthus:
I sommeren satte vi Væksthus projektet i søen med Benny Schytte som projektleder og med støtte fra Københavns Kommune kan vi nu tilbyde at vores unge mennesker før træning kan hygge sig i sommerhuset med blandt andet PlayStation, samtidig er sommerhuset også blevet strammet op og det er godt at se at huset bliver brugt. 

Sportsligt:
1.Holdet:
Det har været et svært år.
Sidste sommer måtte vi indse at vi var nødt til at skære i 1. holdets budget, hvilket betød at vi skulle sammensætte et nyt hold på få uger og med ny træner i Lasse Holmgaard.
Efteråret var fornuftigt og tegningen så okay ud, men desværre missede vi top-6 efter et par kampe, hvor vi ikke følte at holdet og træner ydede 110 % mod hold som ikke var bedre end vores.
Samtidig var der uro i spillertruppen, hvilket gav anledning til tvivl om Lasse Holmgaard var den rette træner.
Vi kunne samtidig se at vi igen fra sommeren 2019 måtte skære ned på budget grundet økonomi og derfor valgte vi at opsige Lasse.
Vigtigt at sige at det var en svær beslutning, men den rigtige.
I juli ansatte vi så Allan Ravn, som efter en svær start har fået holdet i gang og vores håb er forsat at komme med i top-6, selvom det pt ser svært ud.U23 og ungdommen:Vores målsætning med 2 senior/U23 er at vi meget gerne vil have holdet op i KS, og på sigt op i DS, men vi har været udfordret med at holde på spillerne, som det så ofte er med et 2 holdet, dog ser det ud til at Kim Voss har fået fin styr på den nuværende trup og vi skal forsætte med at have fokus på at holde på spillerne og skabe bedre rammerne for holdet.
På ungdoms siden går det generelt fint og der leveres gode resultater og gode sociale oplevelser med blandt andet Gøteborg turen, hvor næsten 100 spillere og ledere var afsted i påsken.
I august fik vi så gang i pige fodbolden igen og er pt ca. 30 piger, på sigt vil vi meget gerne udvikle pige/kvinde fodbolden meget mere, men det vil på sigt kræve bedre faciliteter og ressourcer. 
Økonomi:
Vi har været ekstremt presset på økonomien som Vanja om lidt vil komme ind på.1. holdet har været for dyrt på trods for at vi kører med et forholdsvis lavt budget, og det vil blive dyre fremadrettet at have et 1 hold i 2. division, og med mindre at vi får tilført kapital, så kan det på sigt blive svært at være divisionshold.
Generelt må vi konstatere at støtten fra kommunen bliver mindre og kravene til foreningerne bliver skærpet og alt koster penge.
Vi er også udfordret i et gammelt klubhus med stigende vedligeholdelse udgifter, som ikke vil blive mindre med tiden.
På den positive side er der forsat fin opbakning fra sponsorerne, men vi kan og skal arbejde med flere muligheder i vores lokal område, ligeledes er der fin opbakning fra fans og tilskuere til vores kampe i forhold til så mange andre klubber og det skal vi være glæde for, og tak for jeres støtte. 

Til slut skal jeg opfordre alle til at forsat at bakke klubben op, og tage del og ansvar, således at vi kan rykke vores klub FREM.
Tak! 

Herefter debat:
Ole ”Jyde” Christiansen:
Laver meget i historisk arkiv. Forundrede over at være blevet smidt ud af Kalmarhuset. Må vi ikke være der?
Man skal lede længe efter det historiske arkiv på hjemmesiden – kan vi få et link på forsiden?
Jan Mathisen:
Vi har brug for et højere ambitionsniveau og flere indtægter. Det kræver konkrete handleplaner. FREM er ikke en blandt flere klubber i området, vi skal være klubben. Det skal være lettere at melde sig ind på hjemmesiden. Pigefodbold kan blive stort. Familietribune, det er børnefamilier, der flytter ind. Kan bestyrelsen ikke melde samlet ud om prioriteter, så vi kan rykke samlet. Og være opmærksomme på kommunens planer.
Søren Villadsen:
“Tak for beretningen. Det er stadig lidt ugennemskueligt, hvorfor økonomien ikke er så god, når der mange tilskuere, og omkostningerne til 1. holdet er lave. Kan vi komme lidt dybere ned i det.”
Benny Schytte:
“Kalmarhuset er blevet lavet om til Væksthuset. Og der kommer styr på arkivet, så arkivalierne står det rigtige sted, og så arkivet får en nøgle.”
Per Jakobsen:
“Vi arbejder på det med hjemmesiden, men det kræver nogle penge, og det er svært, når man ikke har så mange penge. Jeg skal ikke kunne sige, hvordan andre klubber på vores niveau klarer sig. Vi har tilskuere og stadig pænt med sponsorer, men vi er oppe mod nogle med flere penge.”
Henrik:
“Det kan vel ikke være så svær på den nuværende hjemmeside at indføje det link?”
En anden Henrik:
“Mit barnebarn er begyndt at spille herude. Links til hans årgang passede ikke med navne osv. Og det er jo den hjemmeside, som folk henvender sig gennem. Det må være muligt at føre den ajour.”
Johnny Ploug:
“Hvorfor kaldte du, Per, det for et A/S i beretningen – jeg troede, det skulle være et kooperativt selskab?
Hvorfor bakker Københavns Kommune ikke mere op – jeg er usikker på, hvor kommunen er?
Jeg laver faktisk hjemmesider…”
Lars Larsen:
“Skal vi hænge ved fortiden, eller skal vi videre? Hvis man vil identificere sig med historien, så spørger man altså Historisk Arkiv, inden man flytter dem. Det samme med loungen – hvorfor hedder det ikke Pauli Loungen længere.”
Per Jakobsen:
“Jeg kan ikke komme ind på detaljerne omkring hjemmesiden, men vi arbejder på højtryk for at få det løst.
Mht. kommunen så går det den rigtige vej, spørgsmålet er, hvor hurtigt det kommer til at gå.
Vi er en klub med historie og traditioner, og det skal vi bevare, men vi skal også være en moderne fodboldklub – og det gælder både talentudviklingen og driften. Mht. loungen så er den fin, men der er for få, og det er fordi, det ikke er det, der interesserer sponsorer i dag. Det kan blive guld værd med det område, hvis vi får bygget erhvervsnetværk.”
Benny Schytte:
“Jeg er kontaktperson til Historisk Arkiv, og vi har været i dialog. Der var en periode, hvor vi ikke kunne komme videre. Men det kan blive bedre fremover.”

Beretningen blev godkendt.

Ad 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Kasserer Vanja Schultz præsenterede regnskabet:
Så er det blevet regnskabets time, og jeg vil nu fremlægge årsregnskabet for Boldklubben FREM for det regnskabsår der løbet fra 1. juli 2018 til 30. juni 2019.
Regnskabets første side består af en ledelsespåtegning, der er underskrevet af den samlede bestyrelse samt foreningens interne kritiske revisor. En ledelsespåtegning er bestyrelsens og den interne revisors bekræftelse af, at årsrapporten her, er et retvisende billede af årets indtægter og udgifter for sæsonen, samt foreningens aktiver og forpligtigelser pr. 30. juni 2019.
De næste 3 sider er den eksterne revisors erklæring. Den er magen til sidste år, med det vi vil kalde en blank påtegning med den obligatoriske fremhævelse af, at budgettet ikke er revideret. Vores revisor er som sidste år René Mørch Sørensen. Eneste forskel er nu, at sidste år hed vores revisionsfirma RIR – men da det firma siden sidste års generalforsamling er blevet opkøbt af Beierholm, står der nu et nyt revisionsfirma nævnt i vores årsrapport.
Side 5 med foreningsoplysningerne og de to sider med anvendt regnskabspraksis vil jeg ikke sige så meget om. Det vigtigste er her at pointere, at der er tale om samme praksis som tidligere år, og det er en helt almindelig regnskabspraksis for foreninger som følges.
Resultatopgørelsen består af 4 kolonner. 1 med årets resultat, 1 med sidste års resultat samt budget for 2018/19 samt det kommende regnskabsår 2019/20.
Det jeg vil gennemgå nu, er kolonne 1 som viser, hvordan indtægter og udgifterne for 2018/19 har fordelt sig. 
Første gruppe af indtægter er breddeidrætten, som er vores børn-, unge- og seniorhold.
– Kontingentindtægter udgør 760 t.kr. og er indtægter fra ca. 700 betalende medlemmer. Det er positivt at se, at det er en stigning i forhold til sidste år.
Stigningen skyldes dels, at vi er blevet lidt flere medlemmer, men primært at kontingentet blev sat op pr. 1. januar 2019
– Kommunale tilskud udgør 469 t.kr. og er primært FOS tilskud, som vi får fra Københavns Kommune
– Der er siden sidste år kommet ny forpagter, som for 2018/19 har betalt en forpagtningsafgift på 106 t.kr. En del af forpagtningshonoraret er omsætningsbestemt, og det er forventningen, at Cafeén efter dette opstartsår, vil kunne bidrage med lidt større forpagtningsafgift.
– Socialfaglige tiltag var en budgetpost oprettet sidste år både med 100 t.kr. i indtægt såvel som 100 t.kr. i udgifter, som ikke nåede at blive iværksat. Derfor står der et rundt 0.
– Udlodningsmidler udgør kr. 0. Som nævnt på sidste års generalforsamling var 2017/18 det sidste år med denne mulighed for støtte. Puljen med udlodningsmidler er nu helt afskaffet, og i stedet lagt ind som en fond i DGI regi. Den nye pulje kan ikke længere ansøges til alm. forenings drift, og vi har fået desværre afslag på de ansøgninger vi har sendt til puljen.  Vi må erkende på bundlinjen, at foreningen virkelig mangler de næsten 400 t.kr. som i tidligere årligt har fået.
– Sponsorater, tilskud og øvrige indtægter til bredden idrætten udgør samlet 186 kr. Tilskud fra hjælpefonen er noget højere sammenlignet med tidligere, men er rent tilskud til nogle afholdte omkostninger der kommer længere nede, fx ungdommens stævner og udlandsture.

Næste gruppe af indtægter bliver kaldt elite-indtægter og vedrører indtægter i tilknytning til 1. holdet som spiller i klubbens 2. division. 
– Sponsorater har været én lang sej kamp for bestyrelsen gennem det meste af året. Der skal arbejdes på at holde på de eksisterende, og endnu hårdere på at få nye sponsorer. Det lykkedes at komme op på den mænge af sponsorater, som der var budgetteret med, men det har ikke været nemt. Men jeg vil faktisk godt rose bestyrelsen for at komme i mål her.
Sammenligner vi sponsorater med sidste år, så kan vi se et fald, og der er ingen tvivl om, at sponsorer bliver et kernepunkt for bestyrelsen i det kommende regnskabsår. For bredde såvel som elite delen af vores forening.
– Stadionindtægter blev for året på 1.256 t.kr., hvilket er rigtig flot, men netop stadionindtægterne er vores store udfordring. Det afhænger af vind, vejr, hvilke modstandere vi skal møde, hvordan de unge mennesker performer på banen og humøret hos de mange fans.
Det gik rigtig godt i regnskabsårets første 6 måneder, hvor indtægten blev 759 t.kr. Men noget sværere så det ud årets sidste 6 måneder, hvor indtægten kun blev 497 t.kr. Det er altså en forskel på 262 t.kr. på forår og efterår.
Men ingen stadion indtægter uden væsentlige stadion udgifter, så det vigtige er selvfølgelig det samlede resultat af stadion. Det kommer jeg til under udgifterne.
– Erhvervsklubben er et nyt tiltag igangsat af bestyrelsen i løbet af året. Det har været god tilslutning til erhvervstiltaget, og bestyrelsen ser et fortsat stort potentiale for at udvikle linket mellem vores forening og det lokale erhvervsliv.
– Divisionspenge, TV-penge og UEFA solidaritet udgør samlet ca. 300 t.kr. og er lidt mindre både i forhold til forventet i budgettet men også sammenlignet med sidste år. Disse midler afhænger af forskelige fordelingsnøgler som giver os ret til en andel af midlerne.  Blandet andet afhænger det af hvordan de danske fodboldklubber klarer sig i de europæiske turneringer, så det er ikke en indtægt vi direkte kan påvirke. Men bestyrelsen prøver selvfølgelig fx ved at deltage i møder i Divisionsforeningen osv. Lobbyarbejde er i det hele taget en stor del af bestyrelsens opgaver.

Og så til udgifterne.
– Kampudgifterne blev samlet for året 864 t.kr. og er fx udgifter til dommere, sikkerhedsfolk, leje af stadion og indkøb af mad og drikke. Sammenholder vi det med omsætningen ovenfor, så er der et samlet overskud på 392 t.kr. hvilket var 62 t.kr. bedre end budgetteret. 
Det interessante for mig har været, at se på fordelingen af kampoversskuddene på 1. og 2. halvår. Her ses følgende overskud:
2H 2018: 281 t.kr.
1H 2019: 111 t.kr.
Og her ses også lidt af forklaring på, hvor svært det er at styre indtægter og udgifter. For først så lå vi 150 t.kr over budgettet og pludselig så var der turbulens, manglende resultater så vi ikke kom i oprykningspillet, uro på førsteholdet, tilskuerantallet faldt drastisk og stadionoverskuddet blev mindre og mindre for hver måned der gik.
– Elite holdudgifter er 686 t.kr. og er primært udgifter til bonusspillere, men dækker også udgifter til deres bolde, støvler, fys ifm. skader, Erhvervsklubben, kontingenter til Divisionsforening mv.
– Seniorafdeling har haft udgifter på 58 t.kr. primært til trænere og ledere.
– Ungdomsafdelingen er én af vores helt store udgiftsposter, men det er også her vi finder – størstedelen af de aktive medlemmer. Udgiften blev i 2018/19 på i alt 534 t.kr. og dækker over udgifter til trænere og ledere, tilskud til ture og sociale arrangementer, ungdomskontrakter og køb af bolde osv.

Sammenholdes med budgettet, så kan man se, at der er brugt 80 t.kr. mere end der var afsat budget til. Den største årsag hertil er, at bestyrelsen for sæson 2018/19 havde besluttet, at dække alle træneres andel af ture, men antallet af ture og størrelsen af trænernes udgifter har været undervurderet i budgettet for 18/19. Jeg vil derfor opfordre klubben til, at turudgifter ikke skal være et ”frikort system”, men der skal holdes fast i det budget, der er for 2019/20. Jeg foreslår derfor, at de trænerne og ledere som nu er ved at planlægge ture for 19/20, må sendes en ansøgning til bestyrelsen om træner/leder turstøtte senest den 1. november 2019, hvorefter bestyrelsen må fordele den pulje der er afsat til ture på i alt 30 t.kr.
– Fællesomkostninger bredde er udgifter til holdtilmeldinger og dommere, men også tøjpakke til trænere, bus til de kampe som ligger langt væk for hold der betaler elite tillæg, udgifter ifm. fodboldskole, trænerkurser osv. er udgiftført her. Det er værd at bemærke, at hvis der ikke havde været betalt i alt 19.540 kr. i diverse bøder til DBU, så ville budgettet for fællesomkostninger, bredde samlet være gået op. Langt de fleste bøder handler om udeblivelser. Det er simplethen SÅ ærgerlige penge at skulle betale, så min opfordring vil klart være til træner/ledere få nu meldt fra i tide, få nu indberettet resultater rettidigt, så pengene kan bruges på trænere eller holdtilmeldinger i stedet for.
– Løn er en regnskabspost som dækker løn til kontraktspillere, førsteholdets trænere og løn til administrationen. Budgettet er overskredet med 145 t.kr. og er primært ekstraudgifter vedtaget i løbet af året i tilknytning til 1. holdet.
Budgettet for 2019/20 er på 987 t.kr. og skyldes primært, at vi i højere grad forventer, at der vil blive indgået bonusaftaler med spillere frem for kontrakter, idet det er klart den billigste løsning for klubben.
– Klubhusudgifter er desværre også en regnskabspost, som har haft svært ved at holde budgettet. Der var udgifter for i alt 618 t.kr., hvilket er en budgetoverskridelse på hele 193 t.kr. Det er klart utilfredsstillende, men det har heller ikke været nemt. Eksempelvis så er det i kommunen blevet besluttet, at der skal opkræves og betales for EL, hvilket aldrig tidligere har været opkrævet. Det har kostet 100 t.kr. ekstra i 18/19, herudover er der vask og rengøring, som de nye budgetposter der også blevet dyrere end budgettet. Begge dele er der selvfølgelig taget højde for i næste års budget.
Årsagen til at klubhusudgifter i dag er noget større sammenlignet med sidste år er, at i denne sæson har der ikke længere været ansat en inhouse rengøringsmand, men i stedet rengøring været outsourcet. (I budgettet var der sidste år ikke taget højde for at skille forpagtning og rengøring af).
Regnskabsmæssigt betyder det, at vi nu får fakturaer for rengøring som bliver en udgift under klubhuset, i stedet for en lønudgift under regnskabsposten lønninger.
– Omkostninger til administration udgjorde for året 273 t.kr. Også her ses en rigtig stor budgetoverskridelse, hvilket skyldes at der måtte bruges ekstra ressourcer på besvarelse af spørgsmål til SKAT, på rådgivning ifm. udvikling af strategi for klubben i retning mod ny selskabsdannelse med størst mulig klubinvolvering.

Resultatet for året blev som i kan se, et rigtigt stort underskud på – 390 t.kr. og det er klart utilfredsstillende, og det går IKKE igen.
Men det har også været et rigtigt svært år, både sportsligt og økonomisk, og bestyrelsen har arbejdet helt enormt hårdt både på at skabe stabilitet omkring driften af klubben, driften af stadion, at have fokus på sponsorer samtidigmed med, at der også er et stort behov for udvikling af Boldklubben FREM som fodboldklub, hvis vi skal tilpasse os de krav, der er fra Offentlige instanser som Københavns Kommune, Skattestyrelsen, trænere, spillere, medlemmer og øvrige supportere omkring klubben.

Balancen
Næste sider viser en oversigt over de aktiver, egenkapital og gældsforpligtigelser som Boldklubben FREM har pr. 30/6 2019.
Anlægsaktiverne består i klubben af fysiske aktiver i form af skurvogne på stadion og som noget nyt i 18/19 køkkeninventar, da vi har været nød til at købe nyt køleskab, gryder, pander osv. mv. til erstatning for noget, som var gået i stykker eller slidt op.
Da investeringerne har en fysisk levetid over 3 år, så skal der regnskabsmæssigt aktiveres, for derefter at fordele udgiften ud over en årrække. Skurvogne afskrives over 10 år, og køkkeninventaret over 3 år ud fra et skøn over aktivernes levetid.
Omsætningsaktiver består af varebeholdninger, tilgodehavender og likvide midler. Varebeholdninger er det øl og vand, som står på lager på stadion.
Tilgodehavenderne er forskellige typer af tilgodehavender, hvor vi mangler at få betalingerne ind på banken på balancedagen. I dag er langt størstedelen af alle tilgodehavender afregnet. Det er også positivt at se, at kontingentrestancer er en regnskabspost, som år for år er blevet mindre, hvilket skyldes, at langt de fleste kontingenter opkræves automatisk via klub-officesystemet og betales med dankort.
Likvide midler består af indestående på bank og en lille kontantbeholdning.
Egenkapitalen er som følge af årets underskud blevet reduceret til 82 t.kr.
Gældsforpligtigelser udgør i alt 728 t.kr. Det er bortset fra feriepengeforpligtigelsen og Projekt væksthus gæld som skal betales til kreditorerne. Alle andre poster er kreditorer, som alle er blevet betalt efter balancedagen. Dette gælder også Hjælpefonden, hvor vi har været nød til at benytte retten til et likviditetslån hen over sommeren, da der var udgifter som forfaldt, før vi kunne nå at få alle tilgodehavenderne hjem. Lånet er i dag fuldt ud tilbagebetalt. Feriepengeforpligtigelse er en regnskabsmæssigt opgjort forpligtigelse til at udbetale løn under ferie til ens funktionæransatte. Dvs. den bliver nedbragt i takt med at de ansatte holder ferie.
Projekt væksthus er et tilskud Boldklubben har søgt og fået, men hvor vi endnu ikke har afholdt den fulde udgift dertil. Derfor bliver det afsat som en gæld, som derefter bliver nedbragt hver gang projektudgiften afholdes. I tilfælde af at tilskuddet ikke anvendes, skal den tilbagebetales. Projektet er startet op kort før sommerferien og er nu i fuld gang, og omhandler bl.a. lektie cafe om eftermiddagen i den bygning, som også omtales som sommerhuset.
Afslutning
Jeg ved godt, at det er helt enormt skuffende med dette års underskud, og jeg kan kun opfordre til, at alle medlemmer giver en hånd med. En ulønnet bestyrelse på 5 mand, som alle har et arbejde at passe ved siden af, kan ikke alene passe samtlige driftsopgaver i denne fodboldklub. Det er i høj grad brug for, at de forskellige udvalg hjælper til. Jeg kan derfor kun opfordre dels bestyrelsen til at melde ud, hvilke opgaver der er behov for hjælp til, men også til jer medlemmer, at i byder ind, enten på konkrete opgaver, eller at i får oprettet og meldt jer ind på tiltag som eksempelvis festudvalg, klubhusudvalg, sponsor/fondeudvalg, kommunikationsudvalg, stadionudvalg, forretningsudvalg osv.

Herefter debat:
Bjarne Nielsen:
“Det er alvorligt det her. Hvad er bestyrelsens planer?”
Jan Mathisen:
“Hvad er de offensive planer?”
Simon Nyborg:
“Egenkapitalen er helt i det røde felt, og forslaget om et selskab er det offensive bud.”
Tom Kristensen:
“Hvorfor er underskuddet overført til andre reserver?”
Vanja:
“Det er de 200.000 fra Klubstøtte-kampagnen, som stod under øvrige reserver, der er gået til at dække underskuddet.”

Ad 4) Godkendelse af regnskab for Boldklubben FREMs Hjælpefond
Årets resultat i Boldklubben FREMs Hjælpefond må betragtes som meget tilfredsstillende. På trods af et vanskeligt år for værdipapirer fik vi en pæn indtjening og kan med tillæg af de mange støttebeløb fra stole- og stolpereklamer yde et væsentligt bidrag til ungdomsafdelingens rejser.
Udover det, har fonden støttet klubbens sociale liv, via tilskud til nålefest og årets lederfest.
Fondens midler er i år også benyttet af Boldklubben FREM der i en kort periode fik tilført likviditet. Lånet er i dag fuldt tilbagebetalt.
Mere detaljeret information om årets regnskab kan ses på klubbens hjemmeside under linket “Hjælpefonden”.
John sluttede af med at takke for dette job i klubben, gennem næsten 10 år, der havde givet stor arbejdstilfredshed, og han så med stolthed tilbage på fondens indsats i forbindelse med etablering af Multibanen og fornyelsen af det store klublokale. Heldige med fondens investeringer havde vi også været, da fonden igennem denne periode både kunne støtte vigtige projekter og klubbens ungdomsarbejde, samtidigt med at egenkapitalen var øget.
Som afslutning kunne John med stor glæde fortælle at Preben Steen Nielsen overtager administrator rollen i fonden. En beslutning som generalforsamlingen bifaldt.

Ad 5) Fastsættelse af kontingent
Ved kasserer Vanja Schultz:
Hvert år fastsætter generalforsamlingen kontingent for det kommende år gældende fra 1/1, og det skal vi også i år. Efter at have gået budgettet igennem på alle leder og kanter, finder jeg det nødvendigt, at vi igen i år foreslår en kontingentstigning, helt simpelt for at få budgettet til at hænge sammen.
Kontingentindtægten SKAL kunne dække breddeidrættens udgifter til en andel af klubhuset, rengøring, tøjvask, løn til trænere, stævner og kurser. Herudover er der sidste år opstartet Skills og specifik træning for at styrke udviklingen blandt ungdomsspillerne, hvilket forudsættes videreført.
Forslaget er, at langt de fleste hold stiger 100 kr. ved næste opkrævning. De passive er ikke foreslået en stigning, men hensigten er, at der i løbet af efteråret skal føres en kampagne, hvor vi opfordrer de passive kontingenter til at overgå til at blive støttemedlem, som samlet for året vil svare til en stigning på 100 kr. 

Cricket 2. senior forslås ændret fra årligt kontingent til halvårligt kontingent, for at modsvare de udgifter de forventer at få i den kommende sæson til dommere, da de har vundet deres række og forventes at rykke et række op.

Kontingenter 20202019
U4-6 (halvår)500 400
U7-11 (halvår) 800 700
U12-13 (halvår)850 750
U14 (halvår) 850 750 *
U15-18 (halvår) 900 800 *
U19 (halvår)900 800 *
Pigefodbold (halvår) 400 400
Senior åbne (halvår)1000 950
Senior oldies (halvår)1000 950
Senior + 65 (halvår)700 600
Senior lukkede (halvår) 1000 950
Passive (helt år)500 500
Støttemedlem (månedsvis)50
Cricket, 1. senior (halvår) 700 700
Cricket, 2. senior (helt år) 600
Cricket, 2. senior (halvt år)700
Cricket, passiv (helt år) 500 500
Motionshold 700 600
Elite ungdom (halvår)300 300 *

Til orientering er der i Københavns kommune muligt for økonomisk trængte familier at søge kontingentstøtte til børn og unge i alderen 3-17 år på op til 1.000 kr. samt 500 kr. om året til udstyr og stævner.
Bestyrelsen er opmærksomme på, at med de nye kontingentsats for 2020, så er kontingentet ikke længere blandt de billigste i København, men vi heller ikke de dyreste. Priserne er lidt svære at sammenligne, når vi kigger på andre klubbers kontingenter, da det er meget forskelligt, hvad kontingentet indeholder af tøjordninger, egenbetaling til ture, stævner osv.
Vi har i Boldklubben FREM også stor tradition for, at holdene selv fundraiser en del af deres udgifter, for på den måde at holde omkostningerne ved at gå til fodbold nede. Det er derfor mit indtryk, at Boldklubben FREM har et lavt niveau for egenbetaling ud over kontingentet. Vi har heller ikke indmeldelsesgebyrer eller andre former for gebyrer.

Herefter debat om forslaget:
Solveig:
“De unge har ikke pengene. Hvorfor stiger seniorerne ikke mere?”
Jan Mathisen:
“Jeg vil gerne stille som ændringsforslag, at seniorer også skal stige 100 kr. og ikke som foreslået kun 50 kr.”
Forælder til spiller?:
“Kontingentet begynder at ligge højt, men klubben giver faktisk meget støtte til andre omkostninger, men det ser man ikke, hvis man kun kigger på vores relativt høje kontingent.”
Preben Pathuel:
“Der er noget galt, når det stiger for børn og unge igen i år.”
Johnny Ploug:
“Hvorfor skal de passive ikke stige 100 kr.”
Søren Villadsen:
“Den støtte til dem, der ikke har så mange penge, den skal så også bare opreklameres.”
Anders Broløs:
“Synes ikke kontingent-forslaget afspejler, at vi skal løfte i flok.”
Flemming:
“Hjælpetrænere skal ikke have gratis kontingent til deres børn, hvis alle skal løfte i flok.”
Tom Kristensen:
“Man har været ude i at overveje at sætte kontingenterne ned? I hele den her forsamling fornemmer man, at der er modvilje. Kan man tænke i, at kontingentstigningen kun gælder for et år?”
Ole ”Jyde” Christiansen:
“Cricket-afdelingen er en succes. 2. holdet er rykket op. Det udmønter sig straks i, at de unge, der lige er rykket op, skal de stige til 1400 kr. helårligt. Det er alt for meget ift. omkostningerne. Det er ikke engang sikkert, de får lov af forbundet til at rykke op. Derfor foreslår jeg, at kontingentet for 2. holdet friholdes fra forslaget og aftales med Cricket-afdelingen, når man kender udfaldet.”
Benny Schytte:
“Har undersøgt 40 klubber og mit indtryk er, at vi ligger under gennemsnittet.
Mht. cricket havde jeg forstået, at det var en rimelig løsning omkring 2. holdet. Jeg synes, vi skal tage et møde og finde en rimelig og passende løsning.”
Vanja:
“Havde forstået det som cricket-afdelingens eget forslag, men lad os tale om det.De passive er svære at få til at betale, så det er tegn på, at det er nogle, som risikerer at falde fra.”
Solveig:
“Jeg forstår stadig ikke, at I vil hæve kontingentet og samtidig fjerner socialkontoen. Det hænger ikke sammen.”
Anders Broløs:
“Hvad skal vi give som forklaring på kontingent-stigning som træner?”
Jan:
“Jeg vil sige om torsdagsholdet, at vi betaler 75.000 kr. om året, plus det vi lægger i restauranten.”
Benny:
“Jeg vil sige, at Torsdagsholdet har et lavt kontingent og nogle super forhold i hverdagen.”
Per Jakobsen:
“Jeg ville gerne, at vi kunne undgå at hæve kontingentet, og at der var socialkonto til ungdommen. Men ellers hænger det ikke sammen. Det er de tørre fakta.”
Johnny:
“Jeg forstår ikke, hvorfor de aktive skal betale mere. Hvorfor skal de passive ikke betale mere. Det er et forkert signal at sende.”
Jan Mathisen:
“I må kommunikere det ud på en anden måde, end I plejer. I bliver nødt til at forklare og give folk nogle argumenter.Flemming:Jeg fik ikke svar på det med kontingentfri omkring hjælpetrænere.”

Afstemning:
ÆF: Cricket friholdes – enstemmigt vedtaget
Bestyrelsens forslag – vedtaget
ÆF: Alle seniorer stiger med 100 kr. i stedet for de foreslåede 50 kr. – vedtaget.

Ad 6) Godkendelse af budget
Kasserer Vanja Schultz præsenterede budgetforslaget:
Budgettet for sæsonen 19/20 fremgår af årsrapportens side 4, kolonne 3 og er udarbejdet af bestyrelsen.
Helt overordnet set, er der ikke den store forskel på budgettet for 2018/19 og 2019/20, forskellen bliver dog, at der ikke vil være råd til budgetoverskridelser som sidste år. Egenkapitalen er 30/6 2019 på 82 t.kr. og det er den ”luft” der er tilbage i økonomien. Det bliver et stramt budget, men efter min mening et helt rimeligt budget. Det er derfor vigtigt, at alle som har en forventning om et indkøb, eller forventer at de vil få tilskud som ”de plejer”, det kan vi simpelthen ikke. Alle udgifter skal godkendes af kassereren INDEN de afholdes.
Breddeindtægter er samlet budgetteret til at udgøre 1,5 mio. kr. Heri er indregnet kontingentet som steg 1/1 2019 og igen 1/1 2020. Der forventes også en stigning i forpagtningshonoraret, idet det gerne skulle afspejle et år med fuld omsætning, da forpagtningshonoraret er en andel af cafe-omsætningen.
Herudover vil jeg minde om, at klubhuset lokaler kan lejes af medlemmer som et selskabslokale for 1 t.kr. og for ikke-medlemmer koster det 2 t.kr.
Eliteindtægter er budgettet til at udgør 2,7 mio. kr. hvilket er 280 t.kr. mindre i forhold til det år vi netop har afsluttet. Dette skyldes primært, at vi kun har budgettet med de sponsorer, vi har aftaler eller klare forventninger til, og der er desværre sponsorer, som har ønsket at nedjustere eller holde helt pause fra deres sponsor-engagement. Det betyder omvendt også, at får vi nye sponsorer, så burde det alt andet lige, straks kunne afspejle sig på bundlinjen. Så går der et medlem med en fundraiser gemt i maven, så skriv til bestyrelsen og byd ind med jeres ideer.
Stadion er budgetteret som sidste år med et nettoresultat på 330 t.kr. men det er en regnskabspost der er svært af estimere. Så husk at kom til Valby Idrætspark og se 2. divisionskampene, hvor alt overskud er en direkte støtte til Boldklubben FREM.
Omkostninger er samlet budgetteret til 4,2 mio. kr. i lighed sidste års budget. Største forskel ses på lønningerne, hvor der ikke længere skal budgetteres med løn til rengøring eller samme omfang af løn til 1. holdets trænere og spillere. Herudover så er der ikke budgetteret med ”social konto” til nogle hold, og som nævnt tidligere så kan vi ikke give ”frikort” i tilskud til ture. Der er en budgetpost som skal overholdes, og derfor må der ansøges om et tilskud fra den specifikke pulje hos bestyrelsen. Netop udgifter til ture og stævner er der også flere eksterne muligheder for at fundraise. Vi håber derfor, at det er medlemmer og forældre, som griber bolden og melder sig til at give en hånd med.
Klubhusudgifterne indeholder nu også rengøring og vask af tøj og er afsat med i alt 639 t.kr.
Budgettet lander samlet med et overskud på 35 t.kr. så kære medlemmer udvis mådehold, giv en hånd med uden altid at stille modkrav, få godkendelse fra kassereren inden i går i gang, søg fonde INDEN i opstarter projekter og hjælp meget gerne bestyrelsen med at sætte fokus på, hvem der kunne være vores nye sponsorer og samarbejdspartnere.

Herefter debat:
Jan:
“Koster det 1.000 kr. for et hold at leje lokalet?”
Vanja:
“Nej, ikke for holdene. Lokaleleje koster 1.000 kr. for medlemmer og 2.000 kr. for ikke medlemmer.”

Budgettet blev godkendt.

Ad 7) Forslag:
Forslag om tegningsret
§ 9
”Bestyrelsen – eller dennes befuldmægtigede – repræsenterer klubben i alle forhold og træffer afgørelse i alle sager, hvor andet ikke følger af lovene samt forestår den daglige ledelse under ansvar over for generalforsamlingen.” ændres til:
”Bestyrelsen – eller dennes befuldmægtigede – repræsenterer klubben i alle forhold og træffer afgørelse i alle sager, hvor andet ikke følger af lovene samt forestår den daglige ledelse under ansvar over for generalforsamlingen. Tegningsberettigede for klubben er formand, næstformand og kasserer i forening.
”§11”
(…) Klubbens midler kan kun hæves ved kassereren i forbindelse med en af flere dertil bemyndigede bestyrelsesmedlemmer. (…)” ændres til:
”(…) Klubbens midler kan kun hæves ved kassereren i forbindelse med en af flere dertil bemyndigede bestyrelsesmedlemmer eller andre bemyndigede som klubbens administration.”

Forslaget blev vedtaget.

Forslag om støttemedlemskab
Der indføres en ny medlemskategori kaldet ’støttemedlemmer’ og vedtægterne foreslås ændret i §2, 3, 4 og 12.
§2:
”I klubben optages aktive og passive medlemmer. (…)” ændres til:
”I klubben optages aktive medlemmer, passive medlemmer og støttemedlemmer. (…)”
§3:
”Kontingentet for passive opkræves forud for et år (kalenderår).” ændres til:
”Kontingentet for passive medlemmer opkræves forud for et år (kalenderår) og månedligt for støttemedlemmer.”
§4 om kontingentgrupper:
”(…) Passive medlemmer
Cricket” ændres til:
”(…) Passive medlemmer
Støttemedlemmer
Cricket”
§12 om generalforsamlinger:
”(…) Stemmeret i klubbens anliggender har aktive og passive medlemmer, der er lige med i kontingent. (…)” ændres til:
”(…) Stemmeret i klubbens anliggender har aktive medlemmer, passive medlemmer og støttemedlemmer, der er lige med i kontingent. (…)”

Debat:
Bjarne P. Nielsen:
“Kan man bare betale 50 kr. og så få rettigheder for 500 kr.”
Per:
“Nej”

Forslaget blev vedtaget med den ændring, at der skal være betalt kontingent for mindst et halvt år for at få stemmeret på generalforsamling

Forslag om at stifte kooperativt selskab
Bestyrelsen bemyndiges til hurtigst muligt at etablere et kooperativt selskab, der bl.a. skal udvikle og drive eliteaktiviteterne. Selskabets medlemskreds skal være åben for både eksterne investorer, sponsorer samt klubbens medlemmer og tilhængere. Ledelsen skal være demokratisk valgt og selskabet drives efter de kooperative principper, som de kendes fra f.eks. andelsbevægelsen. Selskabet skal søge om medlemskab i Kooperationen.

(Der var en del debat, som referenten selv tog aktivt del i)

Forslaget blev enstemmigt vedtaget med den ændring, at den endelige selskabsdannelse skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling. 

Ad 8) Valg af bestyrelse
Benny tog ordet til procedure og forklarede, at han er blevet bedt om at stille op som formand.
Niels: “Benny har lavet et kæmpe arbejde, jeg forslår Benny som formand.”
Benny: “FREM i superligaen – en ny rejse, en ny vej, et nyt hold.” (Benny holdt et langt indlæg og præsenterede både sin person og en masse problemer i klubben).
Flemming ØB:
“Jeg vil anbefale Per, ellers vil jeg ikke sidde i bestyrelsen.”
Johnny:
“Hvad har du lavet for klubben?”
Preben:
“Vil du af med Svend, Benny?”
Bjarne P. Nielsen:
“Vil I andre trække jer, hvis Benny stiller op?”
Simon:
“Per Jakobsen har meddelt, at han ikke ser sig i stand til at samle en bestyrelse eller være formand for klubben, hvis Benny sidder i bestyrelsen. Og jeg kan jo ikke sidde i bestyrelsen med Benny alene, så jeg trækker mig også, hvis det sker.”
Cecil:
“Du har lavet det samme nummer før, Benny, og prøvet at vælte en formand og kritiseret alt ved klubben. Derfor kan jeg ikke stemme på dig og anbefaler Per.”
Benny:
“Jeg har kandidater til en anden bestyrelse, hvis jeg bliver valgt som formand.”
Preben:
“Dem der er på valg, er formanden, en kasserer, en næstformand og Flemming ØB.”
Simon:
Lad os stemme om formanden og så finde ud af, hvor mange andre der i så fald skal vælges.”
Per Jakobsen:
“Ærgerligt, at det er kommet dertil. Vi er ikke utilfredse med Bennys arbejde, tværtimod, men du har gjort livet surt for mange andre og skabt konflikter, og derfor kan det ikke fortsætte i bestyrelsen.

Formandsafstemning:
49 til Per
6 til Benny
7 blanke

Per Jakobsen er valgt som formand 

Ekstraordinært valg af kasserer:

Thorkild:
“Jeg vil gerne stille op som kasserer, men hvis ikke Benny trækker sig fra bestyrelsen, så vil jeg ikke.”
Per:
“Det gælder også for mig.”
Benny:
“Jeg går ikke af pinden.”
Bjarne:
“Du har gjort et godt arbejde, Benny, men der er noget, som er højere end det, og jeg vil opfordre dig til at trække dig.”
Johnny:
“Jeg vil gerne stille mistillidsvotum til Benny.”
Benny:
“Der er brug for en ny kurs og nye folk.”

Mistillidsafstemning:
51 – ja
6 – nej
5 – blanke

Benny er udtrådt af bestyrelsen

Valg af kasserer:
Thorkild Andersen er valgt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Frans Barkler er valgt for to år, og Martin E. Jensen er valgt for et år.
Flemming ØB er valgt for to år. 

Ad 9) Valg af suppleanter
Brian Juul og Kim Bengtson er valgt. 

Ad 10) Valg af revision
Der er genvalg til revisoren Beierholm (før hed de RIR) og intern revisor Leif Sørensen.

Ad 11) Eventuelt
Bjarne: “Bestyrelsen skal tage Bennys kritikpunkter til efterretning.”
Jan Mathisen: “Vi glemte et forslag om medlemsfordele. Jeg støtter det, men må jeg opfordre til at bestyrelsen tænker i enkle ordninger.”

Svend Petersens æres pokal 2019 til Solveig Rasmussen. Erindring til Benny Davidsen.

Tak til Vanja og til Benny for bestyrelsesarbejdet

Som dirigent
Preben Steen Nielsen

Som referent
Simon Nyborg

Klubsangen

“Vi er fra fodboldklubben FREM
Vi ta`r en masse sejre hjem
Vi kan skyde vi kan heade
Med et drøn i mål vi bolden kan sætte
Vi vil kæmpe vi vil slås
Så stol i trygt på os
F og, R og, E og, M
Er vor klub li’ fra drenge og til mænd


Adresse

Boldklubben FREM

Julius Andersens Vej 7
2450 København SV

 

kontakt informationer

BK FREM moderklub

CVR 56778519

Tlf. 36 17 13 17

 

Kontorets åbningstider:

Mandag kl. 12 – 17.30

Tirsdag kl. 11 – 17.30

Torsdag kl. 10 – 17.00


kontakt@bkfrem.dk

Ægte København – Sammen er vi stærkest

Anvendelse af data fra bkfrem.dk
kræver en skriftlig godkendelse.
Skriv til  kontakt@bkfrem.dk

Boldklubben FREM ApS

CVR 42027839

Tlf. 41 11 18 86

 

Telefontid:

Mandag kl. 10 – 14

Tirsdag kl. 10- 14

Torsdag kl. 10 – 14


adm@bkfrem.dk