Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Boldklubben FREM den 28. september kl. 19

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Boldklubben FREM i henhold til vedtægterne, der kræver, at indkaldelsen annonceres på klubbens officielle hjemmeside og ved opslag i klubhuset mindst 14 dage før. Alle medlemmer af klubben, aktive som passive, der ikke er i restance på dagen, har stemmeret og vil ellers blive forment adgang til generalforsamlingen. Tillige har støttemedlemmer stemmeret, hvis de har betalt kontingent i mindst seks måneder.

Generalforsamlingen afvikles tirsdag den. 28. september 2021 kl. 19.00, hvor dørene lukkes, og indskrivning kan ske fra kl. 18.15. Generalforsamlingen finder sted i klubhuset.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4) Godkendelse af regnskab for Boldklubben FREMs Hjælpefond
5) Fastsættelse af kontingent
6) Godkendelse af budget
7) Eventuelle forslag
8) Valg af bestyrelse i.h.t. § 8
9) Valg af suppleanter i.h.t. § 8
10) Valg af revisorer i.h.t. § 12
11) Eventuelt

Vedrørende punkt 3, vil regnskabet senest være tilgængeligt fra mandag den 27. september, hvor der vil kunne afhentes kopi af regnskabet på klubbens kontor i åbningstiderne. 

Vedrørende punkt 7, skal eventuelle forslag, der skal tages stilling til af generalforsamlingen i.h.t. klubbens § 13, være klubbens kontor i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens påbegyndelse.

– Bestyrelsen, den 14. september 2021