Referat af generalforsamling 2014

Boldklubben Frem

 

Referat, generalforsamling

 

Tirsdag den 30. september 2014 kl.18.30

 

 

 

Dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent

2.     Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4.     Godkendelse af regnskab for Boldklubben Frems Hjælpefond

5.     Fastsættelse af kontingent

6.     Godkendelse af budget

7.     Eventuelle forslag

8.     Valg af bestyrelse iht. § 8

9.     Valg af suppleanter iht. § 8

10.  Valg af revisor iht. § 12

11.  Evt.

 

De medlemmer, der er gået bort siden sidste generalforsamling blev mindet med et minuts stilhed:

 

Erik Manne Dyreborg

 

Curlei Nielsen

 

Jørgen Betzer

 

Bent Hougaard

 

Ib Henriksen var fraværende ved generalforsamlingen for første gang i 64 år pga. sygdom, men sendte en hilsen til de fremmødte og en stor hilsen den anden vej og på gensyn til GF i 2015.

 

Traditionen tro blev Svend Petersens mindepokalen overrakt. Dette år til John Kassinger, bl.a. for det store arbejde i Hjælpefonden og anskaffelsen af multibanen, som allerede er blevet en kæmpe succes.

 

Thorkild Andersen modtog en erindringspokal.

 

Att. 1:

 

Preben Steen Nielsen blev valgt som ordstyrer. 61 stemmeberettigede.

 

Att. 2:

 

Claus Mohrhagen:

Berettede om at medlemsantallet fortsat er stigende, primært i ungdomsafdelingen. I skrivende stund er vi 864 medlemmer (535 aktive og 329 passive).

 

Vi har i stigende grad brug for flere frivillige til at hjælpe i forskellige udvalg, i klubben og på stadion. Samtidigt har vi brug for at styrke administrationen for at kunne følge med.

 

I forhold til cricket bliver der nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder hen mod en flytning af banen og økonomi til dette, da klubben har ambitioner om at anlægge en opvisningsbane (11-mands) foran klubhuset.

 

Faciliteter:

Multibanen står klar og er allerede en succes med masser af aktivitet.

 

Caféområdet er udvidet og istandsat og nu arbejdes der med at forbedre indretningen.

 

Vi har fået nye døre og vinduer i entréen.

 

Stadiontårnet var ikke sikkert og er derfor taget ned. Containere er brugt til diverse boder m.m. på stadion.

 

Derudover har vi fået udskiftet alarmsystemet i klubben

 

Ekstra renovering i en del af VIP´en på stadion.

 

 

Ungdomsafdelingen:

 

Ungdommen har været på rejser/turneringer til Tyskland, Tyrkiet, Sverige og diverse turneringer i Danmark.

 

Licens fik vi ikke i denne omgang, men vi kaster ikke håndklædet i ringen og er i løbende dialog med DBU.

 

For første gang har vi tilmeldt et U16 hold, hvilket sikrer, at flere ungdomsspillere kommer i kamp.

 

Anders Broløs har startet MiniFrem op og pt er der kommet rigtigt mange nye medlemmer til klubben som følge af dette initiativ.

 

Stor ros til alle trænere/ledere for deres store arbejde med vores ungdom.

 

 

Økonomi:

 

Vi går ud med et underskud, som bl.a. skyldes de mange indbrud i caféen, kontoret og på stadion samt ombygningen.

 

Ture for ungdommen har selvfølgelig også kostet.

 

Det har hjulpet, pga. kontorets store indsats, men kontingentrestancer er fortsat et problem.

 

Vi arbejder fortsat på at tilknytte flere og flere sponsorer. Der er dannet en netværksklub, som også helst skulle generere nye sponsorer.

 

Salget af Nicki Bille medfører desuden en betragtelig indtægt, når pengene lander hos FREM

 

 

Sportsligt:

 

Pt indtager vi en flot 1. plads i 2. division, hvilket må siges at være godt gået af trænerteamet, som blev sat ind efter Henrik jensen.

 

Flere og flere dygtige spillere er kommet på kontrakt.

 

Divisionerne får ny struktur i næste sæson, så vi skal fortsat være med i toppen.

 

Generelt er det flot over hele linjen – fra ungdom til de ældste.

 

Vi har dygtige trænere og prøver hele tiden at sende flere trænere på diverse kurser.

 

Politisk:

 

Planerne om en “Idrætsby” blev gennemgået – CM har de midlertidige tegninger, hvis de ønskes.

 

Der er intentioner om at etablere et fælles klubhus for flere Valbyklubber med udgangspunkt i vores og derved få udbygget vores klubhus, samt nogle fælles faciliteter.

 

Stadion skal renoveres for ca. 22 millioner kr.

 

Club Danmark Hallen skal renoveres og renoveringen påbegyndes i november måned og slutter med genåbning i foråret 2016. Der arbejdes med en driftsmodel, hvor Boldklubben Frem er med.

 

Tak til alle frivillige der hjælper i klubben og på stadion.

 

Tak til alle trænere/ledere.

 

Tak til alle fans/supportere for en fantastisk opbakning.

 

Tak til alle vores sponsorer

 

Tak til kontoret Heidi og Henrik

 

 

 

Spørgsmål/kommentarer:

 

Preben Christiansen:

 

Hvad er visionerne for bestyrelsen og klubben. Hvad er ambitionerne og mulighederne? En realistisk målsætning?

 

Kim Hansen:

 

Hvem træder ud af bestyrelsen? Savner mere ros til ungdomsafdelingen.

 

Jan Folke:

 

Godt, at man nu kan købe en ordentlig kop kaffe.

 

Claus Mohrhagen:

 

Vi skal først og fremmest have hele klubben med. Inden for 5 år kunne vi blive et etableret 1.divisionshold. Det kræver bedre økonomi og tilgang af sponsorer.

 

2.holdet og resten af klubbens hold  i ungdommen skal også kunne følge med.

 

Bestyrelsen vender vi tilbage til senere.

 

Dejligt med en god kop kaffe!

 

Att. 3:

 

Thorkild Andersen:

 

Det udleverede regnskab blev gennemgået.

 

Resultatet er ikke tilfredsstillende pga. et underskud på 142.428 kr.. Men det har været et hårdt år med mange ekstra udgifter. Ombygning og stigende udgifter er den primære årsag til underskuddet.

 

De mange udgifter er dog heldigvis i mange tilfælde dækket af stigende indtægter.

 

Eksempelvis har Københavns Kommune bidraget med 150.000 kr. til multibanen og 279.000 kr. til ombygningen.

 

En anden årsag er, at vi har afholdt udgifter fra sidste år på ca. 254.000 kr..

 

Status pr. 30.06.2014 blev gennemgået.

 

Aktiver og passivere balancerer med et beløb på 1.392.198 kr..

 

I den sammenhæng er det værd at nævne, at restancerne er reduceret fra 68.000 kr. til 43.000 pga. kontorets store arbejde i denne sammenhæng.

 

Samtidigt kan vi konstatere, at vi har fået tilgang af medlemmer i både foråret og efteråret.

 

Vi har pt. beholdninger for 134.000 kr., primært lager i butikken.

 

Vi må konstatere, at underskuddet bevirker, at egenkapitalen er nede på 583.969 kr.. I forhold til vores omsætning, skal vi ikke længere ned.

 

Vi har gæld pr. 30.06.2014 til diverse kreditorer på ca. 629.000 kr. og derudover har vi afsat 120.000 kr. til feriepengeforpligtigelse. Det er dog ikke sikkert, at beløbet bliver så stort, hvis ansatte og spillere fortsætter efter denne sæson.

 

Ordet blev herefter overladt til generalforsamlingen.

 

 

Spørgsmål/Kommentarer:

 

Peter Olsen:

 

Thorkild Andersen tog over efter mig (PO) og det skal han have kæmpe stor tak for.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

Att. 4:

 

John Kassinger:

 

Det udleverede regnskab for Hjælpefonden blev gennemgået.

 

Status pr. 30.06.2014 blev gennemgået.

 

Umiddelbart har Hjælpefonden en sund økonomi. Det har været et spørgsmål om at investere fornuftigt. Stolpe – og stolereklamer er også en vigtig indtægtskilde.

 

 

 

Spørgsmål/kommentarer:

Regnskabet blev godkendt.

 

Att. 5:

 

Thorkild Andersen:

 

Forslag om nye kontingenter, gældende fra januar 2015 blev fremlagt.

 

Vi har desværre haft en del passive medlemmer, som har fungeret som aktive. Det har medført en sund dialog, som forhåbentlig medfører lavere kontingentrestance og stigende kontingentindtægter.

 

Spørgsmål/kommentarer:

 

Jim Voss:

 

Hvordan ligger kontingentsatserne i forhold til andre sammenlignelige satser?

 

Thorkild Andersen:

 

Vi ligger lavt eller forholdsvist lavt i forhold til andre sammenlignelige klubber i København og omegn – især i ungdomsafdelingen.

 

Anders Broløs:

 

Hvad skal de ekstra penge bruges til?

 

Thorkild Andersen:

 

Til gavn for hele klubben.

 

Forslaget blev godkendt

 

 

Att. 6:

 

Thorkild Andersen:

 

Budgettet blev gennemgået.

 

Vi budgetterer med indtægter på 3.568.000 kr. og udgifter for 3.565.000 kr..

 

Det kræver, at vore medlemmer betaler deres kontingent.

 

Vi har nogle store kampe i vente (Fremad Amager og Hvidovre) og forhåbentligt kommer der mange tilskuere til disse, hvilket vil betyde øgede indtægter.

 

Klub1000 og Klub5000 blev gennemgået.

 

Økonomien i forhold til udlodningsmidler bliver vanskelig at forudsige fremadrettet pga. skærpede skatteregler.

 

Spørgsmål/kommentarer:

 

Jim Voss:

 

Henviste til artikel i Politiken vedrørende Kulturministeriet og fordeling af midler i foreningslivet fremadrettet.

 

Peter Olsen:

 

Det er kompliceret at budgettere med indtægter fra udlodning.

 

Ole Christiansen:

 

Budgettet for cricketafdelingen er i omegnen af 13.000 – 15.000 kr.

 

Budgettet blev godkendt

 

Att. 7:

 

Regler angående nye forslag blev gennemgået.

 

Forslag angående kontingent blev godkendt.

 

Ændring af dagen for generalforsamlingen fra tirsdag til en kamplørdag blev foreslået.

 

 

Spørgsmål/kommentarer:

 

John Kassinger:

 

Generalforsamlingen kunne være en del af en fest, hvor flere ville dukke op. Idéen er rigtig god.

 

Jim Voss:

 

Kan man sidde her i fred og ro en lørdag i forbindelse med en hjemmebanekamp?

 

Peter Olsen:

 

Forslaget er fint nok, men mange medlemmer har gøremål i forbindelse med en hjemmekamp.

 

Bestyrelsen arbejder videre med forslaget og kan ændre inden for vedtægternes ramme.

 

Att. 8:

 

Bestyrelsen foreslog Henrik Stokholm som kasserer, Jens Andersen og Simon Nyborg som nye bestyrelsesmedlemmer. Kort præsentation af alle tre.

 

Administratorrollen og en potentiel dobbeltrolle i klubben blev drøftet.

 

Henrik Stokholm blev valgt som kasserer.

 

Jens Andersen, Simon Nyborg og Johnny Hansen stillede op til de to ledige pladser i bestyrelsen.

 

Der blev foretaget skriftlig afstemning og resultatet blev Jens Andersen 56 stemmer, Simon Nyborg 48 stemmer og Johnny Hansen 16 stemmer.

 

Jens Andersen og Simon Nyborg blev valgt ind i bestyrelsen. Tillykke til dem.

 

Att. 9:

 

Brian Juul og Rene Henriksen meldte sig som suppleanter – og blev valgt.

 

 

Att. 10:

 

Leif Sørensen blev valgt som ny kritisk revisor. Tak til Cecil.

 

Statsautoriseret revisor blev genvalgt.

 

 

Att. 11:

 

Allan Jensen:

 

Vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden og vi har i stigende grad brug for flere hænder.

 

John Kassinger:

 

Fremlagde et “kærestebrev” til den nye bestyrelse.

 

 

 

Tak for god ro og orden!

 

Dirigent

Preben Steen Nielsen

Klubsangen

“Vi er fra fodboldklubben FREM
Vi ta`r en masse sejre hjem
Vi kan skyde vi kan heade
Med et drøn i mål vi bolden kan sætte
Vi vil kæmpe vi vil slås
Så stol i trygt på os
F og, R og, E og, M
Er vor klub li’ fra drenge og til mænd


Adresse

Boldklubben FREM

Julius Andersens Vej 7
2450 København SV

 

kontakt informationer

BK FREM moderklub

CVR 56778519

Tlf. 36 17 13 17

 

Kontorets åbningstider:

Mandag kl. 12 – 17.30

Tirsdag kl. 11 – 17.30

Torsdag kl. 10 – 17.00


kontakt@bkfrem.dk

Ægte København – Sammen er vi stærkest

Anvendelse af data fra bkfrem.dk
kræver en skriftlig godkendelse.
Skriv til  kontakt@bkfrem.dk

Boldklubben FREM ApS

CVR 42027839

Tlf. 41 11 18 86

 

Telefontid:

Mandag kl. 10 – 14

Tirsdag kl. 10- 14

Torsdag kl. 10 – 14


adm@bkfrem.dk