Referat af generalforsamling 24. september 2013

Referat  Boldklubben Frems Generalforsamling 24. september 2013

Dagsorden:

        1) Valg af dirigent

        2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

        3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab

        4) Godkendelse af regnskab for BKF’s Hjælpefond

        5) Fastsættelse af kontingent

        6) Godkendelse af budget

        7) Eventuelle forslag

        8) Valg af bestyrelse i.h.t. § 8

        9) Valg af suppleanter i.h.t. § 8

        10) Valg af revisor i.h.t. § 12

        11) Eventuelt

Tilstedeværende: 43 medlemmer                                                                                                               

Formand Claus Morhagen overrækker Svends Pedersens ærespokal til aftenens dirigent Thorkild Andersen                                                                             Foto: Preben Pathuel.                              

Att. 1:                

Valg af dirigent

Thorkild Andersen blev valgt som dirigent.                                                                                        

Torkild orienterede om problemstillingen vedrørende manglende skriftlig indkaldelse til Generalforsamling.                         

Generalforsamlingen blev herefter godkendt som lovlig indkaldt.

Att. 2:                                                                                                                                                                                                 

Formandens beretning.                                                                                                                                                                 

Velkommen til dette års generalforsamling og dejligt at se så mange medlemmer, håber vi får en god og konstruktiv aften.

Traditionen tro skal vi holde et minuts stilhed for dem der gået bort siden sidste generalforsamling.

Henning Orby 

Bent ”Nusser” Carlsen

Niels Birkelyng

Ove Sørensen

Leif Tønnesen

Harald Gronemann

Kurt Hansen

Jan Ertmann

Svend Petersens ærespokal gik til Thorkild Andersen. Erik Lindeskov Nielsen fik et gavekort til Fremmershoppen som “Erindringspokal”.

Medlem nr. 1000 er rundet.

Nye cafeforpagtere – velkommen til Rene og Bettina.

Revideret logo og en designlinie, som stille og roligt integreres rundt om i klubben.

Ny frisk hjemmeside – tak til Republic og især Dennis Sjøbeck og Claus Mørch for alt indhold.

Forlænget med Carlsberg for 3 år – vigtigt signal at sende og de har givet lov til andre reklamer, så vi har fået indtægter ind på ryg – og shortssponsor.

Ny tøjsponsor Diadora har skrevet under på en 5-årig aftale. Retro trøje og eget salg af produkter til en god pris.

Velkommen til Henrik Stokholm.

Velkommen til Heidi Olsen.

Leif Martinsen er fortsat tilknyttet kontoret med hovedvægt på opgaver på stadion.

Farvel til Michael Olsen.

Farvel til Christopher.

Faciliteterne for vores medlemmer:                                                                                                                                        

Bestyrelsen lytter til debatten.                        Foto.  Preben Patuel.

Rygeskur ned – lys ind i klubhuset og udsigt til banerne.

Frisket op på herretoiletterne – nye pissoir.

Cafe udvidelse kører videre til vinter.

Fryserum til cafeen er etableret.

Gammelt kontor ændret til Fremmershoppen.

Nyt låsesystem.

Stadionoprydning i forhold til container/pavilloner er iværksat.

Ungdomsafdelingen:

Ungdommen har været på rejser/turneringer til Prag, Tyrkiet, Vildbjerg Cup og til Pinsecup, Audi Cup samt andre invitationsturneringer.

Ole Mørch “Tools-træning” for U-15, U-17 og U-19 er iværksat.

“Skills-træning” er startet op som et tilbud til egne medlemmer. Senere åbnes op for spillere udefra.

Licensansøgningen lykkedes ikke, men vi er ikke langt fra. Der vil blive søgt igen.

Mislykket ungdomsafslutning – det vil ikke ske fremover!

Støvleordning for udvalgte hold iværksat.

Økonomi:

Vi går ud med et underskud.

Grundet:

Mange indbrud.

Ombygning.

Ture til ungdommen.

Manglende kontingent.

Tidligere ansatte har udarbejdet uhensigtsmæssige aftaler med sponsorer.

Sportsligt:

Kontraktfodbold er godkendt af DBU og et signal om, at vi kan holde på en grundstamme, med tiden også til vores talenter.

Generel tilfredshed med slutstillingen for førsteholdet.

Dygtige trænere.

Cricket har klaret det flot – 2 midterplaceringer for begge hold.

Politisk:

Idrætsbyen – nyt tiltag.

Bygning af multibane iværksættes

Nyt klubhus kan blive en realitet.

Tak til Preben Steen Nielsen for hjælp med politikere og tegningsmateriale.

Stadion ”renoveres”.

Club Danmark Hallen renoveres – vi kan komme med i driften.

Tak til alle frivillige der hjælper i klubben og på stadion.

Tak til alle trænere/ledere.

Tak til alle medlemmer, fans/supportere for en fantastisk opbakning.

Tak til resten af bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde.

Kommentarer:

Cecil: baderummet er beskidt og saunaen ligeså.                                                                                  

 

Claus Mohrhagen: vi har en klar aftale i forbindelse med rengøring.                                                                                                                                                              

Henrik Knudsen: spurgte ind til kontingent. Offentliggørelse af restanceliste kunne være en mulighed.

Peter Olsen: vi har sendt rykkere ud, facebook, telefon. Fordelingen af skyldnere er jævn i alle afdelinger.

Henrik Stokholm: det står værst til hos de lukkede hold.

Ole Jyde: akustikken er dårlig baglokalet.                                                                                                     

Allan Jensen: vi finder en løsning på problemet.                                                                                           

Anders Broløs: ønsker en aggressiv holdning i forhold til at holde på spillere.

Peter Olsen: det er nødvendigt med licenser. Kontraktfodbolden er et skridt i den rigtige retning. Der er mange faktorer i spil. Geografi m.m.. Vi har et tæt samarbejde med DBU. Inden for en overskuelig periode får vi succes med ansøgningen.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Att. 3:

Fremlæggelse af revideret regnskab.

Peter Olsen:

Administrationen har gjort, at vi på et tidspunkt mistede overblikket. Vi indkaldte professionel hjælp (revisor og Henrik Stokholm) og fik styr på sagerne.

Vi har foretaget nødvendige tiltag, som har medført et underskud. Alene kontingentrestancer ville gøre en kæmpe forskel. Vore medlemmer skal blive bedre til at betale.

Der har bl.a. været ekstra udgifter i forbindelse med renovering af klubhus.

Fratrædelsesgodtgørelse (Michael Olsen)

Et fornuftigt afkast på stadion. Henrik Stokholm og Thorkild Andersen har ydet en stor indsats.

Kommentarer:

Henrik Stokholm: vi har givet ekstra penge til ungdomsrejser.

Cecil: Trykfejl? Spørgsmål vedrørende indtægter/udgifter på stadion.

Peter Olsen: Nej det er netto (udgifter minus indtægter).

Jim Voss: udlodningsmidler?

Peter Olsen: det gik galt for den person som skulle tjekke spillehallerne.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Att. 4:

Godkendelse af regnskab for BKFs Hjælpefond

John Kassinger er blevet opereret og har derfor afleveret beretning til generalforsamlingen:

Regnskabsåret 2012/13 viser et overskud på kr. 98.614 og en egenkapital på kr. 865.914,-, hvoraf Kr. 430.500,- er kapitalindskud. Resultatet betragtes som tilfredsstillende.

Baggrunden har været en forsigtig investeringsstrategi på et uroligt marked.

En positiv og stabil støtte gennem stole- og stolpereklamerne.

Begrænset udbetaling af støttebeløb. Dette vil jeg gerne vende tilbage til og særskilt kommentere.

Driftomkostningerne er holdt lave på trods af mange tryk af stole- og stolpereklamer. Her vil jeg sige tak til Brian og Forstædernes Bogtryk for såvel service som aftale.

Til jeres orientering blot nogle korte kommentarer til selve afkastet på vores værdipapirer og til noterne, som I har på bagsiden af selve regnskabet.

Rentebeløbet (14.000) udgør et afkast på ca. 3,85 % af den nominelle obligationsbeholdning i perioden. Udbytte + kursregulering (58.000) viser et afkast på ca.14 % på aktiebeholdningen.

Hvad angår noterne:

Her kan I bl.a. se de værdipapirer, som fonden lå inde med pr. 30/6.13. Vi har i dag stort set samme beholdning. Men specielt udviklingen på aktiemarkedet har været gunstig, så vores samlede værdibeholdning i dag ligger lige over 900.000.

Støttestrategien:

Hvad angår den fremtidige støttestrategi fortsætter vi linjen med at prioritere ungdomsafdelingen højt.

I år kan I se, at vi har støttet rejsen til Prag med kr. 100,- pr. deltager. Måske ikke meget, men giver dog mening, idet egenbetalingen for deltagerne reduceres.

Vi har tænkt os, at fortsætte den støttelinje med årligt beløb omkring 10.000 i alt til sådanne formål.

Når det er sagt, må bestyrelsen konstatere, at vi har savnet projekter, der virkelig rykker, når vi taler om faciliteter til ungdomsarbejdet i klubben.

Det var baggrunden da fondens bestyrelse på mødet den 2/9.13 besluttede at tildele projekt ”Multi Street Bane” en medfinansiering på kr.100.000 og derudover at stille yderligere en garantisum på kr.100.000. Garantisummen skal tilbagebetales inden for en 3-årig periode.

Foreløbig er fondbestyrelsens beslutning at betragte som en støtteerklæring, da projektet lige nu er i en tidlig fase, ej færdigkalkuleret, og afhængig af offentlige tilskud og godkendelse. Derudover vil fondens støtte rumme en række betingelser bl.a. FREM-ejerskab og førsteret til brug af multibanen. Disse betingelser skal godkendes af Boldklubben FREMs bestyrelse inden endelig tilslutning kan gives.

Nu er I orienteret og fondens bestyrelse håber virkeligt, at projektet kan realiseres, og at fondens støttekroner derved får en løbende virkning.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden kommentarer.

Att. 5:

Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår forhøjelse af halvårligt kontingent fra 1.1.2014 som følger:

Afdeling     Nuværende  Forslag
U6   200250
U7-U14 370450
U15-U19430500
Ungsenior  790850
7 mands senior     790850
Gammel mands     790850
Senior, åbne10101100
Passive helårligt  500500

Der var 43 stemmeberetigede medlemmer tilstede på generalforsamlingen.                                                        Fotograf. Preben Pathuel.                         

 

 Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Att. 6:

Godkendelse af budget

Tim Thomsen: Spørgsmål angående seniorafdelingens budget, der ser meget mindre ud.

Peter Olsen: Midler er flyttet ned til lønninger administration.

Budgettet blev enstemmigt godkendt uden yderligere kommentarer..

Att. 7:

Eventuelle forslag

Der var indkommet 3 forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog at cricketafdelingen lukkes ned grundet flere klager og frafald af ungdomsmedlemmer og trænere.

Kommentarer:

Preben Steen: kan vi nedlægge en bane som vi ikke ejer. Er der alternativer? Kommer der bare et nyt crickethold ind?

Peter Olsen: har snakket med Sten Rasmussen angående drift af cricket. Forhandling med VI kræves.

Ole Christiansen: der er to crickethold. Senior og oldboys. Oldboys betaler passivt kontingent, senior aktivt kontingent. Klubben tjener på cricketafdelingen. Det vil tværtimod koste klubben penge at flytte banen. I forvejen har cricketafdelingen dårlige forhold pga. KIES.

Ole Christiansen: I søndags var der 80 besøgende i forbindelse med et cricketarrangement. Har spurgt Kassinger angående støtte til cricketafdelingen til et kastebur (ca.14.000 kr.). Kassinger havde foreslået at man afventede Generalforsamlingen.

Robert Madsen: det ligner en losseplads. Der er ikke plads til børnene pga. cricket. De (cricket) smider målene ud af cirklen.

Ole Christiansen: vi har ikke kasteburet som ville gøre det nemmere for alle.

 

Robert Madsen: folk som ikke har ikke tilknytning til klubben bruger arealet.

Allan Jensen: VI hævder at de har lavet en ny kastebane til cricket. Vi har spurgt om banen kan flyttes. VI har accepteret en ny bane 1 hvis cricket lukkes. Vi har mistet trænere og spillere pga. cricket. Beklager hvis Ole Christiansen føler sig ført bag lyset, det har bestemt ikke været hensigten.

Jim Voss: ærgerligt at forslaget ikke har været ude noget før. Bestyrelsen bør trække forslaget tilbage.

Anders Broløs: mine spillere er bange for cricketbolden.

Robert Madsen: er bestyrelsen klar over at ikke-medlemmer spiller cricket?

Allan Jensen: vi har ikke modtaget kontingent.

Ole Christiansen: Kingsley kommer med et regnskab, når sæsonen er slut. En flytning er lig med en lukning.

Peter Olsen: Sørgeligt for de “gamle” cricketmedlemmer, men vi mister medlemmer pga. 11 cricketmedlemmer. Det bekræfter spillere og trænere. Vi bremser en sportslig udvikling.

Ole Christiansen: vi har 20 medlemmer. Derudover passive medlemmer. Cricket bidrager også til fodboldafdelingen.

Jim Voss: det er ikke rimeligt at forslaget ikke er varslet før.

Henrik Knudsen: forsamlingen bør støtte bestyrelsen.

Niels Buch: forslaget er godt nok.

Robert Madsen: VI har gået med til at lave en bane 1?

Allan Jensen: Ja

Generalforsamlingen tog stilling til, om der skulle indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

18 for en ekstraordinær generalforsamling 19 imod. Forslaget blev Ikke vedtaget.

Afstemning om lukning af cricketafdeling:

17 stemmer for, 13 imod, resten hverken for eller imod. Forslag blev ikke vedtaget, da det er en vedtægtsændring der kræver 2/3 dels flertal af de afgivne stemmer.

Bestyrelsen foreslog herefter sammenlægning og flytning af Cricketafdeling og bane.

23 stemte for, 4 imod, resten hverken for eller imod. Forslaget blev vedtaget da det ikke er en vedtægtsændring.

Ændring af vedtægten:

Preben Steen: Forhandlingsprotokol – behandlingsprotokol – beslutningsprotokol?

Kom ikke til afstemning..

Jim Voss: indkommende forslag bør være tilgængelige 14 dage før.

Niels Buch: der kan ikke laves et ændringsforslag til en anden paragraf.

Bestyrelsen foreslåændring af procedure i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling. Fremover kun via hjemmeside og opslag i klubben. Vedtægtens § 12.

Cecil: hvad med dem som ikke har computer?

Claus Mohrhagen: opslag angående generalforsamling hænger i klubben.

Henrik Stokholm: indkaldelsen skal også være ude en måned før.

Peter Olsen: det bremser den innovative proces når forslagene skal være ude i så god tid.

Jim Voss: forslag bør opslås i god tid.

Niels Buch: det holder ikke i forhold til vedtægterne.

Vedtægtsændring af § 12:

35 for, 1 hverken for eller imod. Forslaget blev vedtaget.

Att. 8:

Valg af bestyrelse i.h.t. § 8

Formand Claus Mohrhagen og næstformand Allen Jensen på valg. Ønsker genvalg. Begge blev enstemmigt valg.

I stedet for Bo With, der ikke genopstiller, forslår bestyrelsen valg af Per Jacobsen, tidligere med i sponsorudvalget.

Tillykke til Per Jacobsen som blev enstemmigt valgt.

Att. 9:

Valg af suppleanter i.h.t. § 8.

Brian Juul Nielsen og Thorkild Andersen blev genvalgt.

Att. 10:

Valg af revisor i.h.t. § 12

RIR revision blev genvalgt.

Kjeld Cecil Nielsen blev genvalgt som kritisk revisor.

Att. 11:

Henrik Gundersen fortalte om “Skills-træningen”, som han afvikler sammen med Jesper Ovesen. Meget lidt fysisk arbejde, teknisk træning, lidt nørdet, frivilligt. Samarbejde med KB og Michael “Mio” Nielsen. Udvikling af børnefodbold til og med U15.

Førsteholdsspillerne indgår – skaber en fankultur. Dette har bl.a. FCK gjort – “lånt” (Nikolaj Jørgensen). Opstart 1. oktober.

Henrik Stokholm: betalende spillere udefra?

Henrik Gundersen: vi skal først finde ud af hvad det skal koste for medlemmer/ ikke medlemmer.

Brian Juul: tak for arbejdet til bestyrelsen. Flot fremgang i forhold til medlemmer.

Claus Mohrhagen: tak for en god generalforsamling.

Generalforsamlingen blev afsluttet med et Fremmer hurra.

Christian Antonsen                              Thorkild Andersen

Referent                                                  Dirigent

Klubsangen

“Vi er fra fodboldklubben FREM
Vi ta`r en masse sejre hjem
Vi kan skyde vi kan heade
Med et drøn i mål vi bolden kan sætte
Vi vil kæmpe vi vil slås
Så stol i trygt på os
F og, R og, E og, M
Er vor klub li’ fra drenge og til mænd


Adresse

Boldklubben FREM

Julius Andersens Vej 7
2450 København SV

 

kontakt informationer

BK FREM moderklub

CVR 56778519

Tlf. 36 17 13 17

 

Kontorets åbningstider:

Mandag kl. 12 – 17.30

Tirsdag kl. 11 – 17.30

Torsdag kl. 10 – 17.00


kontakt@bkfrem.dk

Ægte København – Sammen er vi stærkest

Anvendelse af data fra bkfrem.dk
kræver en skriftlig godkendelse.
Skriv til  kontakt@bkfrem.dk

Boldklubben FREM ApS

CVR 42027839

Tlf. 41 11 18 86

 

Telefontid:

Mandag kl. 10 – 14

Tirsdag kl. 10- 14

Torsdag kl. 10 – 14


adm@bkfrem.dk