Referat af generalforsamling 29. januar 2008

Generalforsamling BK FREM

Tirsdag den 29. januar 2008

Referat

Ad 1)

Dirigent:        Preben Christiansen

Referent:       Jannik Nielsen

Korrektion til dagsorden pkt. 2 

 1. Klubbens normale beretning
 2. Beretning fra Strukturudvalget

Korrektion til dagsorden pkt. 9

 1. Da klubbens formand Jim Voss har valgt at træde tilbage 1 år før tid.

Ad 2)

Formand Jim Voss gennemgik beretningen for 2007

 • Der er i årets løb blevet malet i klubhuset, Allan Jensen har sponseret malingen og FOB’erne har stået for arbejdet.
 • Der er blevet installeret ny tyverialarm og videoovervågning, hvilket har medført et fald i indbrud i klubben.
 • KI har lovet renovering af vinduer i klubhuset i 2008.
 • Tobaksrygning er blevet forbudt ved lov i august 2007.
 • Frem A/S har igen måtte igennem en tvangsakkordordning, dog ser fremtiden lys da nye investorer er parate til at skyde penge i klubben. Der er et ønske om bedre samarbejde og kommunikation mellem moderklubben og A/S i 2008. Sportsligt betyder akkordordningen at 1. holdet fratrækkes 6 point i turneringen.
 • I årets løb har Oldboys, Masters og Supermasters alle skaffet 1. pladser hjem til klubben.
 • I ungdomsafdelingen blev det til oprykning til den landsdækkende 1. division for vores 1. junior. 1. ynglinge blev nr. 3 i 2. division i efteråret. 1. drenge vandt i efteråret mesterrækken uden nederlag.
 • I dameafdelingen blev det til en 8. plads i københavnerserien for damesenior.
 • Der er fra DBU stillet forslag om at vende turneringsformen om så man spiller efterår/forår. Det ventes at træde i kraft allerede fra efteråret 2008, 4 ud af 6 lokalunioner har sagt ja til forslaget.
 • Projekt Valby idrætspark skydes i gang i 2008 med ny stadionbane, samt to kunststofbaner, muligvis yderligere 2 baner i 2008. Vandkulturhuset ventes færdigbygget i ultimo 2010 eller primo 2011.
 • Der er nedsat et projekt VI-udvalg i 2007 bestående af Bo With, Arne Buhl og Peter Poulsen
 • Man vil i 2008 påbegynde udbygningen af Idrætsefterskolen Kies.

Ad 2) Strukturudvalg v. Jim Voss

Overskrift: Frem blandt de 18 bedste klubber i Danmark. Frem’s bestyrelse erklærer sig enige i strukturudvalgets mål og visioner, men påpeger at projektet kræver økonomisk støtte udefra. Der bliver ligeledes påpeget at det vil kræve et samarbejde mellem moderklubben og A/S.

 • Kommentar fra Ole Jyde: Roser udvalgets arbejde og mener at man i den forbindelse bør lavet et seminar, som bliver fulgt op af en ekstraordinær generalforsamling. Mener desuden at bestyrelsesstrukturen bør diskuteres og at der skal laves tiltag mod faldende medlemstal i klubben.
 • Kommentar fra Niels Birkelyng: Roser arbejdet i udvalget, men efterlyser flere involverede medlemmer i projektet samt økonomi bag projektet.
 • Kommentar fra Allan Jensen: Sætter spørgsmålstegn til hvor mange i klubben der kender til det arbejde udvalget har lavet.
 • Svar Jim Voss: Henviser til klubbladet for december 2007, hvor dele af rapporten er gennemgået og hvor der ligeledes er beskrevet hvordan rapporten kan anskaffes.
 • Kommentar John Kassinger: Mener at information omkring rapporten er meldt klart ud. Ønsker at der skabes et samarbejde på økonomisk og administrativt niveau med A/S og moderklubben. Ønsker at man moderniserer administrationen i klubben, at ledelsen er forudseende i forhold til fremtidens udfordringer. Mener desuden at Frem’s officielle hjemmeside kræver en fornyelse, så den er tidssvarende. Gør opmærksom på de økonomiske muligheder der åbner sig i forhold til de byggeplaner der er for området, dette potentiale skal udnyttes.
 • Kommentar Allan Jensen: Sætter spørgsmålstegn til ideen omkring et seminar. Hvad skal seminaret indeholde? Ønsker konkretisering omkring emnet.
 • Kommentar Jim Voss: Er enig med Allan.
 • Kommentar Ib: Roser strukturudvalgets arbejde. Stiller forslag om at John Kassinger står i spidsen for seminaret.
 • Svar John Kassinger: Ser gerne et bredere fundament i udvalget da der er brug for flere hænder. Gør desuden opmærksom på at det vil kræve en vedtægtsændring for at gennemføre dele af projektet.

Afrunding Dirigent: Konklusion at der afholdes et seminar i første halvår af 2008, hvorefter der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i sommeren 2008.

Ad 3)

Ved Erik Gamst:

 • Har med tilfredshed læst strukturrapporten, mener der er mange gode ideer i projektet.
 • Fortæller at A/S har en ny investor kreds parat med ekstra kapital efter akkordordningen er kommet på plads.
 • Fra sommeren 2008 forventer man at kunne skrive kontrakter med spillere igen.
 • Fokus i fremtiden vil i høj grad være at få en sund økonomi, med en forretning der kan hvile i sig selv.
 • Sigter mod mange nye sponsorer i det nye år, har indkaldt til sponsormøde hvor mange nye potentielle sponsorer vil møde op.
 • Nærer håb om et bedre samarbejde mellem moderklubben og A/S, dialogen skal forbedres og man skal forsøge at diskutere andre emner end udelukkende økonomi.
 • Kommentar Allan Jensen: Sætter spørgsmålstegn hvorvidt A/S vil indfri forventninger om flere sponsorer i fremtiden med flere truende konkurser de seneste år.
 • Svar Erik Gamst: At det er en svær opgave, men at man stadig har opbakning fra hovedsponsor samt andre større sponsorer. Mener desuden at klubben er styrket, da man nu står med færre aktionærer og derved har bedre handlemuligheder. Henviser desuden til det sponsormøde man har her først på året.

Ad 4)

Klubbens kasserer fremlægger regnskab for 2007 (se årsrapport), regnskabet blev godkendt.

Ad 5)

Ole Jyde gennemgik regnskabet for BK Frem’s hjælpefond (se regnskabsoversigt). Regnskabet blev godkendt.

Ad 6)

Fastsættelse af kontingent, ingen forslag herom.

Ad 7)

Kassereren fremlagde budgettet. Budgettet blev godkendt.

Ad 8)

Forslag fra Ole Jyde (se forslag 1)

 • Svar Thomas Thestrup: Bestyrelsen støtter forslag, dog med undtagelse af VIP billet, i stedet blot almindelig billet til Frem’s hjemmekampe.
 • Kommentar Niels Buch: Mener der bør laves en målrettet kampagne for flere medlemmer generelt og ikke blot for passive medlemmer. Ser ingen ide i at klubben først giver 100 kr. til hjælpefond, for derefter at ansøge om de samme 100 kr.
 • Svar John Kassinger: Henviser til at passive medlemmer nærmest er omkostningsfrie. Opfordrer til at der stemmes for dette forslag da man har brug for kapital til fremtidens projekter.

Afrunding Dirigent: Bestyrelsen indleder forslag om medlemskampagne for passive medlemmer, hvor 100 kr. af kontingent går til hjælpefonden.

Ad 9)

Jim Voss begrunder fratrædelse fra formandsposten med, at tidspunktet netop nu virker rigtigt. Der er brug for en ny formand der har tid til at skabe det nødvendige netværk der påkræves for den kommende tid vi går ind i med mange nye projekter og tiltag.

 • Bestyrelsen foreslår Steen Ryborg.
 • Jørgen Damgaard foreslår John Kassinger som formand.
 • Svar John Kassinger: Takker nej til forslaget.
 • Tonny Saabye foreslår Jim Voss fortsætter som formand.
 • Svar Jim Voss: Afslår forslaget.
 • Steen Ryborg præsenterer sig selv. Bekræfter at han takker ja til indstillingen som klubbens formand og pointerer at han er klar til, at påtage sig det hårde og spændende arbejde der følger med. Hilser den strukturrapporten velkommen, men henviser til at implementeringen kræver meget arbejde og økonomi. Ønsker ligesom struktur udvalget innovativ tænkning fra alle i klubben.

Afrunding Dirigent: Ingen modkandidater, Steen Ryborg valgt til formand.

Ad 9 a)

Valg af næstformand: Bestyrelsen foreslår Carsten Jallov. Carsten blev valgt uden modkandidat.

Ad 9 b)

Niels Birkelyng trækker beslutning om fratrædelse tilbage. Ingen indvendinger fra salen.

Ad 9 c)

Kasserer Thomas Thestrup genvalgt, ingen modkandidater.

Ad 9 d)

Børneformand Moni Heinze blev genvalgt, ingen modkandidater.

Ad 10)

Peter Fryd og Jørgen Oldenburg stiller op. Begge valgt uden modkandidater.

Ad 11)

 • Cecil blev valgt til kritisk revisor.
 • Revision genvalgt.

Ad 12)

Cricketformand Kingsley Peiris blev genvalgt.

Ad 13)

 • Steen RyborgErling Ravn og Ib benytter lejligheden til at takke Jim Voss for det store arbejde han har udført for klubben.
 • Jim Voss takker på bestyrelsens vegne Erling Ravn for arbejdet i bestyrelsen.

Afrunding Dirigent: Takker for fremmødet.

 
 
Preben Christiansen                               Jannik Nielsen
 
       Dirigent                                                Referent

Klubsangen

“Vi er fra fodboldklubben FREM
Vi ta`r en masse sejre hjem
Vi kan skyde, vi kan heade
Med et drøn i mål vi bolden ka’ sætte
Vi vil kæmpe, vi vil slås
Så stol i trygt på os
F og, R og, E og, M
Er vor klub li’ fra drenge og til mænd

 

 

 

Adresse

Boldklubben FREM

Julius Andersens Vej 7
2450 København SV

 

kontakt informationer

BK FREM moderklub

CVR 56778519

Tlf. 36 17 13 17

 

Kontorets åbningstider:

Mandag kl. 12 – 17.30

Tirsdag kl. 11 – 17.30

Torsdag kl. 10 – 17.00


kontakt@bkfrem.dk

Ægte København – Sammen er vi stærkest

Anvendelse af data fra bkfrem.dk
kræver en skriftlig godkendelse.
Skriv til  kontakt@bkfrem.dk

Boldklubben FREM ApS

CVR 42027839

Tlf. 41 11 18 86

 

Telefontid:

Mandag kl. 10 – 14

Tirsdag kl. 10- 14

Torsdag kl. 10 – 14


adm@bkfrem.dk