Referat fra generalforsamlingen

Referat af ordinær generalforsamling i Boldklubben FREM 2020

Tirsdag den 29. september 2020, kl. 19.00 i VIP Loungen, Valby Stadion. Tilstede var 45 stemmeberettigede.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Godkendelse af regnskab for Boldklubben FREMs Hjælpefond
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af budget
 7. Eventuelle forslag
 8. Valg af bestyrelse i.h.t. §8
 9. Valg af suppleanter i.h.t. §8
 10. Valg af revisorer i.h.t. § 12
 11. Eventuelt

Generalforsamlingen indledtes af formand Per Jakobsen med et minuts stilhed for de fremmere, der er gået bort siden sidst.

Svend Petersens ærespokal bliver i år tildelt Flemming ’ØB’ Clausen for det mangeårige store arbejde for ungdommen og for klubben, og der var vin til sidste års modtager, Solveig Rasmussen.

Ad 1) Valg af dirigent

Dirigent: Søren Gelineck

Referent: Simon Nyborg

Ad 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år ved Per Jakobsen

Tak til alle jer alle for at deltage i Generalforsamlingen trods udfordringerne med Covid-19, som optager os alle meget. Også tak til bestyrelsen for et godt stykke arbejde under svære og ukendte forhold i løbet af det sidste år, og som også har haft markant indflydelse på klubbens arbejde på vores målsætninger.

Det sportslige

Efter en forfærdeligt resultatmæssigt start af klubbens 1. hold fik vi i løbet af sidste efterår rettet op og kom op i top 6, som var målsætningen, men vi må erkende, at samarbejdet med Allan Ravn ikke var optimalt, og at vi var uenige på punkter, som var vigtige, og derfor blev vi sammen med Allan enige om at ophæve samarbejdet, hvilket var frustrerende i forhold de seneste års trænerskifter og heller ikke godt nok fra klubbens side, men i sidste ende nok den rigtige ting for vores klub.

Rene Henriksen tog endnu engang over, og vi blev enige om at lave en aftale frem til sommeren 2021, og det har givet den fornødne ro til spillertruppen, som vi også oplever nu med den gode start på den nye sæson. Tak til Rene og teamet omkring for deres store arbejde, og tak til spillerne for loyalt at bakke op omkring klubben.

Vi satser igen i år på en placering imellem de 6 bedste hold, nu i Vestrækken, og i år med et endnu større pres, da vi meget gerne vil med i den nye række fra sommeren 2021.

Ungdomsudvikling

Vi har en klar ambition om at få klubben tilbage i licenssystemet, og i første omgang med 1 stjerne, men selvom der er blevet arbejdet godt med struktur og udvikling, så kom vi ikke med i år.

Arbejdet forsætter dog med uformindsket styrke, og vi føler at vi er tættere på nu, så vi håber, at det lykkedes i næste sæson.

Vi har mange gode spillere og dygtigere trænere, som hver uge arbejder benhårdt på, at vi opnår vores mål, således at vi både skaber fremtidens 1. holdspillere og giver vores unge mennesker en god oplevelse både på banen og uden for banen.

Generelt må vi bare sige, at ungdomsafdelingen også har været særligt ramt af Covid med manglende kampe og mulighed for træning.

En stor tak til alle der hjælper til med vores unge mennesker og stor tak til ØB, Martin, Christoffer Balle og Benny Davidsen for deres arbejde med udvikling af elitedelen og vejen FREM

Det kooperative selskab

Arbejdet med et konkret forslag til et evt. kooperativt selskab har taget tid, det må vi erkende.

Der har været langt flere spørgsmål og udfordringer, end vi havde regnet med, og det har krævet en del møder at komme frem til et forslag, som vi bliver præsenteret for senere.

Men vigtigheden i at danne et selskab, som kan drive den professionelle del i FREM, er ikke blevet mindre, da kravene i dansk topfodbold bliver skærpet, og det koster flere og flere penge, og med den kommende ” 1. Division, så er det nu, at klubben skal hoppe på toget.

Samtidig må vi også erkende, at vi ikke kan bringe forretningen FREM videre med kun frivillige kræfter og med krav, der bliver større og større.

Lad mig slå fast, at klubben har ambitioner om at komme op blandt de bedste, og at klubben har potentiale til det på sigt, men der ligger stadigvæk et stort stykke arbejde foran os, men vi er helt klart på vej

Københavns Idræts by

I efteråret 2019 blev vi opfordret af politikkerne til gå ud med planerne omkring Københavns Idræts by, da håbet var, at den kunne komme med i den store kommuneplan, og det lykkedes lige med to linjer omkring mulighed for udvikling af Sundby IP OG Valby IP.

I november tilbød FB Gruppen sig som partner og investor i arbejdet med udvikling af Idrætsbyen, hvilket betød, at vi nu kunne tage en potentiel investor med til vores møder med politikere og kommunen.

I februar blev Kuben Management hyret ind til at være rådgiver på projektet, hvilket har givet projektet et skub i den rigtig retning.

Møder med de større klubber og foreninger har der været holdt en del af, og næste skridt er de mindre foreninger og klubber, som også skal med, så der er bred opbakning til projektet.

P.t. er Fremad Valby, Frem, Ajax, Valby Boldklub samt Fællesklubberne med i følgegruppen i projektet. Forventninger er, at vi i Q1 2021 kommer videre med Kbh. Kommune

Generelt i gennem det sidste år.

I november 2019 gik vi i luften med en ny tiltrængt hjemmeside, som kom godt fra start og løbende bliver tilpasset og opgraderet, og som bl.a. indeholder en webshop, som vi har savnet, og hvor vi på sigt kan samle mange forskellige FREM-produkter inkl. vores nye Craft Collection.

Vi halter dog efter på den digitale side, og det bliver en af de ting, som der skal arbejdes med de næste måneder.

Frans arbejder på et container-projekt på stadion, som bl.a. skal fungere til kampene, men også tilføre nye midlertidige klubfaciliteter til dame- og pigefodbold, e-sport og mødefaciliteter, og andet vi håber at kunne melde mere ud om sidst på året. Projektet bliver støttet af klubhus puljen.

Det har været et meget vanskeligt år pga. Covid-19, og det har og vil udfordre os fremadrettet, først og fremmest på det økonomiske.

Vi kom flot igennem krisen i foråret, hvor vi med opfindsomme tiltag og stor opbakning fra jer alle, fik lavet donationer til hver kamp, det var fantastisk at opleve den opbakning, der var til vores klub, alt fra fans, medlemmer, sponsorerne, tidligere 1. holds spillere og ja, vores nuværende spillere som cyklede rundt i København og solgte merchandise, og vi lykkedes med at få over 250.000,- ind på disse kampagner. Fantastisk flot og tak for jeres støtte!

Økonomien, som Thorkild kommer ind på om lidt, er god bl.a. på grund af den store opbakning fra jer alle og forståelse fra Kbh. kommune, som har været en god støtte for foreningslivet, men vi kigger ind i en fremtid, som er noget usikker i forhold, hvornår vi kan få åbnet op for flere tilskuere, og hvordan vi holder på vores sponsorer, nu hvor vi ikke kan sælge den rigtige vare.

Det har også været rigtigt svært i forhold til vores klubliv i klubhuset, som har været lukket ned både for de aktive spillere, men også i forhold til arrangementer, som har været svære at tilrettelægge, men godt at mærke at stemningen i klubben stadigvæk er god, og der er en tro på, at vi nok skal klare dette sammen.

Til slut skal jeg opfordre alle til at forsat at bakke klubben op og tage del og ansvar, således at vi kan rykke vores klub FREM.

Tak!

Spørgsmål:

Henrik Gert Samsing: Pensionisterne falder fra med de nye sæsonkort, man kan købe på nettet. Smart, hvis man kunne bestille på nettet og hente på kontoret.

Per Jakobsen: Det er taget til efterretning.

Bjarne P. Nielsen: Er det allerede planlagt, at alle klubber får del i fælles klubhus?

Per: Fælles klubhuset er for syv klubber inkl. FREM. Og fælles klubhuset er nu flyttet ind i selve stadionprojektet, hvor der også er noget elite til Ajax og nogle faciliteter til mindre foreninger, der mangler. Fremad Valby beholder deres klubhus, og Valby Boldklub beholder deres.

Beretningen blev godkendt.

Ad 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved Thorkild Andersen

Det er lidt underligt at sidde her på GF og forelægge regnskabet for jer medlemmer. Dels som følge af den nuværende Corona forværring og dels Coronas forventede indflydelse på årets regnskabs resultat.

Da Corona satte en stopper for alt aktivitet i klubben forventede vi bestyrelsen at økonomien ville blive hårdt ramt. Det fik vores fan grupperinger til at iværksætte initiativer der skulle hjælpe klubben i den svære tid. Nogen lavede virtuelle kampe i stedet for dem der skulle være spillet og andre lavede rom og gin salg med kick back til klubben for hver solgt flaske.

En stor tak herfra til vores fangrupperinger.

Man må sige at disse initiativer har haft rigtig stor indflydelse på det flotte regnskab vi i dag fremlægger.

Hertil kommer så at vi slet ikke fik den nedgang i indtægterne og langt fra de udgifter vi have forventet som følge af pandemien.  Jeg kunne her sammenligne med de forventninger nationalbanken havde til den danske økonomi som følge af Corona. Det holder heldigvis heller ikke stik.

Og hvad blev resultatet så for os. Jo resultatet af regnskab 2019-20 udviser et overskud, som jeg ikke erindre vi har set før, på i alt 647.702 kr.

Men nu en mere uddybende forklaring.

Indtægterne udgør 4.433.855 kr., hvilket er 183 t. kr. mere end budgetteret.

Kontingenterne udgør 867 t. kr. og er 7 t. kr. større end forventet og kommunale tilskud 185 t. kr.  Her skal det bemærkes, at de indeholder en større regulering fra tidligere år, gebyr for faciliteter der modsvares af en tilsvarende udgift. Kommunen opkræver fra 1.7.2019 betaling for voksnes brug af banerne, men det modregnes at ekstra tilskud for børn- og unge, som vi har tilstrækkeligt mange af til en nul nettoudgift for os. Herudover indgår tilskud til Projekt Væksthus og projekt Container samt tilskud til trænere/ledere kurser. En stor takt til Jan Mathisen for at drive Projekt Væksthus til slut. Fremtiden for det er ikke afklaret endnu.

Forpagtnings indtægt er 58 t. kr. mindre, hvilket jo skyldes nedlukning af klubhuset og dermed faldende omsætning.

Sponsorater bredde udgør 68 t. kr. og er 43 t. kr. mere end budgettet. Vi er glade for flere støtter Ungdommen og U23. Tilskud fra Hjælpefonden udgør 56 t. kr., nærmere herom under Hjælpefondens regnskab. Øvrige indtægter udgør 129 t. kr., hvilket er dobbelt så meget som forudsat. Heri indgår vores nye tiltag for de helt små U2-U4 Fremson piger og drenge, der betaler 25 kr. pr. gang. Et super flot initiativ fra de ungdomsansvarlige. Herudover egenbetaling for ture, tilskud til Fodboldskolen og indtægter for velbesøgte afholdte stævner i sæsonen og 12.500 fra kick back for salg af rom og gin.

Bredde indtægter er i alt på 1.872.986 kr., hele 315 t. kr. større end budgettet.

Indtægterne for eliten udgør i alt 2.560.869 kr., hvilket er 132 t. kr. mindre end forudsat.

Årsagen her til er at vores indtægter på stadion er væsentligt mindre da vi jo kun har spillet 2 hjemmekampe i foråret mod forventet op til 9 kampe.  Og så med færre tilskuere på grund af Corona restriktionerne. 

 Til de enkelte poster følgende bemærkninger.

Sponsorater udgør 1.119.464 kr. mod budgettet på 1.048.000 kr. et plus på 71 t. kr.  Da vi hjemsendte kontraktspillerne d. 12.3.20 benyttede vi muligheden for at søge lønkompensation frem til d. 8.6.20.

Da vi imidlertid tilbage kaldte dem igen d. 2.6.20 er der modregnet en forventet tilbagebetaling til Erhvervsstyrelsen. 

Som nævnt blev der fra fans taget initiativ til af lave nogle virtuelle kampe på FB, hvor alle vores gode tilhængere kunne donere et beløb som de ville bruge, hvis der havde været kamp på stadion.  Dette og andre gode støtter bl.a. gamle 1. holds spillere har derfor lagt rigtig mange penge til hjælp for klubben. I alt blev det til 247.583 kr.. Herudover kick back for salg af rom og gin, der dog er bogført under øvrige indtægter under bredde med 12.500 kr. Fantastisk støtte der gør en kasserer stolt over at være en del af denne klub.

Vores erhvervsnetværk har givet 90 t. kr. i indtægt, kun lidt under budgettet.

Tv penge fra Divisionsforeningen og UEFA solidaritet har bidraget med henholdsvis 256.014 kr. og 67.798 kr. hvilket er 34 t. kr. mere end forventet.

Som nævnt har vi kun spillet 2 hjemmekampe i indeværende regnskabsår med restriktioner på max. 500 tilskuere alt inkl. (dvs. spillere, trænere/ledere, dommere, bolddrenge og frivillige). Vi kunne i bedste fald have spillet 9 kampe med flere tilskuere. Dette har medført et tab på stadion indtægterne på 561 t. kr. som derfor kun udgør 669.362 kr.

Øvrige indtægter udgør 19.791 kr. lidt under budgettet.  Det er primært bælt transpor tilskud og indtægt fra et par udekampe vist på TV sport live.

Udgifterne udgør samlet 3.750.329 kr. mod forventet 4.210.000 kr. i alt 459.671 kr. mindre.

Elite kampudgifter udgør 576.400 kr. mod forventet 900 t. kr., hvilket er 324 t. kr. mindre end budgetteret.

Der er alt sammen udgifter der kan henføres til kampafvikling på stadion.

Elite holdudgifter er udgifter til  spilleraftaler, rekvisitter, forplejning & skader, kontingent Divisionsforeningen, omkostninger erhvervsklubben, provision sponsorater og andre udgifter så som tranport til udekampe o.l.

Senior afdelingen bredde udgør 33.080 kr., et mindre forbrug på 34 t. kr., som jeg skyldes at forårs sæsonen blev aflyst pga. Corna og vi derfor ikke har haft de sammen udgifter til trænere/ledere m.v.

Ungdomsafdelingen udviser et forbrug på 472.263 kr., 16 t. kr. mindre end budgetteret. Her er udgiften ikke så meget mindre end forventet, da vi har haft flere trænere/ledere, flere udgifter til rekvisitter samt deltagelse i stævne  i udlandet. Her skal nævnes at en stor del af udgiften til disse ture er dækket via bredde sponsorater og tilskud fra Hjælpefonden. Til udvikling af Ungdomsafdelingen, har vi ansat en ”head off coast” med tilhørende kursusudgifter. Vi arbejder derfor målrettet hen imod at kunne komme i betragtning til en stjerne i licenssystemet.

Fælles omkostninger bredde udgør 255.580 kr. svarende til det budget vi havde afsat. Det er bl.a. dommerudgifter, udgifter fodboldskole, transport udgifter, holdtilmeldings udgift og trænerkurser.

Cricket afdelingens udgifter balancerer næste med en udgift på 11.810 kr..

Udgiften til lønninger, administration og elite kontakter udgør 1.016.029 kr., hvilket er 29.000 kr. mere end forventet. Her skal det dog nævnes at lønkompensation på 91 t.kr. indgår under indtægter.

Heri indgår også midler til indefrosset feriepenge optjent i regnskabsåret, spillerforsikringer, Atp udgifter og lønrefusioner ved sygdom og skader.

Udgifter til klubhus udgør 499.697 kr. 239 t. kr. mindre end budgettet. Væsentligt her er, at kommunen har udmeldt at de ikke opkræver husleje og forbrug for Corona perioden pga. nedlukningen af klubhuset samt, at vi, af samme årsag, har haft færre udgifter til vask af tøj og rengøring.

Administrationsudgifterne udgør 330.908 kr., hvilket er 160 t. kr. mere end budgetteret.

Under administrationsudgifter indgår også udgifter til Projekt Væksthus 50 t. kr. og Container projektet med 63 Under t. kr. Herudover udgifter til revision og skatterådgivning samt kontorhold, telefonudgifter, IT udgifter bl. a. tilskud til Computer der er dækket under indtægter, tilskud fra hjælpefoden m.v.  Her skal det bemærkes at vi juli måned sidste år fik indlagt fibernet.

Øvrige omkostninger udgør 35.824 kr. Det er tab på et tilgodehavende på 5 t. kr. og hensættelse til tab på diverse debitorer på 29 t. kr. samt renteudgifter på 1.313kr.. Vi forsøger så vidt muligt at undgå negative renter, men det kan ikke helt undgås.

Udgifter i alt 3.786.153 kr., hvilket er 429,847 kr. mindre end budgetteret.

Samlet set som nævnt et overskud på 647.702, hvoraf 300.000 kr. hensættes til reserver.

Balancen pr. 30.6.2020

Aktiverne er delt op på anlægsaktiver og omsætningsaktiver.

Vi har i år valgt at afskrive vores skurvogne på stadion, da vi ikke synes de har den værdi som de var sat til. De er efterhånden godt slidte. En udgift på 49 t. kr. ingår derfor i regnskabet under elite kampudgifter. Vores køkkeninventar er nedskrevet som forudsat med 11 r. kr. I alt anlægsaktiver pr. 20.6.20 – 15.320 kr.

Omsætningsaktiver udgør samlet pr. 20.6.20, 1.555.761 kr. og består af Beholdninger stadion 46.735 kr. kontingentrestancer 12.000 kr. Her vil jeg godt bemærke at vores restance pr. 31.12.19 var et stort rundt

nul. Periodeafgræsningsposter der omfatter udgifter betalt før 1.7.20 men som vedrører nyt regnskabsår og er på 39.789 kr. Diverse debitorer udgør 383.359, hvor næsten alt er indbetalt dags dato.

De sidste omsætningsaktiver er vores livkvide beholdninger og udgør samlet 1.038.878 kr., hvilket er over 80 t. kr. mere end sidse år.

Omsætningsaktiver i alt 1.555.761 kr. og aktiver i alt 1.571.081 kr.

Passiver består af Egenkapital og gældsforpligtigelser. For nu at tage det sidste først så har vi skyldige omkostninger til vores kreditorer på 232.115 kr., hvor alt er betalt i dag. Skyldige skat, AM og ATP udgør 90.942 kr., feriepengeforpligtigelse 72.878 kr. hvor en stor del er indefrosne feriepenge som skal betales s. 31.12. i år.  Vores lån fra Hjælpefonden fra sidste forår er betalt ud jf. aftalerne om tilbagebetaling.

Der henstår endvidere et mindre beløb på 7.828 kr. vedrørende projekt Væksthus, som er brugt og et mindre beløb skal retur til kommunen. Projekt Container har også et mindre ubrugt beløb på 37.438 kr. som også er brugt i dag.

Sluttelig har vi 399.357 kr. i forudbetalte sponsorater og kontingenter.

Gældsforpligtigelse i alt 840.558 kr. Passiver i alt 1.571.081 som skal og balancerer med aktiver.

Med året overskud bliver vores egenkapital forøget fra 82.130 kr. til 730,253 kr. Heraf er 300 t. kr. hensat på vores reservekonto, som vi ikke betaler negative renter på.

Herefter overdrager jeg regnskabet til Generalforsamlingen.

Spørgsmål:

Jeppe Johansen: Vil gerne rose regnskabet, det var en slem omgang sidste år. Skal vi nedskrive resultatet pga. posten med ’forudbetalte kontingenter og sponsorater’?

Thorkild: Den post dækker næsten udelukkende over sponsorater, der løber over hele 2020, og hvor den ene halvdel er med i dette års regnskab, den anden først næste års.

Jeppe: Og ‘beholdninger’ er fadøl etc?

Thorkild: Det er korrekt, vi har ikke fået det brugt.

Jan Mathisen: Har kontingentforhøjelsen sidste år betydet mange udmeldelser? Sponsorater er mindre ift. sidste år, hvad skyldes det?

Thorkild: Der er kommet flere til, end der er holdt op. Vi har fået flere passive medlemmer, flere støttemedlemmer og 30 nye aktive medlemmer, så vi kan ikke sige, det har haft en negativ effekt. Omkring sponsorater, så har vi haft en medarbejder ansat til at realisere målsætningen for sponsorater, men han har desværre valgt en anden klub henover sommeren. Til gengæld har jeg forhåbninger til selskabet, at det kan vende udviklingen.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4) Godkendelse af regnskab for Boldklubben FREMs Hjælpefond ved Thorkild Andersen

Jeg har fået æren at fortælle om Hjælpefondens regnskab.

Årets resultat er rigtig fint og viser et netto overskud på 55.396 kr. mod 16.353 kr. sidste år.

Indtægterne udgør 112.915 kr. og fordeler sig med renter på 2.966 kr., udbytter på aktier 9.379 kr. kursregulering aktier 68.799 kr., stole og stolpereklamer 31.730 kr. og tilbageførsel af skyldige omkostninger sidste år 45 kr.

Her vil jeg blot bemærke, at mange betaler deres stole og stolper kontant i klubben om torsdagen.

Dette har imidlertid været svært på grund af Corona situationen. Der er rykket af administrator og flere har betalt efter 1.7.20. Der er desværre også nogle der har valgt at opsige deres stol eller stolpe. Der er derfor ledige stole og stolper, men det kommer der nærmere ud om via hjemmesiden.

Udgifterne udgør 1.356 kr. til administration og der er ydet tilskud jf. fundats på 56.167 kr. Det kommer jeg nærmere ind på senere, men blot her – der har ikke været så mange ture for Ungdommen i år, da de er aflyst på grund af Corona.

Aktiver udgør 1.155.284 kr. 52.000 kr. større end sidste år, hovedsagelig på grund af færre udgifter.

Vi har valgt en lidt defensiv strategi, hvor vi har et større beløb stående i kontanter, der udgør 492.863 kr. og knap så aggressiv på aktiemarked hvor værdien d. 30.6.var 656.821 kr. VI hr i det forløbne år solgt aktier for ca. 123 t. kr.

Til orientering kan jeg oplyse at værdien af vores aktier i dag er 730.482 kr., hvilket er 72 t. kr. mere på 3 måneder. Det er utroligt når vi tænker på den situation landet befinder sig i.

Passiver viser en egenkapital der balancere med aktiverne på 1.155 284 kr.

På side 2 kan i se hvordan de enkelte poster er fordelt.

Stole udgør 21.980 kr. og stolper 9.750 kr. Administrationsudgifterne er fordelt med 681 kr. i bankgebyr renter og tryk af stole og stolpereklamer med 675 kr.

Støtte i henhold til fundats er ydet til fodboldskol e afslutning 1.955 kr., 5.600 kr. til frivilliges deltagelse i guldnålefesten 9.11.19, støtte til Cricket tøj 4.500 kr. støtte til Computer til Lasse Kjellerup, Støtte til U14 træningsophold i Tyrkiet 27.563 kr. og støtte til holdgebyr til aflyst tur U12 & U13 Future Cup Gøteborg.

Værdien af aktiver vil jeg ikke gå i dybden med og udgør som tidligere nævnt 656.821 kr.

Egenkapitalen består herefter af 671.765 kr. og rådighedskapital på 483.519 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 5) Fastsættelse af kontingent

Kontingentet foreslås uændret.

Godkendt.

Ad 6) Godkendelse af budget ved Thorkild Andersen

Lad mig blot starte med bundlinjen. I dette forslag gør vi nemlig noget anderledes end tidligere år.

Dels vil vi godt styrke vores muligheder for at komme med i top 6 i år for at være mellem de 12 der næste sæson bliver den nye landsdækkende 1. division for vores 1. hold. Og dels vil vi godt kvalificeres vores Ungdomsafdeling så vi kommer tættere på muligheden for en stjerne i licenssystemet.

Derfor fremlægger vi et budgetforslag med et underskud på 128 t. kr. Dvs. sige, at vi tærer lidt på egenkapitalen uden at vi sætter alt over styr.

Alle budgetposterne vi l jeg både sætte i forhold til dette års regnskab, og i forhold til sidste års budget, hvor det findes mest naturlig, med mindre andet er os bekendt.

Særligt skal forsamlingen være opmærksomme på, at når vi forhåbentligt får etableret et selskab vil budgettet blive spillet op, så det alene er amatørdelen der vil fremgå på næste års generalforsamling.

Vi kan ikke på nuværende tidspunkt ikke med sikkerhed oplyse, hvilket budget en selskabsbestyrelse vil udarbejde, men grundlagt kan jo tage udgangspunkt i de indtægter og udgifter i dette budget, der vil være en del af selskabet.

Kontingenter forøger vi til 950 t. kr. en stigning på 83 t. kr., som skyldes flere medlemmer herunder passive og støtte medlemmer, som får helårsvirkning i denne sæson.

Kommunale tilskud sætter vi næste uændret til 450 t. kr. Bliver beløbet større vil det også kunne bevirke større udgifter.

Forpagtning sætter vi lidt op med 18 t. kr. til 110 t.kr., da vi håber på en større omsætning Cafeen. Bredde sponsorater har vi sat til 40 t.kr., hvilket er 28 t. kr. mindre end regnskabet. Vi er usikre på hvor mange ture og hold vi kan få sponsoreret og oftest følger der tilsvarende udgifter med.

Øvrige indtægter sætter vi til 95 t. kr. en reduktion på 35 t. kr. Vi håber vi kan afholde nogle Camp og stævner i løbet af sæsonen, men meget afhænger af Corona situationen.

I alt indtægter bredde 1.660.000 kr. et fald på 212 t. i forhold til regnskabsresultatet, men en stigning på 102 t.kr. i forhold til sidste års budget.

Sponsorater har vi sat til 1,5 mill kr., hvilket er en stigning på 380 t. kr. Her håber vi på mersalg når vi får etableret et selskab og ansat personer til at fremme salget.

Stadion indtægter har vi sat til 1.230.000 kr., hvilket er en stigning på 255 t. kr. Her forventer vi, hvis ellers Corona tillader det, en større omsætning både tilskuere mæssigt og salg fra boderne efter etablering af et selskab. Meget afhænger også at hvordan 1. holdet præsterer og det går jo fint indtil nu.

Erhvervsklubben uændret budget, men lidt mindre end regnskabet.  Ligeså med TV penge næsten det sammen som regnskabet og sidste års budget. UEFA solidaritet lidt mindre, men det samme som budgettet sidst år.

Øvrige indtægter næste det samme som regnskab og uændret i forhold til budgettet.

I alt Elite indtægter 2.890.000 kr., 329 t. kr. mere end regnskabet og 197 t. kr. mere end sidste års budget.

Elite kampudgifter 817 t. kr., Her vil det være mere naturligt at sammenligne med sidste års budget. Så dette år er det 83 t kr. mindre. 

Elite holdudgifter er sat til 874 t. kr., hvilket er næsten 200 t. kr. mere end sidste års budget.  Her har vi også, som nævnt, øget væsentligt i forhold til at styrke vores 1. hold. Afhængig af, hvilken type spillere vi har, kontrakt- eller amatøraftaler, vil det være her eller på lønninger merforbruget vil falde.

Seniorafdelingen bredde er forøget med 11 t. kr. i forhold til budgettet sidste år.

Ungdomsafdelingen s budgetforslag er på 600 t. kr. en stigning på 111. kr. Vi satser som nævnt indlednings vis på en klar kvalificering af Ungdomsafdelingen.

Fællesomkostninger bredde er 75 t. kr. større end sidste år og sat til 334 t. kr.

Lønninger er sat 100 t. kr. større end sidste års budget og 72 t. kr. støtte end regnskabsresultatet.  Heri indgår også udgifter til en medarbejder til styrkelse af blandt andet flere nye sponsorer. Men bemærk også, hvad jeg nævnte under elite holdudgifter vedrørende kontrakt- eller amatøraftaler.

Udgifter til klubhuset er sat til 664 t. kr. mod sidste års budget på 639 t. kr.

Endelig har vi sat administration til 206 t. kr. mod 170 sidste år. Kan ikke sammenlignes med regnskabet da der blandt andet indgår udgifter til de 2 nævnte projekter.  Det vil kunne blive mere, men så vil indtægten følge med.

Øvrige omkostninger er sat til 3 t. kr., det vi forventer i renteudgifter.

I alt som nævnt i indledningen 128 t. kr. i forventet merforbrug.

Spørgsmål:

Jan Mathisen: Meget enig i prioriteringer, især ungdomsafdeling og salg af sponsorater. Har I diskuteret arbejdsopgaver i bestyrelsen? Én ting er at skaffe sponsorater, en anden arbejdet med at synliggøre FREM i lokalområdet. Der er benhård konkurrence med de andre breddeklubber i området.

Per Jakobsen: Det har vi fokus på. En ting er at lave selskab, men vi vil jo også gerne opgradere moderforeningen FREM, for det er hårdt arbejde. Vi skal være mere synlige i lokalområdet, og det er både selskabet og klubbens opgaver, og vi skal have hyret nogen til det. Vi vil også gerne styrke samarbejdet mellem klubberne.

Martin E.: Vi har også lavet Facebook-side og Instagram for ungdommen og især med Fremson, der går det hurtigt. Vi har fået rigtig mange spillere fra Vestia, og jeg får henvendelser hver uge. Nettet er vigtigere og især for børnefamilierne.

Bjarne P. Nielsen: Spørgsmål til bestyrelsen. Når der i dag forhåbentlig bliver sagt ja til selskab, bliver der så indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, for så vil det jo være et helt nyt budget. Hvordan ser ungdomsafdelingen muligheden for, at FREM kan blive en licensklub?

ØB: Vi tror på, at vi får et stærkt budget i ungdomsafdelingen, det er vi ikke nervøse for.

Per: Vi er tæt på det økonomisk, men mangler det sidste, håbet er at finde f.eks. 4 sponsorer, som vil bakke op omkring udviklingen af talenter

Simon: Det bliver nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling både af hensyn til budget, men også for at få valgt bestyrelsesrepræsentanter i selskabet.

Ad 7) Eventuelle forslag

Der var ét forslag til behandling:

“Bestyrelsen bemyndiges til snarest muligt at stifte et selskab til at varetage eliteaktiviteterne omkring 1. senior. Selskabet skal organiseres som skitseret i Bilag 1. Derudover pålægges bestyrelsen at udarbejde en forretningsplan og forhandle en ejeraftale, der lever op til formålsbeskrivelsen i bilaget.”

Stillet af bestyrelsen

Forslaget er offentliggjort på hjemmesiden.

Forslaget blev præsenteret af næstformand Simon Nyborg

Baggrunden

 • Behov for et selskab til eliteaktiviteter – men klubben bliver ved at eksistere som hidtil
 • Selskabet skal laves og styres til fordel for de varige interessenter i Boldklubben FREM
 • Arbejdet er foregået på mandat fra sidste generalforsamling

Mandatet

 • Selskabets medlemskreds skal være åben for både eksterne investorer, sponsorer samt klubbens medlemmer og tilhængere.
 • Ledelsen skal være demokratisk valgt, og selskabet drives efter de kooperative principper, som de kendes fra f.eks. andelsbevægelsen.

Selskabet

 • Stiftes som anpartsselskab (ApS)
 • Selvstændig juridisk enhed
 • Deltagere hæfter kun for kapitalindskud
 • Selskabets forhold reguleres i vedtægterne og i en aftale mellem ejerne

Tre typer af ejere (kapitalklasser)

 • A-anparter: Ejes af Boldklubben FREM og giver 45 pct. af stemmerne
 • B-anparter: Købes af fremmerne og giver 10 pct. af stemmerne
 • C-anparter: Købes af forretningspartnere og giver 45 pct. af stemmerne

A-anparterne

 • Boldklubben FREM tildeles 45 pct. af stemmerettighederne på selskabets generalforsamling og kan udpege 2 bestyrelsesmedlemmer.
 • Bestyrelsesmedlemmer og delegerede til at varetage stemmerettigheder på selskabets generalforsamling kan vælges direkte på FREMs generalforsamling efter indstilling fra klubbens bestyrelse.

B-anparterne

 • B-anpartshaverne tildeles 10 pct. af stemmerettighederne på selskabets generalforsamling og kan i fællesskab udpege 1 bestyrelsesmedlem.
 • B-anparternes rettigheder forudsætter mindst 50 anpartshavere. Indtil da har Boldklubben FREM rettighederne.
 • Kan købes af FREM-fællesskabet til en indledende værdi af 1.000 kr. per anpart.
 • Blandt B-anpartshaverne har hver anpartshaver 1 stemme, uanset antal af anparter.

C-anparterne

 • C-anpartshaverne tildeles 45 pct. af stemmerettighederne på selskabets generalforsamling og kan i fællesskab udpege 2 bestyrelsesmedlemmer.
 • Der skal være et minimum for antallet af C-anpartshavere.
 • C-anpartshavernes individuelle rettigheder og forpligtelser fastsættes i en ejeraftale. Heri skal det bl.a. bestemmes, hvordan C-anpartshaverne kan disponere over deres andele.

Selskabets ledelse

 • Generalforsamling (45-10-45)
 • Bestyrelse (2 medl. fra klubben, 1 fra fremmerne og 2 fra partnerne)
 • Der ansættes en direktion

Processen videre

 • Advokat laver forslaget om til vedtægter
 • Revisor værdiansætter FREMs aktiver
 • Der skal laves en forretningsplan
 • Revisor skal godkende et prospekt
 • Vi skal lave en kampagne for at sælge B-anparter
 • Vi skal lave et roadshow for at sælge C-anparter
 • Vi skal ansætte først og fremmest en direktør

Spørgsmål

John Kassinger: Jeg er imponeret over det store arbejde bestyrelsen har foretaget. Fuldt go. Det må være det her, der beviser, at næste del også er opnåelig. Det arbejde der kommer efter en forhåbentlig godkendelse er den reelle udfordring. Der ligger den ledelsesmæssige udfordring i at forvalte pengene. Fordelen er, at det giver en mulighed for at give fokus på både moderklubben og førsteholdet.

Hvad kan melde sig af udfordringer? Hvad er skæringerne mellem elite og bredde? Reelt set er en del af breddeklubben på spring til elite, når U17-U19 elite rykker op. Det er vigtigt med udformningen af en solid samarbejdsaftale.

Tænk meget over, hvem formanden i det nye selskab. Skal han være A, B eller C? Det kan afhænge af fokus for selskabet

Bjarne P. Nielsen: I har gjort et fantastisk stykke arbejde. Jeg er stor tilhænger. Vi skal bare være klar over, at det ikke bliver i morgen, at pengene kommer. Jeg håber, at generalforsamlingen godkender. Hvor vi kan få investorer, der vil tænke langsigtet frem for de, der jagter den hurtige indflydelse. Som medlem skal man dog være klar på, at det enkelte medlems direkte indflydelse svinder, men det er værd, hvis vi får genereret et godt setup til gavn for selskab.
Hvordan med salg af eliteungedom?

Svar fra Per: I første omgang er ungdomsafdelingen ikke en del af selskabet, men selvfølgelig skal spillersalg med i forretningsplanen – og skal generere penge til både selskab og klub.

Jeppe Skafte Johansen: Er vi de første? Det er en meget spændende konstruktion. Er det kun 1. holdet?

Simon: Omkring andre erfaringer. Vi bliver det første fodboldselskab herhjemme, der sælger ejeranparter direkte til fans og sikre dem en plads i ledelsen i egen ret. Det er med til at gøre selskabet til noget særligt – og er med til adskille os fra andre. Det giver mulighed for investorer for at købe sig ind i bredt selskab. Flere klubber rundt om i verden har haft succes med det. AFC Wimbledon er et godt eksempel. Vi står i en anden situation end mange andre fanejede klubber i den forstand at vi har en klub. Vi har et hold. Vi har et semiprofessionelt setup. Vi har mange sponsorer med kooperative erfaringer.

Jeppe: Den historie er meget vigtig at få solgt. For den lyder spændende

Jan Mathiesen: Jeg støtter forslaget. Hvad gør vi, hvis en stærk kapitalgruppe vil ”stikke af” med selskabet. FREMs værdier skal fastsættes, så klubbens værdier er beskyttet?

Hvordan er B-anpartshaverne organiseret? Skal der være formelt samarbejde mellem klubben (A-anparter) og B-anparterne?

Simon: Det er beskrevet kort, men der ligger et reelt arbejdet sammen med advokaten i at beskytte selskabet. De afgørende beslutninger (lån, leasinger, kontrakter) skal kræve fastsat kvalificeret flertal. Alle anpartstyper skal sikres solidt i vedtægterne, så de ikke kan blive majoriseret. Og så skal vi også sikre, at alle ejertyper er med på større beslutninger. Det arbejder vi meget tæt sammen med Kooperationen omkring. Jeg har kigget på mange selskaber og især, hvad de har begået af fodfejl i forhold til netop beskyttelse af klubben og de enkelte anpartstyper.
Der skal arbejdes med at sikre fora, hvor henholdsvis klubbens medlemmer og B-anpartshaverne kan vælge repræsentanter og få information om selskabets virke, og for B-anparternes vedkommende vil det være oplagt at oprette en forening til at varetage det. Der skal ikke være et formelt forum, hvor A- og B-anparter mødes. Men der kommer til at være mange bånd mellem selskabet og klubben og fremmerne udover det formelle. Der tænkes eksempelvis på de mange frivillige, der er nødvendige på kampdage.

Bjarne: Hvordan er fordelingen er indflydelse på indskud C-anparter?

Simon: Det demokratiske er i A- og B, hvor det er én anpart én stemme. Hos C følger indflydelsen indskuddet. Dog med et erklæret loft over mængden af anparter.

Benny Davidsen: Nu skal man ikke se spøgelser. Man mange engagerede mennesker vil måske have indflydelse som både medlemmer af klubben og som B-anparter. Og hvordan forvaltes de indskudte midler?

Simon: Ja. Der kan sagtens være overlap mellem kapitalklasserne. Derfor er mængden af salg af B-anparter vigtig. Vi går ind med en tiltro på, at demokratiet fungerer – også blandt B-anpartshaverne. Principielt er det ikke anderledes end i dag, hvor alle jo har mulighed for at melde sig ind i FREM og organiserer sig i jagten på indflydelse. Derfor er arbejdet med vedtægterne vigtigt for at tage højde for ”kup”.
Hvis man skal sikre sig mod alle eventualiteter ender det med at blive meget tungt og ufleksibelt. I forhold til erfaringer rundt om i Europa, så er det ikke problemer, der er oplevet.
Det kræver selvfølgelig altid, at der lægges engagement i det fra alles side, og stiller de kritiske spørgsmål der skal til.
B-anparter er at regne som selskabskapital. B-anparternes muligheder vises i forretningsplanen. Som udgangspunkt bliver C-anparter også solgt som selskabskapital, men jeg håber, vi også kan lave aftaler om, at forretningspartnere giver tilsagn om driftskapital. Udgangspunktet er, at vi ikke sætter mere i værk end vi får ind. Får vi ikke tilsagn om tilstrækkelig driftskapital, starter vi lavpraktisk med at ansætte en person til at varetage driften af 1. holdet. Derpå kan forretning udvides i takt med, at den udvikles. Det er meget vigtigt at vi sætter tæring efter næring. Rent sportsligt handler det fra staben omkring 1. holdet at sikre de dygtige spillere vi allerede har, så vi kan sikre kontinuiteten i 1. holdet.
Per: For at supplere Simon, så kan det give roen til at lave en 2-3-års plan, der skal sikre ansættelsen af en dygtig person, der kan sikre udviklingen i den gode forretning.

Jan M: Hvad kommer det her til at betyde for spillerne? Skal de ansættes af kooperationen? Hvordan stiller det spillerne i forhold til eventuel arbejdsretslige konflikter?

Per: Spillerne er stillet på samme måde som i dag.
Preben: Der er ikke udsigt til konfliktproblemer. Spillerforeningen er medlem af FH og et Kooperativt selskab er at opfatte som almen arbejdsgiver.

Claus Mohrhagen: Hvad har det nye selskab af betydning for ungdomselite i forhold til, at det ligger i moderklubben? Spillersalg mm.? Licenser?

Hvilke ressourcer er der tale om, at der skan skydes ind. Er det en arbejdende bestyrelse?

Principielt kan alle jo faktisk ende med indflydelse hos både A-, B- og C-. Det virker selvfølgelig lidt teoretisk, men det skal der selvfølgelig tages højde for.

Per: I forhold til ungdomslicens, så er ambitionen 1 stjerne – og det kommer ikke i konflikt. Men selvfølgelig kunne det være en mulighed at trække de ældste elitehold ind i selskabet på sigt
Simon: I forhold til den arbejdende bestyrelse. Vi er selvfølgelig på jagt efter indskudte penge. Men vi går i høj grad også efter kompetencer. Events. Merchandise. Spillersalg. Her vil ejeraftalen give bestyrelsen mulighed for at lave aftaler med C-anpartshavere, der f.eks. har erfaringer med det sportslige om at komme med i det sportslige udvalg, også selv om det ikke bliver til en bestyrelsespost. Pointen er at få dygtige mennesker engageret i vores eliteaktiviteter.

Vi har ikke tænkt i egentlige forbud i forhold til indkøb af anpartstyper. Man kunne godt forestille sig, at mangeårige medlemmer af klubben kunne være interesseret i at købe C-anparter. Det vil derfor altid være op til de enkelte anpartsforsamlinger at vælge de mennesker, der skal repræsentere dem.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 8) Valg af bestyrelse i.h.t. §8

Thorkild Andersen blev genvalgt som kasserer.

Næstformand Simon Nyborg og ungdomsansvarlig Martin E. Jensen blev genvalgt.

Ad 9) Valg af suppleanter i.h.t. §8

Brian Juul og Kim Bengtsson blev genvalgt som suppleanter.

Ad 10) Valg af revisorer i.h.t. § 12

Genvalg til Beierholm og Leif Sørensen.

Ad 11) Eventuelt

John Kassinger: Vi skal have navne på, når vi holder et minuts stilhed.

Jimmy Due: Der mangler et medlemsforum, der kunne lave nogle af de ting, der efterlyses.

Generalforsamlingen sluttede med afsyngning af klubsangen og det traditionelle fremmer-hurra.

Som dirigent                                                                                   Som referent

Søren Gelineck                                                                               Simon Nyborg

Klubsangen

“Vi er fra fodboldklubben FREM
Vi ta`r en masse sejre hjem
Vi kan skyde vi kan heade
Med et drøn i mål vi bolden kan sætte
Vi vil kæmpe vi vil slås
Så stol i trygt på os
F og, R og, E og, M
Er vor klub li’ fra drenge og til mænd


Adresse

Boldklubben FREM

Julius Andersens Vej 7
2450 København SV

 

kontakt informationer

BK FREM moderklub

CVR 56778519

Tlf. 36 17 13 17

 

Kontorets åbningstider:

Mandag kl. 12 – 17.30

Tirsdag kl. 11 – 17.30

Torsdag kl. 10 – 17.00


kontakt@bkfrem.dk

Ægte København – Sammen er vi stærkest

Anvendelse af data fra bkfrem.dk
kræver en skriftlig godkendelse.
Skriv til  kontakt@bkfrem.dk

Boldklubben FREM ApS

CVR 42027839

Tlf. 41 11 18 86

 

Telefontid:

Mandag kl. 10 – 14

Tirsdag kl. 10- 14

Torsdag kl. 10 – 14


adm@bkfrem.dk